Palnik atmosferyczny

Palnik pobierający powietrze do spalania z otoczenia, przez inżektor, to jest zespół dyszy gazowej i lancy palnikowej. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania, w której panuje ciśnienie atmosferyczne.

Palnik modulacyjny

Palnik, w którym komputerowa płynna regulacja mocy, w zakresie od mocy nominalnej do minimalnej, odbywa się poprzez płynne sterowanie ilością powietrza niezbędnego do spalania oraz zassania lub podania przez zawór gazowy proporcjonalnej ilości gazu, w celu zapewnienia optymalnych warunków spalania.

Palnik nadmuchowy

Palnik olejowy lub gazowy, w którym powietrze do spalania podaje wentylator.

Podgrzewacze c.w.u. pojemnościowe

Pozwalają na wcześniejsze podgrzanie wody użytkowej do zalecanej temperatury 55˚C, a następnie na większy pobór i komfort c.w.u. W ofercie De Dietrich o pojemnościach od 50 l do 3000 l, oraz jako dwu- lub trzywężownicowe do układów solarnych do 1000 l.

Pompa c.w.u.

Pompa podająca wodę grzewczą z kotła do wężownicy podgrzewacza, celem podgrzewu c.w.u. W najnowszych zastosowaniach występuje jako pompa modulująca (w kotłach kondensacyjnych Elidens) dla umożliwienia kondensacji również w czasie przygotowania c.w.u.

Pompa cyrkulacyjna

Stosowana do doprowadzenia wody z podgrzewacza pojemnościowego do punktu czerpalnego, celem minimalizacji strat wody i skrócenia czasu oczekiwania na c.w.u. Obligatoryjna w budownictwie wielorodzinnym oraz w instalacjach c.w.u. dłuższych niż 6 m lub o pojemności większej niż 3 l.

Pompa kotłowa

Pompa do odbioru energii cieplnej wytwarzanej przez kocioł i doprowadzenia jej do obiegów.

Pompa obiegowa

Pompa wymuszająca przepływ wody w danym obiegu grzewczym.

Pompa pierwotna

W kaskadzie kotłów pompa do odbioru energii cieplnej z dwóch lub trzech kotłów.

Poziom hałasu

Wielkość charakteryzująca dźwiękowe obciążenie środowiska, inaczej poziom ciśnienia akustycznego, wyrażonego w dB. Na stronach katalogowych DD podano emitowany przez urządzenia poziom hałasu.

Przewód powietrzno-spalinowy

W systemach kominowych przewód spalinowy umieszczony współosiowo z przewodem powietrznym.

Punkt rosy

Punkt temperaturowy, poniżej którego para wodna zawarta w spalinach kondensuje. Dla gazu jest to 54˚C przy stężeniu CO2 wynoszącym 9%.

Regulator solarny

Regulator komputerowy, płynnie modulujący wydajnością pompy solarnej w zależności od różnicy temperatur glikolu na wyjściu z kolektora solarnego i temperatury wody podgrzewanej w zasobniku c.w.u. Przy pełnym słońcu pompa pracuje ze 100% wydajnością, natomiast przy zmniejszającym się nasłonecznieniu może zmodulować do 50% (Diemasol B), do 30% (Diemasol A) a nawet do 20% (PS) wydajności.

Schemat z układem solarnym i wspomaganiem c.o.

solar_wspomaganie_org

Bilans energetyczny:

Bilans energetyczny

Serwis gwarancyjny

Bezpłatna obsługa urządzeń De Dietrich przez firmy serwisu gwarancyjnego, w przypadku posiadania ważnej karty gwarancyjnej. Szczegóły na www.dedietrich.pl lub w Karcie Gwarancyjnej.

Sprawność kotła

Jest stosunkiem oddawanej przez kocioł mocy cieplnej (jednostka kW) przez czynnik grzewczy jakim jest woda, do mocy cieplnej doprowadzonej przez paliwo (mocy palnika).
Sprawność kotła kondensacyjnego może być zwiększona m. in. przez wykorzystanie ciepła kondensacji i znacznie mniejszą stratę kominową.

Sprawność normatywna

Inaczej nazywana znormalizowaną lub normatywnym stopniem wykorzystania energii, jest stosunkiem oddawanej przez kocioł energii (jednostka kWh) do energii dostarczanej do kotła przez palnik w określonym czasie. Wielkość odniesiona do czasu, stąd większa od sprawności kotła.

Sterowanie radiowe

Bezprzewodowe dwukierunkowe przesyłanie danych między regulatorem pokojowym lub czujnikiem zewnętrznym a odbiornikiem-nadajnikiem połączonym z komputerem kotła. W ten sposób regulator pokojowy pozwala na zdalne sterowanie obiegów i c.w.u., włącznie z programowaniem i odczytem parametrów tych obiegów a dla czujnika zewnętrznego oznacza to redukcją kosztów podłączenia.

System zamknięty

Wodny układ zamkniętej instalacji grzewczej, zabezpieczony naczyniem wzbiorczym. Układy zamknięte jako obligatoryjne, zgodnie z wymogiem Karty Gwarancyjnej.

Systemy odprowadzania spalin A, B, C

A – z poborem powietrza do spalania z pomieszczenia i odprowadzaniem spalin do pomieszczenia (nie dozwolone dla urządzeń grzewczych)
B – z poborem powietrza do spalania z pomieszczenia i usuwaniem spalin do przewodu kominowego
C – z poborem powietrza do spalania z zewnątrz i usuwaniem spalin do przewodu kominowego.

Przykładowo, najczęściej stosowany system C33x: C – pobór powietrza z zewnątrz i wyrzut spalin na zewnątrz, 3 – za pomocą wentylatora umieszczonego w kotle przed palnikiem, 3 – przewód powietrzno-spalinowy koncentryczny, x – z uszczelkami (dla kotłów kondensacyjnych).

Szkolenia

Strony internetowe www.dedietrich.pl informują o terminach, rodzajach i programach szkoleń, warunkach przyjęć i zapisach na nie. Celem jest poznawanie techniki De Dietrich od strony teoretycznej i praktycznej, nauka zasad instalowania, uruchomień i obsługi serwisowej.

Szkolenia dla handlowców (2 dniowe), pozwalające poznać produkcję De Dietrich w zakresie niezbędnym do sprzedaży i doradztwa technicznego, są niezbędne dla pracowników hurtowni i firm dystrybucyjnych.

Świadectwa autoryzacji i zaświadczenia

Sześć rodzajów szkoleń dla instalatorów:

T1A – kotły małych mocy
T1B – kotły dużych mocy
T2A – kotły kondensacyjne
T3A – układy solarne
T4A – pompy ciepła
T5A – pompy ciepła Alezio

zakończone wydaniem „Świadectwa Autoryzacji” upoważniają instalatora do wykonywania pierwszych uruchomień i obsługi pogwarancyjnej tych urządzeń oraz używania nazwy Autoryzowany Zakład Instalacyjny De Dietrich.

„Zaświadczenie” jest potwierdzeniem odbycia szkolenia dla monterów urządzeń grzewczych marki De Dietrich, otwiera drogę do dalszych szkoleń oraz po 2 kontrolowanych uruchomieniach do ubiegania się o „Świadectwo Autoryzacji”, jednak nie upoważnia do czynności serwisowych.