Rozszerzona gwarancjaPrzedłużona gwarancja

De Dietrich Thermique, firma o ponad 330 latach tradycji i właściciel najstarszego znaku przemysłowego (róg myśliwski) należy do Grupy BDR Thermea zatrudniającej na całym świecie ponad 6 000 osób w 70 krajach. Jakość, trwałość i innowacja to kluczowe wartości Grupy BDR Thermea, która od wielu lat przoduje w technice kondensacyjnej, dostarczając klientom i użytkownikom nowoczesne urządzenia grzewcze. W celu zwiększenia komfortu życia i niezależności użytkowników BDR Thermea Poland Sp. z o.o. wprowadza na polski rynek program przedłużonej gwarancji pod nazwą DE DIETRICH ASSISTANCE.

Czym jest DD Assistance?

De Dietrich Assistance (DD Assistance) to program dodatkowej, przedłużonej gwarancji na wybrane urządzenia grzewcze marki De Dietrich i BAXI. Oferowany jest w Polsce przez BDR Thermea Poland Sp. z o.o. dla tych użytkowników którym nie wystarcza podstawowy okres gwarancji (np. 2 lata) bezawaryjnego działania urządzeń, przewidziany przez Producenta. Założenia i wymogi programu DD Assistance zawarte są w pisemnej Umowie którą użytkownik zawiera z BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Zawarcie umowy i wykupienie DD Assistance pozwala wydłużyć okres bezpiecznego i komfortowego użytkowania produktów opatrzonych marką De Dietrich. Umowa gwarantuje, po upływie okresu podstawowej gwarancji urządzenia, dalszą opiekę nad właściwym funkcjonowaniem urządzenia ze strony Producenta. W ramach Umowy, w przypadku awarii nie z winy użytkownika, Producent zapewnia diagnostykę urządzenia, usunięcie usterek, wymianę określonych części zamiennych i przywrócenie urządzenia do pracy.

Na które urządzenia i na jaki okres można przedłużyć gwarancję?

Grupy urządzeń objętych DD Assistance, okresy wydłużonej gwarancji, koszty programu oraz inne informacje zwarte są w Tabeli Lista urządzeń, okresy gwarancji i opłaty roczne za korzystanie z programu DD Assistance. Umowę można zawrzeć na okres 1 roku i przedłużać dwukrotnie na rok kolejny. Użytkownik może skorzystać z Gwarancji Dodatkowej przez maksymalnie trzy lata poprzez zawarcie kolejno trzech umów Gwarancji Dodatkowej. Użytkownik powinien zgłosić za pośrednictwem strony internetowej chęć podpisania umowy Gwarancji Dodatkowej z wyprzedzeniem miesięcznym przed datą upływu Gwarancji Podstawowej lub poprzedniej Gwarancji Dodatkowej. Opłaty roczne na przedłużenie gwarancji zależą od rodzaju i typu użytkowanego urządzenia.

Program DD Assistance dotyczy także:

  • kaskad urządzeń, wtedy wymagana opłata jest iloczynem opłaty jednostkowej i ilości urządzeń w kaskadzie,
  • palników zamontowanych fabrycznie w kotłach.

Lista urządzeń, okresy grzewcze i opłaty roczne za korzystanie z programu Assistance

Technika Domowa

Technika Komercyjna

Kto i kiedy może nabyć De Dietrich Assistance

DD Assistance może nabyć każdy użytkownik, który podpisze Umowę Gwarancji Dodatkowej DD Assistance oraz Ogólne Warunki Umowy, a także wpłaci określoną w Umowie kwotę w określonym terminie. Program obowiązuje od 1 lipca 2016 roku i obejmuje urządzenia uruchomione od 1 stycznia 2015 roku. Zawarcie umowy Gwarancji Dodatkowej możliwe jest nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy obowiązywania Gwarancji Podstawowej lub poprzedniej Gwarancji Dodatkowej i nie później niż do dnia poprzedzającego dzień upływu Gwarancji Podstawowej (dla urządzeń najstarszych jest to 31 grudnia 2016 roku) lub poprzedniej Gwarancji Dodatkowej.

Podstawowe warunki umożliwiające podpisanie Umowy:

  • zakup urządzenia w autoryzowanym punkcie sprzedaży ( Autoryzowany Partner Handlowy,Autoryzowany Punkt Sprzedaży lub instalator, który zakupił urządzenie u Autoryzowanego PartneraHandlowego lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży),
  • uruchomienie urządzenia przez autoryzowanego instalatora/serwisanta,
  • rejestracja karty gwarancyjnej w Systemie Kart Gwarancyjnych,
  • terminowe wykonywane odpłatnych przeglądów w okresie gwarancji podstawowej przez autoryzowany serwis,
  • zgłoszenie chęci wydłużenia gwarancji oraz odnotowanie wniosku o zakup DD Assistance w SKG,
  • skontrolowane przy uruchomieniu urządzenia i zaświadczone wpisem do Systemu Kart Gwarancyjnychjakość wody i skład chemiczny, zgodnie z wytycznymi Producenta,
  • dokonanie opłaty wskazanej w Umowie najpóźniej przed upływem gwarancji podstawowej lubpoprzedniej Gwarancji Dodatkowej. W przypadku nieuiszczenia opłaty przez Użytkownika umowa Gwarancji Dodatkowej ulega rozwiązaniu, bez konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń woli.

Gdzie można nabyć De Dietrich Assistance i jakie są niezbędne formalności?

Użytkownik zgłasza chęć zawarcia Umowy DD Assistance do spółki De Dietrich Technika Grzewcza na specjalnym formularzu przygotowanym na stronie gwarancje2.dedietrich.pl. Sekretariat DDTG wypełnia 2 egzemplarze umowy i przesyła do podpisania użytkownikowi.

Podpisane przez użytkownika 2 egzemplarze umowy trafiają do Działu Technicznego DDTG, który zaznacza przy Karcie Gwarancyjnej użytkownika otrzymanie podpisanej umowy na rozszerzoną gwarancję. Archiwum podpisanych umów będzie znajdować się w Dziale Technicznym. Dział Techniczny odsyła jeden podpisany egzemplarz umowy do użytkownika i zawiadamia użytkownika emailem o zawarciu umowy.

Do pełnego zawarcia Umowy DD Assistance konieczne jest dokonanie opłaty oraz zaksięgowanie jej na koncie bankowym spółki De Dietrich Technika Grzewcza.

Koszty przedłużenia gwarancji w ramach De Dietrich Assistance

Koszty programu oraz inne informacje zwarte są w Tabeli Lista urządzeń, okresy gwarancji i opłaty roczne za korzystanie z programu DD Assistance.

Opłata za przystąpienie do programu pokrywa: koszt dojazdu serwisanta do użytkownika, koszt wymienianych części zamiennych i koszt robocizny podczas naprawy urządzenia.

Opłata nie pokrywa: kosztów części szybko zużywających się (np. dysze, uszczelki, elektrody, bezpieczniki, fotoelementy), kosztów badania jakości, składu chemicznego oraz parametrów wody w instalacji i kosztów corocznych przeglądów obowiązkowych. Koszt corocznego obowiązkowego przeglądu i koszt badania jakości wody podobnie jak w okresie gwarancji podstawowej, pokrywa użytkownik. Program DD Assistance nie obejmuje wymienników kotłów, które już w okresie gwarancji podstawowej objęte są gwarancją Producenta taką samą lub dłuższą niż określona w programie DD Assistance (np. 5, 7, 8 lat).

Użytkownik ma obowiązek zgłaszania konieczności interwencji serwisowej do DDTG lub Serwisu Gwarancyjnego.

Użytkownik będzie ponosić koszty nieuzasadnionego wezwania Serwisu Gwarancyjnego.

Zobacz ogólne warunki umowy