Przedłużona gwarancja

De Dietrich, marka o ponad 330 latach tradycji i właściciel najstarszego znaku przemysłowego (róg myśliwski) należy do Grupy BDR Thermea zatrudniającej na całym świecie ponad 6 000 osób w 70 krajach. Jakość, trwałość i innowacja to kluczowe wartości Grupy BDR Thermea, która od wielu lat przoduje w technice kondensacyjnej, dostarczając klientom i użytkownikom nowoczesne urządzenia grzewcze. W celu zwiększenia komfortu życia i niezależności użytkowników BDR Thermea Poland Sp. z o.o. wprowadza na polski rynek program przedłużonej gwarancji pod nazwą BDR ASSISTANCE.

Czym jest BDR Assistance?

BDR Assistance to program dodatkowej, przedłużonej gwarancji na wybrane urządzenia grzewcze marki De Dietrich i BAXI. Oferowany jest w Polsce przez BDR Thermea Poland Sp. z o.o. dla tych użytkowników którym nie wystarcza podstawowy okres gwarancji (np. 2 lata) bezawaryjnego działania urządzeń, przewidziany przez Producenta. Założenia i wymogi programu BDR Assistance zawarte są w pisemnej Umowie którą użytkownik zawiera z BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Zawarcie umowy i wykupienie BDR Assistance pozwala wydłużyć okres bezpiecznego i komfortowego użytkowania produktów opatrzonych marką De Dietrich lub BAXI. Umowa gwarantuje, po upływie okresu podstawowej gwarancji urządzenia, dalszą opiekę nad właściwym funkcjonowaniem urządzenia ze strony Producenta. W ramach Umowy, w przypadku awarii nie z winy użytkownika, Producent zapewnia diagnostykę urządzenia, usunięcie usterek, wymianę określonych części zamiennych i przywrócenie urządzenia do pracy.

Na które urządzenia i na jaki okres można przedłużyć gwarancję?

Grupy urządzeń objętych BDR Assistance, okresy wydłużonej gwarancji, koszty programu oraz inne informacje zwarte są w Tabeli Lista urządzeń, okresy gwarancji i opłaty roczne za korzystanie z programu BDR Assistance. Umowę można zawrzeć na okres 1 roku i przedłużać dwukrotnie na rok kolejny. Użytkownik może skorzystać z Gwarancji Dodatkowej przez maksymalnie trzy lata poprzez zawarcie kolejno trzech umów Gwarancji Dodatkowej. Użytkownik powinien zgłosić za pośrednictwem strony internetowej chęć podpisania umowy Gwarancji Dodatkowej z wyprzedzeniem miesięcznym przed datą upływu Gwarancji Podstawowej lub poprzedniej Gwarancji Dodatkowej. Opłaty roczne na przedłużenie gwarancji zależą od rodzaju i typu użytkowanego urządzenia.

Program BDR Assistance dotyczy także:

  • kaskad urządzeń, wtedy wymagana opłata jest iloczynem opłaty jednostkowej i ilości urządzeń w kaskadzie,
  • palników zamontowanych fabrycznie w kotłach.

Lista urządzeń, okresy grzewcze i opłaty roczne za korzystanie z programu BDR Assistance

Technika Domowa

Technika Komercyjna

Kto i kiedy może nabyć BDR Assistance

BDR Assistance może nabyć każdy użytkownik, który podpisze Umowę Gwarancji Dodatkowej BDR Assistance oraz Ogólne Warunki Umowy, a także wpłaci określoną w Umowie kwotę w określonym terminie. Zawarcie umowy Gwarancji Dodatkowej możliwe jest nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy obowiązywania Gwarancji Podstawowej lub poprzedniej Gwarancji Dodatkowej i nie później niż do dnia poprzedzającego dzień upływu Gwarancji Podstawowej lub poprzedniej Gwarancji Dodatkowej.

Podstawowe warunki umożliwiające podpisanie Umowy:

  • zakup urządzenia w autoryzowanym punkcie sprzedaży (Autoryzowany Partner Handlowy, Autoryzowany Punkt Sprzedaży lub instalator, który zakupił urządzenie u Autoryzowanego Partnera Handlowego lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży),
  • uruchomienie urządzenia przez autoryzowanego instalatora/serwisanta,
  • rejestracja karty gwarancyjnej w Systemie Kart Gwarancyjnych,
  • terminowe wykonywane odpłatnych przeglądów w okresie gwarancji podstawowej przez autoryzowany serwis,
  • zgłoszenie chęci wydłużenia gwarancji oraz odnotowanie wniosku o zakup BDR Assistance w SKG,
  • skontrolowane przy uruchomieniu urządzenia i zaświadczone wpisem do Systemu Kart Gwarancyjnych jakość wody i skład chemiczny, zgodnie z wytycznymi Producenta,
  • dokonanie opłaty wskazanej w Umowie najpóźniej przed upływem gwarancji podstawowej lub poprzedniej Gwarancji Dodatkowej. W przypadku nieuiszczenia opłaty przez Użytkownika umowa Gwarancji Dodatkowej ulega rozwiązaniu, bez konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń woli.

Gdzie można nabyć BDR Assistance i jakie są niezbędne formalności?

Użytkownik zgłasza chęć zawarcia Umowy BDR Assistance do spółki BDR Thermea Poland na specjalnym formularzu przygotowanym na stronie gwarancje2.dedietrich.pl. Sekretariat BDRTP wypełnia 2 egzemplarze umowy i przesyła do podpisania użytkownikowi.

Podpisane przez użytkownika 2 egzemplarze umowy trafiają do Działu Technicznego BDRTP, który zaznacza przy Karcie Gwarancyjnej użytkownika otrzymanie podpisanej umowy na rozszerzoną gwarancję. Archiwum podpisanych umów będzie znajdować się w Dziale Technicznym. Dział Techniczny odsyła jeden podpisany egzemplarz umowy do użytkownika i zawiadamia użytkownika emailem o zawarciu umowy.

Do pełnego zawarcia Umowy BDR Assistance konieczne jest dokonanie opłaty oraz zaksięgowanie jej na koncie bankowym spółki BDR Thermea Poland.

Koszty przedłużenia gwarancji w ramach BDR Assistance

Koszty programu oraz inne informacje zwarte są w Tabeli Lista urządzeń, okresy gwarancji i opłaty roczne za korzystanie z programu BDR Assistance.

Opłata za przystąpienie do programu pokrywa: koszt dojazdu serwisanta do użytkownika, koszt wymienianych części zamiennych i koszt robocizny podczas naprawy urządzenia.

Opłata nie pokrywa: kosztów części szybko zużywających się (np. dysze, uszczelki, elektrody, bezpieczniki, fotoelementy), kosztów badania jakości, składu chemicznego oraz parametrów wody w instalacji i kosztów corocznych przeglądów obowiązkowych. Koszt corocznego obowiązkowego przeglądu i koszt badania jakości wody podobnie jak w okresie gwarancji podstawowej, pokrywa użytkownik. Program BDR Assistance nie obejmuje wymienników kotłów, które już w okresie gwarancji podstawowej objęte są gwarancją Producenta taką samą lub dłuższą niż określona w programie (np. 5, 7, 8 lat).

Użytkownik ma obowiązek zgłaszania konieczności interwencji serwisowej do BDRTP lub Serwisu Gwarancyjnego.

Użytkownik będzie ponosić koszty nieuzasadnionego wezwania Serwisu Gwarancyjnego.

Zobacz ogólne warunki umowy