I. Okres gwarancji
1. Spółka De Dietrich Technika Grzewcza (DDTG) udziela gwarancji właściwego i zgodnego z instrukcją działania urządzenia zakupionego
i zainstalowanego na obszarze RP na okres:
1) 10 lat na korpusy podgrzewaczy c.w.u. ze stali nierdzewnej BPP;
2) 8 lat na aluminiowo-krzemowe wymienniki kotłów MCR3, MCR3 PLUS, korpusy podgrzewaczy c.w.u. ze stali nierdzewnej SR…
SN i SW…SN;
3) 7 lat na wymienniki aluminiowo-krzemowe innych kotłów;
4) 5 lat na stalowy wymiennik MCR/II, MCR Home, Lumea MPX, MPX Compact, żeliwne wymienniki kotłów stojących, panele solarne,
korpusy pozostałych podgrzewaczy c.w.u., systemy spalinowe;
5) 2 lata na wiszące kotły niekondensacyjne oraz ich wymienniki, pompy ciepła, rekuperatory, automatykę do wszystkich kotłów,
podzespoły elektryczne, wyposażenie dodatkowe, palniki nadmuchowe i atmosferyczne;
6) 1 rok na części zamienne;
7) 6 miesięcy na części podlegające szybkiemu zużyciu, np. dysze, uszczelki, elektrody, fotoelementy, żarniki.
2. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat na wybrane urządzenia w ramach programu De Dietrich Assistance. Szczegółowe
informacje na www.dedietrich.pl/serwis/warunki-gwarancji.
II. Obowiązki Gwaranta
1. W okresie trwania Gwarancji DDTG zobligowana jest do bezpłatnej naprawy urządzenia poprzez usunięcie wady fizycznej urządzenia.
2. Naprawa Gwarancyjna obejmuje: dojazd serwisanta do Użytkownika i przywrócenia prawidłowego działania urządzenia.
3. Naprawa Gwarancyjna nie obejmuje: wymiany części szybko zużywających się (np. dysze, uszczelki, elektrody, bezpieczniki).
W przypadku stwierdzenia przez serwisanta konieczności wymiany części szybko zużywających się, ich wymiana możliwa jest wyłącznie
na koszt Użytkownika, po uzgodnieniu warunków odpłatnej usługi z serwisantem.
4. Naprawą Gwarancyjną nie są objęte koszty corocznych przeglądów obowiązkowych, do ponoszenia których zobligowany jest Użytkownik.
5. W celu skorzystania z naprawy gwarancyjnej Użytkownik winien:
a) dokonać zgłoszenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej do dowolnej firmy sieci Serwisu Gwarancyjnego DDTG,
których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.dedietrich.pl lub do Działu Technicznego DDTG.
b) udostępnić pomieszczenie i umożliwić dostęp do urządzenia serwisantowi, przygotować do okazania: Kartę Gwarancyjną potwierdzającą
wykonanie wymaganych corocznych przeglądów gwarancyjnych. Gwarant nie ponosi kosztów uzyskania dostępu do
urządzenia w miejscu instalacji.
6. W przypadku niestwierdzenia awarii i potwierdzenia przez serwisanta prawidłowego funkcjonowania urządzenia, koszty dojazdu
i usługi serwisanta ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obowiązującym w danej firmie Serwisu Gwarancyjnego.
7. Zgłoszenia w ramach gwarancji rozpoznawane są niezwłocznie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
8. DDTG zobowiązana jest do naprawy urządzenia w terminie do 14 dni od uwzględnienia zgłoszenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych
usterek, czas ich usunięcia może zostać wydłużony. Termin naprawy jest każdorazowo uzgadniany z Użytkownikiem.
III. Warunki gwarancji
1. Warunkiem udzielenia gwarancji na produkty sprzedawane przez DDTG jest:
a) zakup produktów: u Autoryzowanego Partnera Handlowego (posiadającego podpisane Porozumienie Partnerskie – Umowę
Dystrybucyjną) lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży lub u autoryzowanego instalatora/serwisanta, który nabył produkt u Autoryzowanego
Partnera Handlowego lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej
www.dedietrich.pl w zakładce Sprzedaż/Autoryzowani partnerzy handlowi oraz Sprzedaż/Autoryzowane punkty sprzedaży;
b) dokonanie pierwszego uruchomienia przez firmę Serwisu Gwarancyjnego lub autoryzowaną firmę instalacyjną, aktualny wykaz
znajduje się na stronie internetowej www.dedietrich.pl w zakładkach Serwis/Sieć serwisu gwarancyjnego oraz Sprzedaż/Sieć
autoryzowanych instalatorów, wyboru firmy do uruchomienia dokonuje Użytkownik;
c) terminowe przeprowadzenie w okresie gwarancyjnym przez firmę Serwisu Gwarancyjnego lub autoryzowaną firmę instalacyjną
corocznych, obowiązkowych i płatnych przez użytkownika przeglądów gwarancyjnych urządzeń, wyboru firmy do przeglądu dokonuje
Użytkownik.
2. Przeglądy i konserwację wykonuje wyłącznie firma Serwisu Gwarancyjnego DDTG, bądź autoryzowana przez DDTG firma instalacyjna
(aktualne wykazy na www.dedietrich.pl) wg wyboru Użytkownika.
3. Uzyskanie uprawnień z gwarancji, o których mowa w punkcie I i II, wymaga rejestracji urządzenia przez firmę wykonującą pierwsze
uruchomienie w Systemie Kart Gwarancyjnych (SKG) na gwarancje2.dedietrich.pl w terminie 14 dni od dnia uruchomienia lub
posiadania przez Użytkownika dowodu zakupu urządzenia oraz prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej wraz z potwierdzonymi
corocznymi przeglądami gwarancyjnymi.
4. Wszystkie kotły DDTG, o których mowa w paragrafie I „Okres gwarancji”, muszą być zainstalowane w układzie zamkniętym, pompowym
zgodnie z instrukcjami producenta dołączanymi do urządzeń oraz przepisami i normami obowiązującymi w Polsce w tym:
PN-91/B-02414 – zabezpieczenie instalacji c.o., napełnione wodą o składzie chemicznym określonym w wytycznych Producenta.
Dla kotłów wiszących małej mocy zaleca się montaż filtrów siatkowych możliwie najbliżej kotła, na powrocie c.o. i zasilaniu c.w.u. i gazu.
5. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
a) niewłaściwego transportu i magazynowania;
b) niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji;
c) działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powodzie, trzęsienia
ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy); wykonania przez inne podmioty niż firmy Serwisu Gwarancyjnego DDTG, bądź autoryzowane
przez DDTG firmy instalacyjne napraw lub przeróbek; niewłaściwego napięcia elektrycznego, ciśnienia gazu w sieci, ciągu
kominowego, napełnienia instalacji; zanieczyszczenia, gazu, powietrza lub wody;
d) wad instalacji, do której urządzenie zostało przyłączone;
e) innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta.
6. Czynność uruchomienia dla ważności gwarancji musi zakończyć się wpisem do systemu SKG. DDTG pokrywa koszt wpisu do SKG
dla niektórych kotłów, aktualny wykaz tych kotłów znajduje się na stronie www.dedietrich.pl. Zakres czynności niezbędnych do prawidłowego
uruchomienia opisuje instrukcja kotła w rozdziale „Uruchomienie”. Za wszelkie dodatkowe prace płaci zleceniodawca. Koszt
uruchomienia pozostałych kotłów pokrywa zleceniodawca usługi.
7. Usługi gwarancyjne realizowane są przez firmy sieci Serwisu Gwarancyjnego DDTG, na koszt DDTG i za jego zgodą. Pełny, aktualny
wykaz firm Serwisu Gwarancyjnego znajduje się na stronie www.dedietrich.pl
8. Bieg gwarancji rozpoczyna się od momentu uruchomienia urządzenia zgodnie z pkt III ust.1 lit. b, nie później niż 6 miesięcy od daty
zakupu przez Użytkownika.
9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej.

 

 

 

Pobierz kartę gwarancyjną

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych użytkowników końcowych

Lista urządzeń, dla których DDTG pokrywa koszt pierwszego uruchomienia