§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw (zwanych dalej ”OWSD”) „BDR Thermea Poland” Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124440, posiadająca NIP: 895-16-25-689 oraz REGON: 931898894, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000.000,00 złotych, (zwana dalej „Dostawcą”) zawiera umowy sprzedaży oraz umowy dostawy oferowanych przez siebie towarów z osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, które nie posiadają osobowości prawnej, zwanymi dalej „Kupującym”. OWSD nie mają zastosowania do osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Niniejsze OWSD regulują wszystkie umowy sprzedaży oraz umowy dostawy, a także wszelkie czynności prawne i dokumenty, które mają związek z zawarciem, wykonaniem i wygaśnięciem umów sprzedaży i dostawy.
 1. Niniejsze OWSD stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych oraz realizowanych przez Dostawcę, oraz obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej, przy czym w przypadku, gdy Strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w pisemnej umowie, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdują postanowienia pisemnej umowy, a postanowienia OWSD mają wówczas zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w umowie. Odmienne uregulowania lub uzupełnienia OWSD wymagają dla swej ważności formy pisemnej oraz w razie braku odmiennego zastrzeżenia odnoszą się wyłącznie do danej transakcji.
 1. Kupujący otrzyma niniejsze OWSD najpóźniej przy pierwszej dostawie, jednakże Dostawca zapewnia Kupującemu możliwość zapoznania się z treścią OWSD przed zawarciem umowy udostępniając OWSD Kupującym w formie pisemnej w siedzibie Dostawcy, jak również w postaci elektronicznej, w taki sposób, że Kupujący może OWSD przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Aktualnie obowiązujące OWSD dostępne są pod adresem: https://www.dedietrich.pl/Sprzedaz/Ogolne-Warunki-Sprzedazy-i-Dostaw .W razie braku odrębnych pisemnych ustaleń, przyjęcie OWSD przez Kupującego w ramach pierwszej umowy z Dostawcą, uważa się za ich akceptację dla kolejnych umów sprzedaży i dostawy oraz wszelkich związanych z nimi zdarzeń, czynności oraz dokumentów.
 1. Z chwilą złożenia zamówienia warunki niniejszych OWSD obowiązują jako przyjęte. Jednocześnie wyklucza się możliwość kontroferty Kupującego ze wskazaniem na jego warunki handlowe, względnie warunki kupna (wyłączenie ogólnych warunków drugiej strony).
 1. Użyte w niniejszych OWSD słowo „dostawa” oznacza przeniesienie własności rzeczy w rozumieniu art. 535 § 1 k.c. lub dostarczenie rzeczy w rozumieniu art. 605 k.c., w zależności od rodzaju zawartej z Kupującym umowy. Użyte w niniejszych OWSD słowo „Kupujący” może również oznaczać odbiorcę w rozumieniu art. 605 k.c., zaś słowo „Dostawca” może także oznaczać sprzedawcę w rozumieniu art. 535 § 1 k.c.
 1. Postanowienia niniejszego OWSD w żaden sposób nie wyłączają lub nie ograniczają uprawnień i roszczeń Dostawcy wobec Kupującego, które wynikają z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego.

§ 2. ZAWARCIE UMOWY

 1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży lub umowy dostawy jest zamówienie Kupującego złożone Dostawcy w formie pisemnej. Strony dopuszczają możliwość złożenia zamówienia przez Kupującego za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, systemu teleinformatycznego ZAZA, sklepu internetowego części zamiennych. Potwierdzenie zamówienia przesłane zostanie przez Dostawcę Kupującemu w formie pisemnej lub za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wzór Potwierdzenia zamówienia stanowi załącznik nr 1 do OWSD.
 2. Umowę sprzedaży lub dostawy uważa się za zawartą z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podstawie przesłanego do Kupującego dokumentu Potwierdzenia zamówienia lub poprzez realizację dostawy, przy czym w tym ostatnim przypadku potwierdzenie zamówienia jest zastąpione wystawioną przez Dostawcę fakturą VAT. Uzupełnienia, zmiany lub dodatkowe zastrzeżenia umowne, po ich pisemnym potwierdzeniu przez Dostawcę, mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany, względnie do uzupełnienia zamówienia, jeśli na skutek braku odpowiedniego asortymentu pod względem ilościowym lub też gatunkowym nie może go zrealizować. W takiej sytuacji zamówienie jest wiążące dla obydwu Stron, w chwili otrzymania przez Dostawcę od Kupującego pisemnego potwierdzenia przyjęcia zmodyfikowanego zamówienia.
 4. Odwołanie złożonego przez Kupującego i potwierdzonego przez Dostawcę zamówienia możliwe jest wyłącznie na pisemny wniosek Kupującego, złożony pod rygorem nieważności w terminie 24 godzin od chwili potwierdzenia przez Dostawcę zamówienia, następnie pisemnie potwierdzony przez Dostawcę. Niniejsze postanowienie ma odpowiednie zastosowanie również w przypadku modyfikacji zamówienia, o której mowa w § 2.3.
 5. Ogłoszenia, reklamy, katalogi oraz inne materiały reklamowe dotyczące towarów oferowanych przez Dostawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zaś przedstawione przez Dostawcę wzorce oraz próbki towarów mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
 6. Odstępstwa od ofert i cenników są skuteczne dopiero wtedy, jeżeli zostały potwierdzone przez Dostawcę oraz odnoszą się wyłącznie do danej transakcji handlowej.
 7. Dostawca zastrzega sobie prawa własności, prawa autorskie oraz inne prawa do dokumentów należących do oferty (np. zdjęć, rysunków, opisów). Mogą one być udostępnione osobom trzecim, tylko wtedy, jeżeli wyraźnie są przeznaczone do dalszego przekazania, w innych wypadkach każdorazowo za wiedzą i uprzednią zgodą Dostawcy.

§ 3. CENA

 1. Wszystkie podane przez Dostawcę ceny towarów są niewiążące i mogą zostać zmienione w dowolnym momencie, zależnie od sytuacji na rynku surowców. Ceny towarów są ostatecznie ustalane na dzień potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę ze wskazaniem wszystkich istotnych pozycji (tj. dokładna nazwa i opis towaru, ilość, podstawowe parametry techniczne).
 2. Odstępstwa od obowiązujących cenników są skuteczne od chwili ich zatwierdzenia przez Dostawcę i dotyczą wyłącznie danej transakcji handlowej. W przypadku zmiany cennika pomiędzy datą złożenia zamówienia przez Kupującego a datą jego potwierdzenia przez Dostawcę, Dostawca zwróci się do Kupującego o potwierdzenie aktualności złożonego zamówienia.
 3. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, ceny Dostawcy są cenami loco magazyn Dostawcy z doliczeniem właściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT), obowiązującymi w dniu potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę. Do cen towarów dostarczanych bezpośrednio z magazynu Dostawcy będą doliczane koszty transportu, jeśli uzgodnione wzajemnie indywidualne warunki handlowe nie stanowią inaczej. W razie braku odmiennych pisemnych ustaleń ceny podawane w cennikach Dostawcy są cenami wyrażonymi w walucie polskiej (PLN).
 4. W razie braku odmiennych pisemnych ustaleń Stron, formą podstawową zapłaty jest przelew na konto Dostawcy wskazane w partnerskiej umowie o dystrybucji zawartej z Kupującym oraz na fakturze VAT.

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Dostawca uprawniony jest do żądania zapłaty ceny określonej na fakturze VAT po odebraniu przez Kupującego zamówionego Towaru. Termin płatności jest wskazywany każdorazowo w fakturze VAT. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania całej należności na rachunku bankowym Dostawcy wskazanym na fakturze VAT.
 2. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej choćby z jednej faktury, Dostawca zastrzega sobie prawo do uznania wszystkich należności za natychmiast wymagalne, w tym również płatności wynikających z faktur jeszcze niewymagalnych. Ponadto, w przypadku opóźnienia Kupującego w uiszczaniu wymagalnych należności Dostawca jest uprawniony do zaliczenia dokonanej przez Kupującego zapłaty w pierwszej kolejności na poczet odsetek ustawowych za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych, bez względu na, czy Kupujący wskazał którą należność reguluje.
 3. Przy przekroczeniu terminów płatności Dostawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych bez konieczności dokonywania ponownych wezwań do zapłaty. Dostawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich dodatkowych kosztów niezbędnych do dochodzenia należności z tytułu wykonanej umowy, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, w tym: zwrotu kosztów związanych z przedsądową windykacją należności w wysokości obliczonej zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403), jak również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego.
 4. Jeżeli Kupujący nie realizuje swoich zobowiązań płatniczych lub nie wykonuje innych wymagalnych zobowiązań w stosunku do Dostawcy, Dostawca jest uprawniony do powstrzymania się z wykonaniem dostawy i uzależniania realizacji pozostałych jeszcze dostaw od dokonania przez Kupującego płatności z góry lub od przedstawienia zabezpieczenia w zaakceptowanej przez Dostawcę formie. Wstrzymanie się z dostawami przez Dostawcę nie ma skutków opóźnienia ani zwłoki.
 5. Jeżeli płatność z góry lub zabezpieczenie nie zostaną dokonane również po upływie wyznaczonego dodatkowego 7 (siedmiodniowego) terminu, Dostawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w odniesieniu do jeszcze nie zrealizowanych świadczeń. Odstąpienie od umowy Dostawcy dokonane zostanie w formie pisemnej lub dokumentowej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia następnego po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu zapłaty należności. Odstąpienie od umowy spowoduje, że wygasają wszystkie roszczenia Kupującego z tytułu jeszcze niezrealizowanych dostaw.
 6. Zgłoszenie roszczeń reklamacyjnych nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego uiszczenia należności wynikających z wystawionych faktur VAT.

§ 5. DOSTAWA ,TERMINY DOSTAW

1 Podawane w potwierdzeniu zamówienia terminy dostaw mają charakter szacunkowy i orientacyjny. Termin ten rozumiany jest jako końcowy tylko wtedy, gdy jego dochowanie jest możliwe, w szczególności, gdy nie wystąpi przypadek siły wyższej lub jakakolwiek inna okoliczność niezależna od Dostawcy.

 • Niedotrzymanie określonego terminu dostawy przez Dostawcę uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy jedynie wtedy, gdy Dostawca pomimo pisemnego wyznaczenia przez siebie odpowiedniego terminu dodatkowego nadal nie realizuje dostawy lub świadczenia, z uwzględnieniem § 5.3. Odstąpienie od umowy Kupującego nastąpi w formie pisemnej lub dokumentowej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia następnego po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy. Pomimo odstąpienia przez Kupującego od umowy, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy wynagrodzenia za wykonaną już część zamówienia. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, Kupującemu, poza wyżej wskazanym prawem do odstąpienia od Umowy, nie przysługują inne roszczenia, w szczególności roszczenie o odszkodowanie z tytułu opóźnienia (kontraktowe, deliktowe).
 • Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Stron tj. np. nieterminowej dostawy od Producenta – nieprzewidzianych i niezawinionych przez Dostawcę zakłóceń w pracy (przestojów), opóźnień transportowych, szkód transportowych, ograniczeń czasowych w ruchu drogowym transportu ciężarowego, blokad dróg, niedoborów energii elektrycznej, niedoborów materiałowych i surowcowych, niedoborów pracowniczych, czy zaistnienia siły wyższej. Przy czym, przez siłę wyższą rozumie się sytuację, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zaś: wojny, pożaru, powodzi, mrozów uniemożliwiających świadczenie usług oraz dostawy zgodnie z uznanymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, ataku terrorystycznego, strajku, epidemii, zakazów, nakazów bądź innych ograniczeń nałożonych przez władze państwowe lub samorządowe, zmiany przepisów prawa uniemożliwiającej wykonanie zobowiązań bądź powodującej, że ich wykonanie wiązałoby się z rażąco wysokimi kosztami, jak również wszelkie inne kataklizmy naturalne.
 • Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru towaru dostarczonego przez Dostawcę na adres podany w zamówieniu. Dostawca poinformuje Kupującego o planowanej dostawie nie później niż przed upływem 12 (dwunastu) godzin od planowanej dostawy. Poprzez odbiór towaru rozumie się zobowiązanie Kupującego do zapewnienia wszelkich środków umożliwiających sprawny oraz prawidłowy rozładunek samochodu dostarczającego zamówiony towar w imieniu Dostawcy.
 • Za nieuzasadniony przestój u Kupującego w odbiorze towaru przekraczający 0,5 godziny Dostawca może obciążyć Kupującego kosztami powstałymi na skutek powyższego przestoju, bez konieczności podpisywania z Kupującym odrębnego porozumienia. Z tytułu powstałych kosztów Dostawca może wystawić Kupującemu odrębną fakturę VAT.
 • Ryzyko choćby przypadkowego uszkodzenia towaru podczas rozładunku obciąża Kupującego. W przypadku niezapewnienia przez Kupującego warunków umożliwiających prawidłowy rozładunek, Dostawca zastrzega sobie możliwość nieuznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych zgłoszonych przez Kupującego.

§ 6. REALIZACJA DOSTAWY I PRZEJŚCIE RYZYKA

 1. Wydanie przez Dostawcę zamówionego towaru Kupującemu odbywa się na środku transportu i następuje w chwili przekazania zamówionego towaru do odbioru przez Kupującego, w tym przekazania towaru przewoźnikowi (Wzór Dokumentu Wydania stanowi załącznik nr 2 do OWSD).
 2. Miejscem wykonania świadczenia przez Dostawcę (wydania przedmiotu umowy) jest miejsce załadunku towaru.

.

 • Ryzyko dostawy towaru oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego w chwili wydania przez Dostawcę zamówionego towaru podmiotom wskazanym w § 6.1. niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Kupujący jest zobowiązany do starannego zbadania towaru, w szczególności pod względem ilościowym i jakościowym (ilość, materiał, wymiary) bezpośrednio przy odbiorze oraz do ustalenia ewentualnych braków lub uszkodzeń przedmiotu umowy powstałych w trakcie transportu i zawiadomienia niezwłocznie Dostawcy o wadzie, pod rygorem utraty uprawnień reklamacyjnych.
 2. Stwierdzone przez Kupującego ewentualne braki w zamówionym towarze, niezgodności towaru z zamówieniem lub dokumentem WZ, jak również uszkodzenia mechaniczne towaru zostaną zgłoszone pisemnie na liście przewozowym lub na kopii dokumentu WZ, oraz dodatkowo w osobnym Protokole Szkody z Przewoźnikiem z pełnym opisem szkody, podpisanym zarówno przez kierowcę jak i Kupującego, pod rygorem utraty późniejszych roszczeń reklamacyjnych przysługujących Kupującemu. List przewozowy oraz dokument WZ nie zawierające żadnych uwag co do ilości i jakości zamówionego Towaru, stanowi dowód wykonania umowy zawartej na podstawie zamówienia bez zastrzeżeń ze strony Kupującego.
 3. W przypadku towarów znajdujących się w opakowaniach nieprzezroczystych Kupujący zobowiązany jest do dokonania starannego ich zbadania oraz pisemnego odnotowania spostrzeżonych braków, niezgodności z dokumentem WZ lub uszkodzeń w ciągu maksymalnie 7 (siedmiu) dni od odbioru, o ile towar nie opuścił magazynu Kupującego. W tym przypadku Kupujący musi udowodnić Przewoźnikowi, że wina leży po jego stronie.
 4. Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Dostawcy o zaistniałych sytuacjach wymienionych w punkcie 7.2. i

7.3. poprzez Portal Internetowy (ZAZA).

 • W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady jakościowej lub ilościowej towaru, Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności zobowiązany jest do zaniechania montowania wadliwego towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Dostawcy.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych, w szczególności do zapewnienia dostępu do przedmiotów objętych zgłoszeniem reklamacyjnym w celu ich zbadania przez Dostawcę lub osobę trzecią przez niego wyznaczoną, w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane rzeczy lub ich części składowe zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi, montażu, konserwacji oraz dokumentacji towarów, jak również do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji dla realizacji świadczeń oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionych rzeczy, których nie da się wykryć mimo starannego zbadania rzeczy przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek zawiadomić Dostawcę o stwierdzonych wadach niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu ich wykrycia, w przypadku towarów posiadających nieprzeźroczyste opakowanie.
 3. Kupujący poinformuje Dostawcę o stwierdzeniu wady zawierając zwięzły opis wady, pod rygorem nieważności, poprzez Portal Internetowy (ZAZA) lub poprzez przesłanie pisemnej reklamacji listem poleconym na adres siedziby Dostawcy. Zgłoszenie winno zawierać zwięzły opis stwierdzonej przez Kupującego wady wraz z dokumentacją fotograficzną, dokumentującą reklamowaną rzecz lub jej części składowe.
 4. W przypadku, gdy dla stwierdzenia istnienia wady lub jej przyczyny niezbędne będzie przeprowadzenie pisemnej ekspertyzy technicznej lub innych stosownych badań przeprowadzonych przez biegłego lub instytut, rozpatrzenie reklamacji nastąpi po otrzymaniu przez Dostawcę ekspertyzy lub wyników badań.
 5. Zbadanie rzeczy przez Dostawcę lub osobę trzecią wyznaczoną przez Dostawcę zostanie stwierdzone Protokołem. W treści Protokołu zawarte zostaną uwagi Stron dotyczące badanej rzeczy jako całości lub jej poszczególnych części składowych.
 6. Wstępne ustosunkowanie się Dostawcy do zgłoszonej przez Kupującego reklamacji nastąpi w formie pisemnej lub dokumentowej najpóźniej w terminie czternastu dni od daty wpływu reklamacji. Ostateczne ustosunkowanie się do zgłoszonych roszczeń nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Dostawcę ekspertyzy lub wyników badań. Reklamacje co do rodzaju i ilości dostarczonego towaru będą rozpatrywane jedynie wówczas, gdy zgłoszenie powyższych wad nastąpi bezzwłocznie po odebraniu towaru, a Kupujący dopełni wszystkich obowiązków staranności wynikających z § 7.
 7. W przypadku bezzasadnego zgłoszenia reklamacyjnego koszty niezbędne do ustalenia istnienia wady przedmiotu sprzedaży, w tym w szczególności koszt wykonanej ekspertyzy lub badań biegłego, koszt transportu przedmiotu sprzedaży, ponosi Kupujący, Powyższe koszty mogą zostać objęte wystawioną przez Dostawcę odrębną fakturą VAT
 8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Dostawca wymieni towar na wolny od wad albo obniży cenę reklamowanego towaru albo usunie wadę, stosownie do zgłoszonego przez Kupującego żądania. Dostawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Dostawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Wykonanie powyższych roszczeń wyczerpuje wszelkie roszczenia Kupującego wobec Dostawcy
 9. Brak zgłoszenia reklamacji w sposób opisany w powyższych paragrafach, powoduje utratę wszelkich uprawnień reklamacyjnych Kupującego.
 10. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego, w szczególności w sytuacjach: a) niewłaściwego transportu lub magazynowania, b) niezgodnej z instrukcjami producenta instalacji, uruchomienia, eksploatacji lub konserwacji, c) innych uszkodzeń powstałych nie z przyczyny leżącej po stronie producenta.
 11. Złożenie reklamacji z tytułu rękojmi lub realizowanie uprawnień z gwarancji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty ceny lub wynagrodzenia wobec Sprzedawcy.

§ 9. UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI

1. Dostawca w celu zabezpieczenia swoich wierzytelności ze strony Kupującego, może je ubezpieczyć w firmie wyspecjalizowanej w ubezpieczaniu należności. Kupujący zobowiązany jest wówczas do poddania się procedurze sprawdzającej Ubezpieczyciela.

§ 10. WYWÓZ TOWARÓW

 1. Towary oznaczone znakami towarowymi Dostawcy i wywożone przez Kupującego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogą być oznaczone znakami towarowymi Kupującego, jego etykietami, emblematami lub w jakikolwiek inny sposób wskazywać na związek Kupującego z towarem. W przypadku, gdy Kupujący naruszy powyższy zakaz, Dostawca może zażądać od Kupującego zapłaty kary umownej równej 100% wysokości ceny netto towaru, co do którego naruszono zakaz.
 2. W przypadku naruszenia zakazu opisanego w § 10.1. wartość netto towaru ustalona zostanie wg wartości netto obowiązującej w chwili potwierdzenia przez Dostawcę zamówienia złożonego przez Kupującego dla danego produktu.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Akceptując niniejsze OWSD, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie dobrowolnie danych osobowych przez Dostawcę lub podmioty działające na jego zlecenie w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Dostawcę oraz w celach posprzedażowych (serwisowych), marketingowych związanych z prowadzoną przez Dostawcę działalnością gospodarczą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://dedietrich.pl/bez-kategorii/rodo-kontrahenci/ https://dedietrich.pl/dane-osobowe/ .

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania OWSD lub realizacji umów objętych niniejszymi warunkami Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, z poszanowaniem słusznych interesów drugiej Strony.
 2. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu wszelkie spory wynikające ze stosowania OWSD lub umów objętych niniejszymi warunkami rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Dostawcy.
 3. W kwestiach nieunormowanych, zastosowanie mają wyłącznie polskie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku (wyłącznie „Konwencji Wiedeńskiej”).
 4. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień OWSD nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień.
 5. Załączniki stanowią integralną część OWSD:
  1. Załącznik nr 1 – Potwierdzenie zamówienia – wzór;
  2. Załącznik nr 2 – Dokument Wydania – wzór;
  3. Załącznik nr 3 – Karta Gwarancyjna – wzór;
  4. Załącznik nr 4 – Regulamin Zasady Zwrotów Towaru