KLUB ZŁOTEGO INSTALATORA DE DIETRICH TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.

REGULAMIN KZI 2018

WARUNKI UCZESTNICTWA

§1
1. Uczestnikiem może być firma wykonawczo-instalacyjna, która w swojej strukturze organizacyjnej posiada ekipy wykonujące montaż i uruchomienia urządzeń grzewczych oraz oferuje użytkownikom końcowym i rzeczywiście wykonuje łączną usługę redystrybucji oraz instalacji produktów marki De Dietrich. Przez redystrybucję produktów De Dietrich rozumie się: zakup danego produktu u Autoryzowanego Partnera Handlowego (APH -hurtownia), posiadającego podpisane Porozumienie Partnerskie – Umowę Dystrybucyjną lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży (APS – pododbiorca hurtowni) oraz sprzedaż tego produktu do użytkownika końcowego.
2. W przypadku wątpliwości De Dietrich Technika Grzewcza sp. z o.o. pozostawia sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

§ 2
1. Minimalny obrót w KZI 2018 roku uprawniający do wyjazdu wynosi 115 000 PLN lub jego wielokrotność w cenach netto zakupu w dowolnych punktach APH lub APS De  Dietrich w Polsce. Akceptowane będą tylko FV zakupów dokonanych w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 października 2018. Skrócenie okresu w roku 2018 skutkuje obniżeniem
limitu wartości zakupów do 115 000 PLN.
2. Minimalny obrót w cyklu dwuletnim w latach 2017 (cały rok)-2018 (styczeń-październik) uprawniający do wyjazdu wynosi 120 000 PLN w cenach netto zakupu w dowolnych punktach APH lub APS De Dietrich w Polsce.
3. Warunki dodatkowe do zakwalifikowania się do wyjazdów:
a. w programie KZI 2018 (wyjazd w roku 2019) De Dietrich promując zakupy pomp ciepła przyzna w sumowaniu zakupów
• 100% więcej wartości za zakup pompy ciepła do c.w.u. (Kaliko lub BECT)
• 50% więcej wartości za zakup pompy ciepła do c.o. (Alezio, HPI, GSPH, Hybryda)
• 50% więcej wartości pakietu, który zawiera pompę ciepła do c.w.u. (Kaliko lub BECT).
b. W programie KZI 2019 (wyjazd w roku 2020) niezbędny będzie zakup min. 1 sztuki pompy ciepła do c.o. (Alezio, HPI, GSPH, Hybryda) i min. 1 sztuki pompy ciepła do c.w.u. (Kaliko lub BECT).
4. Zakupy dokonane w okresie listopada i grudnia 2018 będą zaliczone do programu KZI 2019 (okres listopad 2018 – październik 2019).5. Wyliczenie obrotu nastąpi na podstawie kopii faktur zakupowych przesłanych, tylko i wyłącznie, w formie papierowej, na adres De Dietrich Technika Grzewcza we Wrocławiu. Ostateczny termin wysłania dokumentów upływa 30 listopada 2018. Decyduje data stempla pocztowego.

6. Przesyłki pocztowe zawierające kopie faktur zakupowych otwierane będą w obecności trzyosobowej komisji De Dietrich Technika Grzewcza sp. z o.o., która potwierdzi w protokole: datę wysłania faktur przez Uczestnika i ilość faktur zakupowych, w tym obrót netto. Zastrzeżenia Uczestnika co do ilości przesłanych faktur będą uwzględniane jedynie w razie stwierdzenia przez komisję De Dietrich Technika Grzewcza sp. z o.o. błędów rachunkowych zawinionych przez komisję.
7. Kopie faktur przesłane po 30 listopada 2018 zostaną uwzględnione dopiero w następnym roku, czyli przy kolejnej edycji KZI 2019 (wyjazd w roku 2020).
8. Zestawienia faktur przygotowane przez hurtownie nie będą podstawą naliczenia obrotu.
9. Rozliczanie nadwyżek obrotu ma miejsce tylko wówczas, gdy klient wykonał obrót w cyklu jednorocznym.

§ 3
1. Uczestnik Klubu zobowiązany jest uregulować terminowo swoje zobowiązania płatnicze w stosunku do autoryzowanych punktów sprzedaży De Dietrich Technika Grzewcza. Zaległości płatnicze w stosunku do partnerów i autoryzowanych punktów sprzedaży muszą być uregulowane do 30 listopada 2018.
2. Uzyskany obrót kwalifikuje do tygodniowego wyjazdu szkoleniowo-wypoczynkowego. Wyjazd odbędzie się w II kwartale 2019.
3. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do wyjazdu uczestnik ma prawo w ciągu 15 dni złożyć pisemną prośbę o przesunięcie wyjazdu na rok następny. Rezygnacja po ww. terminie powoduje utratę prawa do wyjazdu.

§ 4
Obsługa członków Klubu Złotego Instalatora wymaga przetwarzania danych osobowych członków klubu przez De Dietrich Technika Grzewcza sp. z o.o. mającą siedzibę przy ulicy Północnej 15-19 we Wrocławiu. Dane członków klubu podawane są dobrowolnie i są przetwarzane w celu prowadzenia Klubu Złotego Instalatora, w tym również w celu przesyłania informacji handlowych i organizowania imprez dla członków klubu. Członkowi klubu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i aktualizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5
Uczestnik biorąc udział w promocji organizowanej na podstawie niniejszego Regulaminu uznaje za wiążące jego postanowienia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Zarząd De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.

 

Pobierz regulamin

Klauzula informacyjna dla Członków KZI

Klauzula Informacyjna dla Osób Towarzyszących w KZI