Regulamin Programu

 Szkolenie Pod Palmami KZI 2020

§1

 1. Uczestnikiem może być firma wykonawczo-instalacyjna, która w swojej strukturze organizacyjnej posiada ekipy wykonujące montaż i uruchomienia urządzeń grzewczych oraz oferuje użytkownikom końcowym i rzeczywiście wykonuje łączną usługę redystrybucji oraz instalacji produktów marek De Dietrich, BAXI i Sofath. Przez redystrybucję produktów rozumie się: zakup danego produktu u Autoryzowanego Partnera Handlowego (APH – hurtownia), posiadającego podpisane Porozumienie Partnerskie – Umowę Dystrybucyjną lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży (APS – pododbiorca hurtowni) oraz sprzedaż tego produktu do użytkownika końcowego.
 2. W przypadku wątpliwości BDR Thermea Poland Sp. z o.o. (BDRTP) pozostawia sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
 3. Premiowanie redystrybucji produktów BDRTP polega na przyznawaniu punktów (zamiast wartości zakupu w złotych jak dotychczas) za wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu produkty.
 4. Nagroda Szkolenie Pod Palmami KZI 2020 przysługuje za zgromadzenie w ciągu roku odpowiedniej ilości punktów za redystrybucję produktów BDRTP.
 5. Do programu zaliczone będą tylko punkty przyznane za zakup produktów, takich jak: kotły, pompy ciepła, panele solarne, panele fotowoltaiczne sprzedawane jako pojedyncze produkty lub jako elementy gotowych pakietów i zestawów złożonych z tych produktów.
 6. W celu uproszczenia procesu weryfikacji punktów przyznanych do programu nie będzie zaliczona liczba punktów ani wartość zakupów pojedynczych: podgrzewaczy wody, zasobników, akcesoriów, regulatorów, palników i części zamiennych jeżeli nie są elementami gotowych do sprzedaży pakietów produktów wymienionych w katalogach BDRTP.
 7. Punkty za redystrybucję przyznawane są za zakupy oraz rejestrację produktów dokonane w okresie od 01 listopada 2019 do 31 października 2020 w programie jednorocznym.

§2

 1. Minimalna liczba punktów uprawniająca do wzięcia udziału w Szkoleniu Pod Palmami KZI wynosi w cyklu rocznym 2020: 1450 punktów lub jej wielokrotność, w cyklu dwuletnim 2019-2020 limit wynosi 1500
 2. Z uwagi na wprowadzenie Programu Lojalnościowego KZI w ciągu roku biznesowego wprowadzamy nową formułę rozliczania opartą na punktach, nie zaś na wartości sprzedaży. W odróżnieniu od dotychczasowej formuły, za każde urządzenie objęte programem przyznane zostaną punkty zamiast wartości zakupu w PLN uwidocznionej na fakturze. Punkty będą liczone zgodnie z Załącznikiem nr 1 i sumowane w oparciu o:
  • a) Faktury zakupowe wystawione w okresie od 01.11.2019 do 31.03.2020, czyli do dnia uruchomienia tej funkcjonalności w Programie Lojalnościowym KZI.
  • b) Punkty gromadzone na koncie uczestnika po dacie uruchomienia tej funkcjonalności w Programie Lojalnościowym KZI, czyli za sprzedaż od 1.04.2020 do 31.10.2020. Miejscem rejestracji sprzedaży będzie odpowiedni panel na portalu SKG, skąd dane będą automatycznie importowane na konto użytkownika, który zarejestrował się na portalu Programu Lojalnościowego KZI. Wskazane jest jednak zachowanie kopii faktur zakupu w celu ewentualnego wyjaśnienia sytuacji spornych.
  • c) Faktury zakupowe wystawione w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2019 w przypadku zbierania punktów w cyklu dwuletnim. Wymagane jest przesłanie faktur za okres 01.11.2018 – 31.10.2019 do 31 marca 2020 roku w celu szybszego wyliczenia zdobytych punktów.
 3. Wartości punktów obliczone wg a) i b) powyżej zostaną zsumowane i pojawią się na koncie uczestnika na portalu Programu Lojalnościowego KZI. Nadwyżkę punktów poza limit uprawniający do wyjazdu można zamienić na przelew pieniężny na kartę MASTERCARD, która wydawana jest po zarejestrowaniu użytkownika na portalu Programu Lojalnościowego KZI.
 4. Wartość punktów obliczona w cyklu dwuletnim, opisana w pkt c) będzie stanowić tzw. pulę zapasową, która będzie uwzględniana przy wyborze nagrody Szkolenie Pod Palmami KZI, jednakże nie będzie pojawiała się na koncie uczestnika na portalu Programu Lojalnościowego KZI i nie ma możliwości jej zamiany na przelew pieniężny na kartę MASTERCARD.
 5. Warunki dodatkowe otrzymania nagrody Szkolenie Pod Palmami KZI:
  • a) Warunkiem koniecznym jest rejestracja na portalu Programu Lojalnościowego KZI dostępnym na stronie http://klubzlotegoinstalatora.pl
  • b) zakup 1 sztuki pompy ciepła do c.o. (powietrze lub grunt jako źródło ciepła) lub 1 szt. urządzenia hybrydowego lub 1 sztuki pompy ciepła do c.w.u. (np. Kaliko). W przypadku niespełnienia tego warunku limit wymagany do otrzymania nagrody Szkolenie Pod Palmami KZI określa się na 1700 pkt. na każdą nagrodę
 6. Wyliczenie liczby punktów przyznanych za zakupy na podstawie kopii faktur zakupowych przesłanych: a) w formie papierowej, na adres BDRTP we Wrocławiu lub b) w formie elektronicznej, na adres zloty.instalator@dedietrich.pl, pod warunkiem podania w temacie wiadomości nazwy firmy i numeru NIP.
 7. Ostateczny termin przesłania dokumentów do BDRTP lub rejestrowania produktów w Programie Lojalnościowym KZI 2020 za okres 1.11.2019-31.10.2020 upływa 30 listopada 2020. Natomiast, w cyklu dwuletnim, termin przesyłania faktur za okres 1.11.2018-31.10.2019 upływa 31 marca 2020 roku. Decyduje data stempla pocztowego/data otrzymania wiadomości. Pozwoli to nam na szybsze wyliczenie uprawnień do nagrody głównej Szkolenie Pod Palmami.
 8. Przesyłki pocztowe zawierające kopie faktur zakupowych otwierane będą w obecności trzyosobowej komisji BDRTP, która potwierdzi w protokole: datę wysłania faktur przez Uczestnika i ilość faktur zakupowych, w tym obrót netto. Zastrzeżenia Uczestnika co do ilości przesłanych faktur będą uwzględniane jedynie w razie stwierdzenia przez komisję BDRTP błędów rachunkowych zawinionych przez komisję.
 9. Zestawienia faktur przygotowane przez hurtownie nie będą podstawą naliczenia obrotu.

§3

 1. Uczestnik Klubu zobowiązany jest regulować terminowo swoje zobowiązania płatnicze w stosunku do autoryzowanych punktów sprzedaży BDRTP. Zaległości płatnicze w stosunku do Autoryzowanych Punktów Sprzedaży muszą zostać uregulowane do 30 listopada 2020.
 2. Uzyskanie wymaganej liczby punktów kwalifikuje do tygodniowego wyjazdu szkoleniowo-wypoczynkowego Szkolenie Pod Palmami w pokoju 2-osobowym. Wyjazd odbędzie się w 2. kwartale 2021 roku. Wzorem wyjazdu KZI 2019, BDRTP może zorganizować także oddzielne szkolenie w kraju egzotycznym, jeśli liczba laureatów chętnych na taki wyjazd będzie dostateczna. Zasady szkolenia w kraju egzotycznym będę określone w oddzielnym komunikacie.
 3. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do Szkolenia Pod Palmami uczestnik ma prawo w ciągu 15 dni złożyć pisemną prośbę o przesunięcie wyjazdu szkoleniowego na rok następny. Rezygnacja po ww. terminie powoduje utratę prawa do wyjazdu szkoleniowego. Przesunięcie udziału w Szkoleniu Pod Palmami na rok następny może być tylko jednokrotne.

§4

Obsługa członków Klubu Złotego Instalatora wymaga przetwarzania danych osobowych członków klubu przez BDR Thermea Poland mającą siedzibę przy ulicy Północnej 15-19 we Wrocławiu. Dane członków klubu podawane są dobrowolnie i są przetwarzane w celu prowadzenia Programu Lojalnościowego Klubu Złotego Instalatora, w tym również w celu przesyłania informacji handlowych i organizowania imprez dla członków klubu. Członkowi klubu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i aktualizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Uczestnik biorąc udział w promocji organizowanej na podstawie niniejszego Regulaminu uznaje za wiążące jego postanowienia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 – Lista punktowa produktów w Programie Lojalnościowym KZI.

Zarząd BDR Thermea Poland  Sp. z o.o.

Pobierz regulamin

Pobierz załącznik – Lista punktowa produktów

Klauzula informacyjna dla Członków KZI

Klauzula Informacyjna dla Osób Towarzyszących w KZI