BDR Thermea Poland Sp. z o.o.

REGULAMIN KZI 2019

WARUNKI UCZESTNICTWA

§1

 1. Uczestnikiem może być firma wykonawczo-instalacyjna, która w swojej strukturze organizacyjnej posiada ekipy wykonujące montaż i uruchomienia urządzeń grzewczych oraz oferuje użytkownikom końcowym i rzeczywiście wykonuje łączną usługę redystrybucji oraz instalacji produktów marek De Dietrich, BAXI i Sofath. Przez redystrybucję produktów rozumie się: zakup danego produktu u Autoryzowanego Partnera Handlowego (APH – hurtownia), posiadającego podpisane Porozumienie Partnerskie – Umowę Dystrybucyjną lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży (APS- pod odbiorca hurtowni) oraz sprzedaż tego produktu do użytkownika końcowego.
 2. W przypadku wątpliwości BDR Thermea Poland Sp. z o.o. (BDRTP) pozostawia sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

§2

 1. Minimalny obrót w KZI 2019 roku uprawniający do wyjazdu wynosi:

a) w cyklu rocznym 2019: 155 000 PLN lub jego wielokrotność w cenach netto zakupu w dowolnych punktach APH lub APS w Polsce. Akceptowane będą tylko FV zakupów dokonanych  w okresie od  1 listopada 2018 do 31 października 2019,

b) w cyklu dwuletnim 2018-2019: 160 000 PLN w cenach netto zakupu w dowolnych punktach APH lub APS w Polsce. Akceptowane będą tylko FV zakupów dokonanych w okresie od 1 stycznia  2018 do 31 października 2019,

2. Warunki dodatkowe do zakwalifikowania się do wyjazdów:

a) w programie KZI 2019 (wyjazd w roku 2020) BDRTP promując zakupy pomp ciepła przyzna w sumowaniu zakupów :

  • 50% więcej wartości zakupu pompy ciepła do c.o. marki De Dietrich,
  • 100% więcej wartości zakupu pompy ciepła do c.w.u.(Kaliko, BECT),
  • 50% więcej wartości pakietu, który zawiera pompę ciepła do c.w.u. (Kaliko).

b) w programie KZI 2019 niezbędny jest  zakup min. 1 sztuki pompy ciepła do c.o. (powietrze lub grunt jako źródło ciepła) lub  1 szt. hybrydy  lub   1 sztuki pompy ciepła do c.w.u. (Kaliko, BECT).

3. Zakupy dokonane w okresie 01 listopada -31 grudnia 2018 będą zaliczone do programu KZI 2019 (12 miesięczny  okres rozliczeniowy listopad 2018 – październik 2019).

4. Wyliczenie wartości zakupów nastąpi na podstawie kopii faktur zakupowych przesłanych:

a) w formie papierowej, na adres BDRTP we Wrocławiu lub

b) w formie elektronicznej, na adres zloty.instalator@dedietrich.pl, pod warunkiem podania w temacie wiadomości nazwy firmy i numeru NIP.

5. Ostateczny termin przesłania dokumentów do BDRTP upływa 30 listopada 2019. Decyduje data stempla pocztowego/data otrzymania wiadomości.

6. Przesyłki pocztowe zawierające kopie faktur zakupowych otwierane będą w obecności trzyosobowej komisji BDRTP, która potwierdzi w protokole: datę wysłania faktur przez Uczestnika i ilość faktur zakupowych, w tym obrót netto. Zastrzeżenia Uczestnika co do ilości przesłanych faktur będą uwzględniane jedynie w razie stwierdzenia przez komisję BDRTP błędów rachunkowych zawinionych przez komisję.

7. Zestawienia faktur przygotowane przez hurtownie nie będą podstawą naliczenia obrotu.

8. Rozliczanie nadwyżek obrotu ma miejsce tylko wówczas, gdy klient wykonał obrót w cyklu jednorocznym.

9. Uwaga: w programie KZI 2020 (wyjazd w roku 2021) do programu zaliczone będą tylko wartości zakupów urządzeń, takich jak: kotły, pompy ciepła, panele solarne, panele fotowoltaiczne, podgrzewacze wody, zasobniki oraz gotowe pakiety złożone z tych urządzeń oraz akcesoriów. Do programu nie będzie zaliczona wartość zakupów pojedynczych akcesoriów, regulatorów, palników i części zamiennych jeżeli nie są elementami gotowych do sprzedaży pakietów wymienionych w katalogu BDRTP.

§3

 1. Uczestnik Klubu zobowiązany jest uregulować terminowo swoje zobowiązania płatnicze w stosunku do autoryzowanych punktów sprzedaży BDRTP. Zaległości płatnicze w stosunku do autoryzowanych punktów sprzedaży muszą być uregulowane do 30 listopada
 2. Uzyskany obrót kwalifikuje do tygodniowego wyjazdu szkoleniowo-wypoczynkowego. Wyjazd odbędzie się w II kwartale 2020. Wzorem KZI 2018 , BDRTP może zorganizować wyjazd egzotyczny jeśli liczba laureatów chętnych na taki wyjazd będzie dostateczna. Zasady wyjazdu egzotycznego będę określone w oddzielnym komunikacie.
 3. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do wyjazdu uczestnik ma prawo w ciągu 15 dni złożyć pisemną prośbę o przesunięcie wyjazdu na rok następny. Rezygnacja po ww. terminie powoduje utratę prawa do wyjazdu. Przesunięcie wyjazdu na rok następny może być tylko jednokrotne. W przypadku ponownej rezygnacji uczestnik ma prawo odebrać kompensatę wartości wyjazdu szkoleniowego w postaci promocyjnego zakupu w BDRTP wskazanych urządzeń ( wg pkt.4 poniżej) lub traci prawo do odebrania nagrody.
 4. BDRTP umożliwia inną  formę wynagrodzenia za osiągnięte rezultaty sprzedaży. Każdy z uczestników, decydując się na szybszą realizację nagrody w ramach KZI 2019 jest uprawniony do zakupu  w cenie promocyjnej 1 sztuki  wskazanego przez BDRTP kotła w proporcji: 1 miejsce na wyjazd KZI=1 kocioł. Zakup urządzeń nastąpi bezpośrednio w BDRTP, po indywidualnym uzgodnieniu szczegółów zamówienia i daty dostawy .

§4

Obsługa członków Klubu Złotego Instalatora wymaga przetwarzania danych osobowych członków klubu przez BDRTP  mającą siedzibę przy ulicy Północnej 15-19 we Wrocławiu. Dane członków klubu podawane są dobrowolnie i są przetwarzane w celu prowadzenia Klubu Złotego Instalatora, w tym również w celu przesyłania informacji handlowych i organizowania imprez dla członków klubu. Członkowi klubu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i aktualizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Uczestnik biorąc udział w promocji organizowanej na podstawie niniejszego Regulaminu uznaje za wiążące jego postanowienia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Zarząd BDR Thermea Poland  Sp. z o.o.

Pobierz regulamin

Klauzula informacyjna dla Członków KZI

Klauzula Informacyjna dla Osób Towarzyszących w KZI