I. Okres gwarancji
1. Spółka BDR Thermea Poland Sp. z o.o. (BDRTP) udziela gwarancji właściwego i zgodnego z instrukcją działania urządzenia zakupionego i zainstalowanego na obszarze RP na okres:
1) 10 lat na korpusy podgrzewaczy c.w.u. ze stali nierdzewnej BAXI PremierPlus, podgrzewacze Assure;
2) 5 lat na wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej kotłów Duo-tec Compact E, Luna Duo-tec MP+, Luna Classic, korpusy podgrzewaczy c.w.u. SRB..HP, zasobniki buforowe BTB, BTWB; pompy ciepła Auriga, Auriga A, Platinum,
3) 2 lata na automatykę do wszystkich kotłów, podzespoły elektryczne, wyposażenie dodatkowe
6) 1 rok na części zamienne;
7) 6 miesięcy na części podlegające szybkiemu zużyciu, np. dysze, uszczelki, elektrody, fotoelementy, żarniki.
2. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat na wybrane urządzenia w ramach programu BDR Assistance. Szczegółowe informacje na https://dedietrich.pl/serwis/de-dietrich-assistance/.
II. Obowiązki Gwaranta
1. W okresie trwania Gwarancji BDRTP zobligowana jest do bezpłatnej naprawy urządzenia poprzez usunięcie wady fizycznej urządzenia.
2. Naprawa Gwarancyjna obejmuje: dojazd serwisanta do Użytkownika i przywrócenia prawidłowego działania urządzenia.
3. Naprawa Gwarancyjna nie obejmuje: wymiany części szybko zużywających się (np. dysze, uszczelki, elektrody, bezpieczniki).
W przypadku stwierdzenia przez serwisanta konieczności wymiany części szybko zużywających się, ich wymiana możliwa jest wyłącznie na koszt Użytkownika, po uzgodnieniu warunków odpłatnej usługi z serwisantem.
4. Naprawą Gwarancyjną nie są objęte koszty corocznych przeglądów technicznych, do ponoszenia których zobligowany jest Użytkownik.
5. W celu skorzystania z naprawy gwarancyjnej Użytkownik winien:
a) dokonać zgłoszenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej do dowolnej firmy sieci Serwisu Gwarancyjnego BDRTP, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.dedietrich.pl lub do Call Center tel. 801 080 881.
b) udostępnić pomieszczenie i umożliwić dostęp do urządzenia serwisantowi, przygotować do okazania: Kartę Gwarancyjną potwierdzającą wykonanie wymaganych corocznych przeglądów technicznych. Gwarant nie ponosi kosztów uzyskania dostępu do urządzenia w miejscu instalacji.
6. W przypadku niestwierdzenia awarii i potwierdzenia przez serwisanta prawidłowego funkcjonowania urządzenia, koszty dojazdu
i usługi serwisanta ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obowiązującym w danej firmie Serwisu Gwarancyjnego.
7. Zgłoszenia w ramach gwarancji rozpoznawane są niezwłocznie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
8. BDRTP zobowiązana jest do naprawy urządzenia w terminie do 14 dni od uwzględnienia zgłoszenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych usterek lub konieczności dłuższego oczekiwania na dostawę odpowiednich części zamiennych, czas usunięcia usterek może zostać wydłużony. Termin naprawy jest każdorazowo uzgadniany z Użytkownikiem.
III. Warunki gwarancji
1. Warunkiem udzielenia gwarancji na produkty sprzedawane przez BDRTP jest:
a) zakup produktów: u Autoryzowanego Partnera Handlowego (posiadającego podpisane Porozumienie Partnerskie – Umowę Dystrybucyjną) lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży lub u autoryzowanego instalatora/serwisanta, który nabył produkt u Auto-
ryzowanego Partnera Handlowego lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej
www.dedietrich.pl w zakładce Sprzedaż/Autoryzowani partnerzy handlowi oraz Sprzedaż/Autoryzowane punkty sprzedaży;
b) dokonanie pierwszego uruchomienia przez firmę Serwisu Gwarancyjnego lub autoryzowaną firmę instalacyjną, aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.dedietrich.pl w zakładkach Serwis/Sieć serwisu gwarancyjnego oraz Sprzedaż/Sieć
autoryzowanych instalatorów, wyboru firmy do uruchomienia dokonuje Użytkownik;
c) terminowe przeprowadzenie w okresie gwarancyjnym przez firmę Serwisu Gwarancyjnego lub autoryzowaną firmę instalacyjną corocznych, obowiązkowych i płatnych przez użytkownika przeglądów technicznych urządzeń, wyboru firmy do przeglądu dokonuje Użytkownik.
2. Przeglądy i konserwację wykonuje wyłącznie firma Serwisu Gwarancyjnego BDRTP, bądź autoryzowana przez BDRTP firma instalacyjna (aktualne wykazy na www.dedietrich.pl) wg wyboru Użytkownika.
3. Uzyskanie uprawnień z gwarancji, o których mowa w punkcie I i II, wymaga rejestracji urządzenia przez firmę wykonującą pierwsze uruchomienie w Systemie Kart Gwarancyjnych (SKG) na gwarancje2.dedietrich.pl w terminie 14 dni od dnia uruchomienia lub posiadania przez Użytkownika dowodu zakupu urządzenia oraz prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej wraz z potwierdzonymi corocznymi przeglądami technicznymi.
4. Wszystkie kotły BDRTP, o których mowa w paragrafie I „Okres gwarancji”, muszą być zainstalowane w układzie zamkniętym, pompowym zgodnie z instrukcjami producenta dołączanymi do urządzeń oraz przepisami i normami obowiązującymi w Polsce w tym: PN-91/B-02414 – zabezpieczenie instalacji c.o., napełnione wodą o składzie chemicznym określonym w wytycznych Producenta.
Dla kotłów wiszących małej mocy zaleca się montaż filtrów siatkowych możliwie najbliżej kotła, na powrocie c.o. i zasilaniu c.w.u. i gazu.
5. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
a) niewłaściwego transportu i magazynowania;
b) niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji;
c) działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy); wykonania przez inne podmioty niż firmy Serwisu Gwarancyjnego BDRTP, bądź autoryzowane przez BDRTP firmy instalacyjne napraw lub przeróbek; niewłaściwego napięcia elektrycznego, ciśnienia gazu w sieci, ciągu kominowego, napełnienia instalacji; zanieczyszczenia, gazu, powietrza lub wody;
d) wad instalacji, do której urządzenie zostało przyłączone;
e) innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta.
6. Czynność uruchomienia dla ważności gwarancji musi zakończyć się wpisem do systemu SKG. BDRTP pokrywa koszt wpisu do SKG dla niektórych kotłów, aktualny wykaz tych kotłów znajduje się na stronie www.dedietrich.pl. Zakres czynności niezbędnych do prawidłowego uruchomienia opisuje instrukcja kotła w rozdziale „Uruchomienie”. Za wszelkie dodatkowe prace płaci zleceniodawca. Koszt uruchomienia pozostałych kotłów pokrywa zleceniodawca usługi.
7. Usługi gwarancyjne realizowane są przez firmy sieci Serwisu Gwarancyjnego BDRTP, na koszt BDRTP i za jego zgodą. Pełny, aktualny wykaz firm Serwisu Gwarancyjnego znajduje się na stronie www.dedietrich.pl
8. Bieg gwarancji rozpoczyna się od momentu uruchomienia urządzenia zgodnie z pkt III ust.1 lit. b, nie później niż 6 miesięcy od daty zakupu przez Użytkownika.
9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Pobierz kartę gwarancyjną

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych użytkowników końcowych

Lista urządzeń, dla których BDR Thermea pokrywa koszty uruchomienia