OGÓLNE WARUNKI UMOWY GWARANCJI DODATKOWEJ DD ASSISTANCE

Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji Dodatkowej (dalej OWU) stanowią załącznik do formularza Umowy Gwarancji Dodatkowej, w ramach której Użytkownik korzysta z dodatkowej ochrony gwarancyjnej po uiszczeniu opłaty wskazanej w umowie. Niniejszy dokument ma na celu określenie zakresu obowiązków Gwaranta oraz warunków jakie musi spełnić Użytkownik aby móc skorzystać z dodatkowej ochrony gwarancyjnej.

1. KLIENCI ORAZ URZĄDZENIA OBJĘTE PROGRAMEM DD ASSISTANCE

1.1 Umowę Gwarancji Dodatkowej może podpisać każdy Użytkownik, będący: osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, który dokonał zakupu i uruchomienia urządzenia od 1 stycznia 2015r, dokonał obowiązkowego przeglądu gwarancyjnego tego urządzenia przed upływem 1 roku od daty uruchomienia, zgłosi chęć zawarcia umowy gwarancji dodatkowej zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. 3.1 oraz pod warunkiem uiszczenia opłaty wymaganej umową do dnia poprzedzającego dzień upływu Gwarancji Podstawowej.

1.2 Programem DD Assistance będą objęte urządzenia wymienione przez Gwaranta w tabeli Lista Urządzeń objętych programem DD Assistance na stronie gwarancje2.dedietrich.pl.

1.3 Gwarantem jest: De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-105), ul. Północna 15-19, wpisana pod numerem 0000124440 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 5.000.000zł, NIP: 895-16-25-689 ( dalej: Gwarant lub DDTG).

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1 Użytkownik zgłasza chęć zawarcia umowy Gwarancji Dodatkowej DD Assistance za pośrednictwem strony internetowej, w tym celu Użytkownik zobowiązany jest podać: dane osobowe, nr seryjny urządzenia i adres jego zamontowania, nr karty gwarancyjnej oraz potwierdzić chęć wydłużenia okresu gwarancji podstawowej na kolejny rok.

2.2 Po wprowadzeniu danych przez Użytkownika wymienionych w pkt 2.1 Gwarant weryfikuje, czy Użytkownik spełnia warunki, o których mowa w pkt 1.1 oraz w pkt 4. W przypadku potwierdzenia spełniania przez Użytkownika wymogów umownych Gwarant prześle do Użytkownika za pośrednictwem poczty dwa egzemplarze umowy wraz z OWU do podpisania. W przypadku niespełnienia wymogów umownych Gwarant niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika w drodze mailowej, na podany adres e-mail. Opłata wskazana w umowie będzie zawierać wartość netto plus podatek VAT.

2.3 W celu zawarcia Umowy Użytkownik zobligowany jest:

  • podpisać umowę wraz z OWU w miejscach oznaczonych na formularzach
  • odesłać jeden egzemplarz umowy wraz z OWU listem poleconym na adres: De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. , Wrocław (54-105), ul. Północna 15-19,

2.4 Użytkownik zobowiązany jest do zachowania umowy przez cały okres trwania Gwarancji Dodatkowej lub przez okres realizacji uprawnień z Gwarancji Dodatkowej.

2.5 Umowa zawarta jest z dniem doręczenia Gwarantowi egzemplarza umowy podpisanej przez Użytkownika, o czym Gwarant niezwłocznie zawiadomi Użytkownika na podany adres e-mail.

3. CZAS TRWANIA

3.1. Okres trwania Gwarancji Dodatkowej wynosi jeden rok. Użytkownik może skorzystać z Gwarancji Dodatkowej przez maksymalnie trzy lata poprzez zawarcie kolejno trzech umów Gwarancji Dodatkowej. Zawarcie umowy Gwarancji Dodatkowej możliwe jest nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy obowiązywania Gwarancji Podstawowej lub poprzedniej Gwarancji Dodatkowej i nie później niż do dnia poprzedzającego dzień upływu Gwarancji Podstawowej lub poprzedniej Gwarancji Dodatkowej. Użytkownik powinien zgłosić za pośrednictwem strony internetowej chęć podpisania umowy Gwarancji Dodatkowej z wyprzedzeniem miesięcznym przed datą upływu Gwarancji Podstawowej lub Gwarancji Dodatkowej.

3.2 Roczny okres trwania Gwarancji Dodatkowej liczony jest od dnia następującego po dniu upływu Gwarancji Podstawowej lub poprzedniej Gwarancji Dodatkowej.

3.3 Warunkiem rozpoczęcia biegu trwania Gwarancji Dodatkowej jest uiszczenie przez Użytkownika opłaty wskazanej w umowie przed upływem Gwarancji Podstawowej lub poprzedniej Gwarancji Dodatkowej. Przez uiszczenie opłaty przez Użytkownika Strony rozumieją zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Gwaranta. Po zaksięgowaniu opłaty Gwarant wystawi Użytkownikowi fakturę VAT za usługę gwarancji dodatkowej i wyśle ją pocztą do Użytkownika.

3.4 W przypadku nieuiszczenia opłaty przez Użytkownika zgodnie z 3.3 umowa Gwarancji Dodatkowej ulega rozwiązaniu, bez konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń woli.

4. WARUNKI GWARANCJI DODATKOWEJ

4.1 Warunkiem udzielenia gwarancji na produkty sprzedawane przez DDTG jest:

a) zakup produktów: u Autoryzowanego Partnera Handlowego (posiadającego podpisane Porozumienie Partnerskie – Umowę Dystrybucyjną) lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży lub u autoryzowanego instalatora/serwisanta, który nabył produkt u Autoryzowanego Partnera Handlowego lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży. Aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.dedietrich.pl w zakładce Sprzedaż/Autoryzowani partnerzy handlowi oraz Sprzedaż/Autoryzowane punkty sprzedaży;

b) dokonanie pierwszego uruchomienia urządzenia przez firmę Serwisu Gwarancyjnego lub autoryzowaną firmę instalacyjną. Aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.dedietrich.pl w zakładkach Serwis/Sieć serwisu gwarancyjnego oraz Sprzedaż/Sieć autoryzowanych instalatorów;

c) dokonanie podczas pierwszego uruchomienia kontroli jakości wody i składu chemicznego zgodnie z wytycznymi producenta oraz dokonanie stosownego wpisu w Systemie Kart Gwarancyjnych;

d) rejestracji urządzenia w SKG . Obowiązek rejestracji należy do firmy wykonującej pierwsze uruchomienie;

e) zgłoszenie chęci zawarcia umowy Gwarancji Dodatkowej w terminach wskazanych w pkt 3.1,

f) terminowe przeprowadzenie w okresie gwarancyjnym przez firmę Serwisu Gwarancyjnego corocznych, obowiązkowych i płatnych przez użytkownika przeglądów gwarancyjnych urządzeń,

g) zarejestrowania przeglądów w SKG w terminie 1 miesiąca od daty przeprowadzonego przeglądu,

h) uiszczenie przez Użytkownika opłaty wskazanej w umowie w terminie jak w pkt 3.3,

4.2 Przeglądy i konserwacje mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy Serwisu Gwarancyjnego DDTG, bądź autoryzowane przez DDTG firmy instalacyjne (aktualne wykazy na www.dedietrich.pl).

4.3 Wszystkie urządzenia, wskazane w pkt 1.2 muszą być zainstalowane w układzie zamkniętym, pompowym zgodnie z instrukcjami producenta dołączanymi do urządzeń oraz przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, w tym: PN-91/B-02414 – zabezpieczenie instalacji c.o. Układ zamknięty, pompowy musi być napełniony wodą o składzie chemicznym określonym w wytycznych producenta. Dla kotłów wiszących małej mocy zaleca się montaż filtrów siatkowych możliwie najbliżej kotła, na powrocie c.o. i zasilaniu c.w.u.

4.4 Gwarancji Dodatkowej nie podlegają uszkodzenia powstałe z powodu:

a) niewłaściwego transportu i magazynowania

b) niezgodnych z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji.

c) innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta.

4.5 Roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane tylko dla urządzeń, których uruchomienie i przeglądy zostały zarejestrowane w SKG. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych obowiązków powoduje utratę wszelkich uprawnień przysługujących Użytkownikowi z Gwarancji Dodatkowej.

4.6 Usługi gwarancyjne realizowane są przez firmy sieci Serwisu Gwarancyjnego DDTG, na koszt DDTG i za jego zgodą. Pełny, aktualny wykaz firm Serwisu Gwarancyjnego znajduje się na stronie www.dedietrich.pl.

5. OBOWIĄZKI GWARANTA

5.1. W okresie trwania Gwarancji Dodatkowej Gwarant zobligowany jest do zapewnienia właściwego i zgodnego z instrukcją działania urządzenia zakupionego i uruchomionego na obszarze RP poprzez naprawę urządzeń za pośrednictwem firm sieci Serwisu Gwarancyjnego DDTG;

5.2 Naprawa Gwarancyjna obejmuje: dojazd serwisanta do Użytkownika, wymianę części zamiennych oraz wykonanie usługi serwisowej.

5.3 Naprawa Gwarancyjna nie obejmuje: wymiany części szybko zużywających się (np. dysze, uszczelki, elektrody, bezpieczniki, fotoelementy). W przypadku stwierdzenia przez serwisanta konieczności wymiany części szybko zużywających się, ich wymiana możliwa jest wyłącznie na koszt Użytkownika, po uzgodnieniu warunków odpłatnej usługi z serwisantem.

5.4 Naprawą Gwarancyjną nie są objęte koszty corocznych przeglądów obowiązkowych, do ponoszenia których zobligowany jest Użytkownik.

5.5 Gwarancja Dodatkowa nie obejmuje ponadto:

a) kosztów napraw i wymiany elementów po przeróbkach dokonywanych przez inne podmioty niż firmy Serwisu Gwarancyjnego DDTG, bądź autoryzowane przez DDTG firmy instalacyjne oraz kosztów napraw wynikających z wpływu tych przeróbek (zniszczenie, przedwczesne zużycie, zakłócenia w działaniu) na inne części urządzenia lub na jego parametry.

b) skutków pogorszenia się stanu urządzenia w wyniku lekceważenia sygnałów ostrzegawczych wyświetlanych przez urządzenie oraz zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, karcie gwarancyjnej.

c) kosztów napraw spowodowanych czynnikami zewnętrznymi:

– działaniem siły wyższej: piorun, pożar, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy.

5.6 W celu skorzystania z naprawy gwarancyjnej Użytkownik winien:

a) zgłosić się do dowolnej firmy sieci Serwisu Gwarancyjnego DDTG, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.dedietrich.pl.

b) udostępnić pomieszczenie i umożliwić dostęp do urządzenia serwisantowi, przygotować do okazania: umowę Gwarancji Dodatkowej oraz Kartę Gwarancyjną potwierdzającą wykonanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

5.7. W przypadku niestwierdzenia awarii i potwierdzenia przez serwisanta prawidłowego funkcjonowania urządzenia, koszty dojazdu i usługi serwisanta ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obowiązującym w danej firmie Serwisu Gwarancyjnego.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA

6.1 Użytkownik będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy Gwarancji Dodatkowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

6.2 Prawo do odstąpienia od umowy konsument wykonuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie lub poprzez wypełnienie formularza odstąpienia i odesłania go pod adres: De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o., 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19.

6.3 W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika będącego konsumentem konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 6.2 wykonanie naprawy gwarancyjnej możliwe jest jedynie za zgodą Użytkownika i po potwierdzeniu przez niego na piśmie, że po spełnieniu świadczenia w ramach gwarancji Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy.

6.4 W przypadku odstąpienia od umowy Gwarancji Dodatkowej umowę uważa się za niezawartą, a Gwarant zobowiązany jest do zwrotu opłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem. Konsument zobowiązany jest do przesłania do Gwaranta podpisanej przez siebie faktury korygującej VAT, którą Gwarant prześle do Konsumenta w następstwie odstąpienia od umowy. Faktura korygująca VAT będzie wysłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i Użytkownik ma obowiązek potwierdzić otrzymanie przesyłki z fakturą korygującą.

7. INNE POSTANOWIENIA

7.1.Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy Gwarancji Dodatkowej będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny, spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.