Roszerzona gwarancja

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2016r wprowadzamy nowy program De Dietrich Assistance umożliwiający przedłużenie gwarancji podstawowej do 5 lat na wybrane urządzenia.

Umowę Gwarancji Dodatkowej może podpisać każdy Użytkownik, będący: osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, który dokonał zakupu i uruchomienia urządzenia od 1 stycznia 2015r, dokonał obowiązkowego przeglądu gwarancyjnego tego urządzenia przed upływem 1 roku od daty uruchomienia, zgłosi chęć zawarcia umowy gwarancji dodatkowej zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. 3.1 Ogólnych Warunków Umowy DD Assistance oraz pod warunkiem uiszczenia opłaty wymaganej umową do dnia poprzedzającego dzień upływu Gwarancji Podstawowej.

Szczegółowe informacje na temat zasad programu De Dietrich Assistance znajdują się na stronie https://dedietrich.pl/Serwis/Rozszerzona-gwarancja-DEDIETRICH- ASSISTANCE. Chęć uczestnictwa można zgłosić na stronie: www.gwarancje2.dedietrich.pl w strefie klienta, w zakładce Zgłoszenie do gwarancji rozszerzonej. Odpowiedni zapis o nowej możliwości przedłużenia gwarancji podstawowej znajduje się także na Karcie Gwarancyjnej (na odcinku dla Użytkownika).

Ewentualne pytania dotyczące treści tego komunikatu, prosimy kierować do pracowników Działu Sprzedaży.