Page 101 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 101

od 3,4 do            Naścienne gazowe kotły kondensacyjne do ogrzewania i produkcji c.w.u.
  35,6 kW
                Evodens
  do podłączenia do
      komina        15, 25, 35/AQUAvie(100, 125, 150)

  lub przew.pow-spal.

                        — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyre­    — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp­
                         gulowany fabrycznie, w zestawie z podgrzewaczem       nym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do
                         c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 100 litrów     100% mocy
                         (wiszący) lub 125/150 litrów (stojący), objętym 10-letnią
                         gwarancją                         — Wentylator wyposażony w klapowy zawór zwrotny do
                                                        pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin
                        — Podgrzewacze standardowo wyposażone są            pod ciśnieniem (LAS)
                         w grzałkę elektryczną o mocy 2,7 kW / 230V
                                                       — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
                        — Nowy wymiennik wykonany ze stopu              — Wyposażenie kotła: rama montażowa z zamontowa­
                         aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osa­
                         dzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią gwa­   nym fabrycznie zespołem zaworów wodnych i gazo­
                         rancją                            wych, pompa modulująca o wskaźniku energochłonno­
                                                        ści pomp EEI < 0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u., na­
                        — Możliwość podłączenia do przewodu              czynie wzbiorcze 12l (w kotle AMC 35 brak naczynia) od­
                         powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (ho­     powietrznik automatyczny
                         mologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p    — Przewody połączeniowe kocioł/podgrzewacz w dostawie
                         i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewo­  — Czujnik c.w.u. w dostawie
                         du 3CE (homologacja C43) (wyposażenie dodatkowe)      — Wewnętrzne oświetlenie kotła
                                                       — Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalne­
                        — Przystosowany do pracy z gazem ziemnym E, możliwość     go, automatycznego napełniania instalacji
                         dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu        — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
                                                        zewnętrznym w dostawie
                        — Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%
                        — Niska emisja zanieczyszczeń
KOMFORT                                                                                  2

                                              Naścienne gazowe kotły kondensacyjneCE 0063CR3604

WYMIARY

1 Zasilanie c.o. 3/4"

2 Zasilanie wężownicy podgrzewacza 3/4"

2' Zasilanie wężownicy podgrzewacza 1/2"

3 Zasilanie gazem 1/2"

4 Powrót z zasilania wężownicy podgrz. 3/4"

4' Powrót z zasilania wężownicy 1/2"

5 Powrót z c.o. Ø22 wew.

6 Odprowadzenie kondensatu Ø25

7   Odprowadzenie spalin i przewód doprowa­
    dzenia powietrza Ø 60/100 mm

8 Wylot ciepłej wody użytkowej 3/4"

9 Wlot zimnej wody użytkowej 3/4"

10 Podłączenie elektryczne

11 Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury

DANE TECHNICZNE

Kondensacja              Max. ciśnienie robocze: 3 bar     B23p, B33 redukuje do IP20)            C33, C93, C53
Śr. temperatura robocza:       Termostat zabezpieczający: 110°C    Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C        Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A Klasa NOx: 6
Maksymalna temp. robocza: 90°C    Stopień ochrony: IP X5D (system B23,
                                       Homologacja: B33, B23, B23P, C(10)3, C(12)3, C13,

Model                       Evodens AMC         15/100 15/125     25/100 25/125       25/150     35/125  35/150
                          /AQUAvie 
                                                                          35    35
Znamionowa moc kotła                    kW 15 15 25 25 25                                    125   150
                                                                          1,0   1,0
Pojemność podgrzewacza                   l 100 125 100 125 150                                  20,9   22,0
                                                                          0,9   0,9
Powierzchnia wężownicy                   m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                                  2,7   2,7
                                                                          49    56
Moc wężownicy*                      kW 21,2 20,9 21,2 20,9 22,0

Znamionowy przepływ wody grzewczej             m3/h 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Moc grzałki elektrycznej                 kW 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Strata postojowa                     W 37 49 37 49 56

* 80/10/40°C temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej

CENA NETTO                     AMC                AMC 15             AMC 25              AMC 35
 AQUAvie 100                  Indeks            7689095100AQV          7689096100AQV
 wiszący                                                                   7689098125AQV
 AQUAvie 125                  PLN                 18 054             18 297              19 170
 stojący                    Indeks            7689095125AQV          7689096125AQV
 AQUAvie 150                                                                 7689098150AQV
 stojący                    PLN                 18 288             18 531              19 593
                        Indeks                            7689096150AQV

                         PLN                                 18 954

                                                                        www.dedietrich.pl 101
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106