Page 99 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 99

od 3,4 do           Naścienne gazowe kotły kondensacyjne do ogrzewania i produkcji c.w.u.
  35,6 kW
                Evodens

                AMC(15, 25, 35)/BS60

                           — Kocioł gazowy kondensacyjny z emaliowanym podgrze­     100% mocy
                            waczem c.w.u. o pojemności 60 litrów, umieszczany z le­  — Wentylator wyposażony w klapowy zawór zwrotny do
                            wej lub z prawej strony kotła, chroniony antykorozyjnie
                            przez „Titan Active System” (anoda niezużywająca się)    pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin
                                                          pod ciśnieniem (LAS)
                           — Nowy wymiennik wykonany ze stopu             — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
                            aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osa­     — Wyposażenie kotła: rama montażowa z zamontowa­
                            dzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią gwa­   nym fabrycznie zespołem zaworów wodnych i gazo­
                            rancją                           wych, pompa modulująca o wskaźniku energochłonno­
                                                          ści pomp EEI < 0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u., na­
                           — Możliwość podłączenia do przewodu              czynie wzbiorcze 12l (w kotle AMC 35 brak naczynia) od­
                            powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (ho­     powietrznik automatyczny
                            mologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p   — Przewody połączeniowe kocioł/podgrzewacz w dostawie
                            i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewo­ — Wewnętrzne oświetlenie kotła
                            du 3CE (homologacja C43) (wyposażenie dodatkowe)     — Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalne­
                                                          go, automatycznego napełniania instalacji
                           — Czujnik c.w.u. w dostawie                 — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
                           — Przystosowany do pracy z gazem ziemnym E, możliwość     zewnętrznym w dostawie

                            dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu       Jednostka dostawy: 3 pakiety
                           — Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%
                           — Niska emisja zanieczyszczeń                        Zaleta produktu
                           — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp­

                            nym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do
KOMFORT                                                                                    2

                                              Naścienne gazowe kotły kondensacyjneCE 0063CR3604

WYMIARY                                                            Ochrona podgrzewacza c.w.u. przez
                                                                    "Titan Active System"

2 Zasilanie c.o.        1/2"

3  Zasilanie pierw. podgrze­ 1/2"
  wacza (1)

4 Zasilanie gazem       1/2"

5  Powrót pierw. podgrzewa­  1/2"
  cza (1)

6 Powrót z c.o.        3/4"

  Odprowadzenie konden­

8  satu (kolektor odprow.   25
  w dostawie) PVC Ø (mm)

  do sklejenia

   Odprowadzenie spalin
9 i przewód doprowadzenia 60/100

   powietrza Ø (mm)

10 Wypływ c.w.u.        R 3/4

11 Wlot wody zimnej użytko­  R 3/4
  wej

(1) w przypadku podłączenia niezależnego podgrzewa­
cza c.w.u.

DANE TECHNICZNE

Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar Maksymalna temp. robocza: 90°C     Stopień ochrony: IP X5D (system B23, Homologacja: B33, B23, B23P, C(10)3, C(12)3, C13,
Kondensacja              Max. ciśnienie robocze: 3 bar     B23p, B33 redukuje do IP20)      C33, C93, C53
Śr. temperatura robocza:        Termostat zabezpieczający: 110°C    Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C         Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A Klasa NOx: 6

Model                               AMC            15/BS 60        25/BS 60  35/BS 60

Znamionowa moc cieplna kotła Pn przy 50/30°C            kW            3,4-15,8        5,6-25,5  7,9-35,6
Pojemność podgrzewacza c.w.u.                     l              60           60     60
Moc wymiany c.w.u.                                                     22     25
Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy ∆t = 30 K         kW              14,5           145     150
Wydajność godzinowa przy ∆t = 35 K              l/10 min              125           485     780
Masa wysyłkowa - pakiet wymiennika                                355            88     88
                                  l/h               88
                                   kg

CENA NETTO                        AMC         AMC 15/BS60            AMC 25/BS60  AMC 35/BS60
 DIEMATIC Evolution                 Indeks           7689095060             7689096060   7689098060
                                          20 660               20 890     21 680
                           PLN

                                                                www.dedietrich.pl               99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104