Page 95 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 95

Wyposażenie dodatkowe

Lumea MPX

WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”

Akcesoria                                                        Pakiet Indeks   PLN

                KITCHEN Pompka do kondensatu                                   721316202    950

                Pompka przeznaczona jest do odprowadzania kondensatu z kotłów kondensacyjnych                          Naścienne gazowe kotły kondensacyjne2
                o mocy do 35 kW, gdzie nie jest możliwe rozwiązanie grawitacyjne. Kompaktowy roz­
                miar zapewnia łatwy montaż pod kotłem, a zastosowane technologie pozwalają za­                                            95
                chować cichą pracę przy dużej wydajności urządzenia. Wysokość podnoszenia: max 10
                m. Pompka wyposażona jest w przejrzysty, odłączalny zbiornik, który umożliwia syste­
                matyczną kontrolę stanu zabrudzenia. W zestawie: przewód zasilający 1 m, wężyk od­
                prowadzający 6 m (Ø 6 mm), złączka przyłącza do rur Ø 22 i 28 mm, zestaw montażo­
                wy, instrukcja obsługi.

* Rabat jak na części zamienne                  LUMEA MPX - WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGULACJE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE „REGULACJE”

Dobór wyposażenia dodatkowego zależnie od podłączonych obiegów

                           Typ obiegu

      Konsola sterownicza
        Lumea MPX

                     c.w.u.                                     bezpośredni

Lumea MPX BIC               fabrycznie                                   fabrycznie

Regulacja zależna od temperatury pomieszczenia lub zewnętrznej. Czujnik zewnętrzny HX94 jako wyposażenie dodatkowe. Do doposażenia w pokojowe termostaty modu­
 lujące AD 289 lub 288.

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"                                            Pakiet Indeks PLN

                SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy + bramka OpenTherm           AD311   7649289  1 830
                                                             AD289   S103293   950
                Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli
                pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu. Precyzyjna zdalna kontrola tempe­  AD301   7612097   570
                ratury pomieszczenia i c.w.u. Możliwość ustawiania programów ogrzewania i wytwa­     AD247P 100012645P  440
                rzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca programowanie. Możliwość zaprogramowania da­       AD248P 100013138P  790
                nych kontaktowych instalatora. Zawiera wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewa­
                nie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla instalatora. W zestawie bramka OpenTherm do
                podłączenia z kotłem.

                iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy

                Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej
                wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­
                nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­
                cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
                posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). Możli­
                we są 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego
                zaprogramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. STAŁY: po­
                zwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
                lub przeciw-zamrożeniową. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
                dłuższej nieobecności. Pozwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również
                temperaturę podtrzymania. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być
                zamontowany czujnik zewnętrzny.

                qSense Termostat pokojowy modulujący nieprogramowalny przewodowy

                To zdalne sterowanie zapewnia dzięki czujnikowi pokojowemu regulację
                temperatury w pomieszczeniu wzorcowym, dostosowując moc kotła dla uzyskania
                temperatury zadanej, ustawionej przez użytkownika. Zapewnia również regulację
                temperatury c.w.u. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: wyświe­
                tlenie i nastawa temperatur, takich jak temperatura c.w.u., maksymalna temperatura
                ogrzewania..., posiada funkcje zliczania (ilość uruchomień, ilość godzin pracy pompy,
                c.w.u. lub ogółem...), oraz wyświetla "kody usterek", itd.

                Termostat pokojowy programowalny przewodowy

                Przewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzewczymi,
                z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są 3 tryby
                pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM START,
                która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność i za­
                pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załącze­
                nia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
                Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
                będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
                beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

                Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy

                Bezprzewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzew­
                czymi, z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są
                3 tryby pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM
                START, która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność
                i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załą­
                czenia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
                Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
                będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
                beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

                                                                 www.dedietrich.pl
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100