Page 93 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 93

od 5,1 do              Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny
 30,6 kW
                Lumea MPX
do podłączenia do
komina lub układu        28/33 BIC

  szczelnego

                    — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny z wbudowanym — Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 15 mg/kWh
STANDARD

                                              Naścienne gazowe kotły kondensacyjne
                    podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemno­ — Kompaktowy toroidalny wymiennik ze stali nierdzewnej

                    ści 40 litrów, fabrycznie wyregulowany               o wysokiej sprawności

                    — Wyposażony w system samoadaptacji GAC, stałej kontro­ — Cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej modulujący

                    li jakości mieszanki gazowo-powietrznej dla utrzymania w zakresie od 12 do 100% mocy, wentylator z tłumikiem

                    najwyższej sprawności                       zasysania powietrza

                    — Wstępnie wyregulowany do pracy z gazem ziemnym ty­ — Moduł hydrauliczny z korpusem mosiężnym, zawierający           2

                    pu E, z możliwością dostosowania do pracy z gazem Lw pompę modulowaną kl. A o współczynniku efektywności

                    oraz propanem                           energetycznej EEI<0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u.

                    — Przyłącze spalinowo-powietrzne 60/100 mm             zamontowany na zasilaniu, zawór bezpieczeństwa c.o. 3

                    — Możliwość podłączenia do przewodu                bar

                    powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (ho­ — Naczynie wzbiorcze c.o. o poj. 7 litrów oraz c.w.u. o poj. 2

                    mologacje C13 i C33)                        litrów

                    — Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p — Elektroniczna konsola sterownicza z ekranem LCD i przy­

                    i C93), adaptera rozdzielczego 80/80mm (homologacja        ciskami funkcyjnymi do prostego wyboru funkcji z dostę­

                    C53) lub przyłącza do systemu podciśnieniowego LAS         pem do menu serwisowego

                    (homologacja C43)                         — Wyposażony w regulację pogodową (wymaga doposaże­

                    — Możliwość odprowadzania spalin w nadciśnieniu, w sys­ nia o czujnik temp. zew. HX94)

       CE 0085CL0214       temie zbiorczym (homologacja C43p) po zastosowaniu Jednostka dostawy: 3 pakiety
                    specjalnego przyłącza spalinowego
WYMIARY                                                             Zaleta produktu

1 Wylot c.w.u. 1/2"                                                           Modulacja od 14 do 100%
2 Wlot z.w.                                                           System kontroli jakości spalania GAC
3 Powrót c.o. 3/4"
4 Zasilanie c.o. 3/4"
5 Podłączenie gazu 3/4"
6 Króciec podłączenia spalin 60/100 mm
7 Odprowadzanie kondensatu 22 mm

DANE TECHNICZNE

Kondensacja               Max. ciśnienie robocze: 3 bar     B23p, B33 redukuje do IP20)            C83, C43P, C63
Śr. temperatura robocza:        Termostat zabezpieczający: 110°C   Kategoria gazu: II2ELw3P
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C         Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz  Klasa NOx: 5
Max. temperatura robocza: 80°C     Stopień ochrony: IP X5D (system B23,
                                       Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, C53, C93,

Model                           Lumea MPX                                           28/33 BIC
                                   kW                                           5,1-30,6
Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max              kW                                           4,7-28,0
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max              kW                                              33
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.w.u.)
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.        %                                              98
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.        %                                            108,8
częściowego i temp. powrotu 30⁰C
Efektywność energetyczna wg Rozp. KE nr 813/2013:                                                            
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ɳs          %                                              93
Efektywność energ. dla podgrz. wody użytkowej ɳwh           %                                              81
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby                kW                                            0,061
Maksymalne zużycie energii elektrycznej na potrzeby wła­
sne elmax                              kW                                            0,041
Wydajność początkowa "D" (EN 13203-1)
Produkcja c.w.u. przy Δt=35/25⁰C                 l/min                                             18,3
Zużycie gazu ziemnego E/Lw                      l/h                                         13,5/18,3
Zużycie gazu płynnego Propan                                                          0,51-3,6/0,62-4,39
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa            m3/h                                         0,37 - 2,64
Pojemność wodna                          m3/h
Masa netto                             dBA                                             ≤ 53
Indeks ochrony elektrycznej                                                                    1,5
                                    l                                            67,5
                                   kg                                            IPX5D
                                   IP
                                                                            28/33 BIC
CENA NETTO               LUMEA MPX                                                    767907201
                       Indeks
                       PLN                                                     12 770

                                                                        www.dedietrich.pl    93
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98