Page 98 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 98

od 3,4 do           Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny
                    35,6 kW
                                 Evodens

                                 AMC (15, 25, 35)

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne                           — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia

    KOMFORT                                     — Przystosowany do pracy z gazem ziemnym E, możliwość — Wyposażenie kotła: rama montażowa z zamontowa­

                                             dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu         nym fabrycznie zespołem zaworów wodnych i gazo­

                                             — Możliwość podłączenia do przewodu             wych, pompa modulująca o wskaźniku energochłonno­

                                             powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (ho­ ści pomp EEI < 0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u., na­

                                             mologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p czynie wzbiorcze 12l (w kotle AMC 35 brak naczynia) od­

2 i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewo­ powietrznik automatyczny
                                      du 3CE (homologacja C43) (wyposażenie dodatkowe) — Wewnętrzne oświetlenie kotła
                                             — Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%          — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem

                                             — Niska emisja zanieczyszczeń                zewnętrznym w dostawie

                                             — Nowy wymiennik wykonany ze stopu              — Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja sterowania

                                             aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osa­ łączonymi systemami ogrzewania

                                             dzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią gwa­ — Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalne­

                                             rancją                            go, automatycznego napełniania instalacji

                                             — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp­

                                             nym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do

                                             100% mocy

                                             — Wentylator wyposażony w klapowy zawór zwrotny do

                    CE 0063CR3604                   pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin

                                             pod ciśnieniem (LAS)                               Zaleta produktu

                  WYMIARY                                                                  Automatyczne napełnianie
                                                                                      Moduł hydrauliczny z mosiądzu
                  2 Zasilanie c.o.       3/4"                                                   Regulacja DIEMATIC Evolution

                  3 Zasilanie pierw. podgrze­ 1/2"
                    wacza (1)

                  4 Zasilanie gazem       1/2"

                  5 Powrót pierw. podgrzewa­  1/2"
                    cza (1)

                  6 Powrót z c.o.        3/4"

                    Odprowadzenie konden­

                  8 satu (kolektor odprow.   25
                    w dostawie) PVC Ø (mm)

                    do sklejenia

                     Odprowadzenie spalin
                  9 i przewód doprowadzenia 60/100

                     powietrza Ø (mm)

                  (1) w przypadku podłączenia niezależnego podgrzewa­
                  cza c.w.u.

                  DANE TECHNICZNE

Kondensacja                               Max. ciśnienie robocze: 3 bar          B23p, B33 redukuje do IP20)            C33, C93, C53
Śr. temperatura robocza:                        Termostat zabezpieczający: 110°C        Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C                         Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A      Klasa NOx: 6
Maksymalna temp. robocza: 90°C                     Stopień ochrony: IP X5D (system B23,
                                                            Homologacja: B33, B23, B23P, C(10)3, C(12)3, C13,

                  Model                                AMC              15 25                                 35
                                                      kW                                              7,9-35,6
                  Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max               kW            3,4-15,8                5,6-25,5           7,0-34,8
                                                      %            3,0-14,9                5,0-24,8
                  Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max                                                               99,1
                                                      %             99,3 99,2
                  Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.                                                         110,6
                  pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C                                110,2                 110,1
                                                                                                          
                  Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.         %                 
                  częściowego i temp. powrotu 30⁰C                    kW                                                 95
                  Efektywność energetyczna wg Rozporządzenia KE nr            kW                94              94
                  813/2013:                              m3/h                                                0,054
                  Sezonowa efektywność energ. ogrzewania               m3/h               0,078             0,078
                  pomieszczeń ɳs                         dB/dB(A)                                                0,05
                                                                     0,027             0,037
                  Straty ciepła w trybie czuwania Pstby                   l                                      0,77-3,68/0,84-4,49
                                                      kg     0,33-1,59/0,40-1,95      0,55-2,65/0,67-3,23              0,30 - 1,42
                  Maksymalne zużycie energii elektrycznej na potrzeby wła­        IP           0,21 - 0,61          0,24 - 1,02               53/45
                  sne elmax                                              45/37             51/43                  2,3
                                                                      1,7              1,7                 33
                  Zużycie gazu ziemnego E/Lw                                        38              38               IPX5D
                                                                    IPX5D             IPX5D
                  Zużycie gazu płynnego (propan)                                                                      35
                                                                 15                 25                7689098
                  Moc akust. Lwa /Ciśnienie akustyczne w odl. 1m                    7689095              7689096                 15 980
                                                             15 000              15 270
                  Pojemność wodna

                  Masa netto

                  Indeks ochrony elektrycznej

                  CENA NETTO                        AMC
                   DIEMATIC Evolution                 Indeks

                                             PLN

98 www.dedietrich.pl
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103