Page 100 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 100

od 3,4 do        Naścienne gazowe kotły kondensacyjne do ogrzewania i produkcji c.w.u.
                    35,6 kW
                              Evodens
                    do podłączenia do
                        komina    AMC(15, 25, 35)/SRK(100, 150)MG

                    lub przew.pow-spal.

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne                       — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulo­ — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstępnym

    KOMFORT                                 wany fabrycznie, w pakiecie z emaliowanym podgrzewaczem zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do 100% mocy

                                         c.w.u. o pojemności 100 lub 150 litrów umieszczonym pod ko­ — Wentylator wyposażony w klapowy zawór zwrotny do pracy

                                         tłem, chroniony antykorozyjnie anodą magnezową          z systemami zbiorczego odprowadzania spalin pod ciśnie­

                                         — Podgrzewacz c.w.u. wyposażony w specjalną mufę przezna­     niem (LAS)

                                         czoną do montażu wspomagającej grzałki elektrycznej 6/4" — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia

2 — Przewody połączeniowe kocioł/podgrzewacz w dostawie                                              — Wyposażenie kotła: rama montażowa z zamontowanym fa­
                                       — Czujnik c.w.u. w dostawie                       brycznie zespołem zaworów wodnych i gazowych, pompa

                                         — Przystosowany do pracy z gazem ziemnym E, możliwość do­     modulująca o wskaźniku energochłonności pomp EEI < 0,23,

                                         stosowania do gazu ziemnego L i do propanu            zawór przełączający c.o./c.w.u., naczynie wzbiorcze 12l (w ko­

                                         — Możliwość podłączenia do przewodu                tle AMC 35 brak naczynia) odpowietrznik automatyczny

                                         powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (homo­ — Wewnętrzne oświetlenie kotła

                                         logacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p i C93, — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem

                                         adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewodu 3CE (ho­ zewnętrznym w dostawie

                                         mologacja C43) (wyposażenie dodatkowe)              — Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja sterowania łą­

                                         — Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%             czonymi systemami ogrzewania

                                         — Niska emisja zanieczyszczeń                   — Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalnego,

                                         — Nowy wymiennik wykonany ze stopu                automatycznego napełniania instalacji

                    CE 0063CR3604               aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osadza­ Jednostka dostawy: 4 pakiety
                                         nie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią gwarancją

                  WYMIARY

                  1 Zasilanie c.o. 3/4"

                  2 Zasilanie wężownicy podgrzewacza 3/4"

                  3 Zasilanie gazem 1/2"

                  4 Powrót z zasilania wężownicy podgrz. 1/2"

                  5 Powrót z c.o. 3/4"

                  6 Odprowadzenie kondensatu Ø25

                  7 Odprowadzenie spalin i przewód doprowa­
                    dzenia powietrza Ø 60/100 mm

                  8 Wylot ciepłej wody użytkowej 3/4"

                  9 Wlot zimnej wody użytkowej 3/4"

10 Spust wody 1/2"

11 Tuleja pod czujnik temperatury kotła

12 Termometr

13 Płaszcz wymiennika Dn500

14 Izolacja termiczna wymiennika Dn500

15 Obudowa wymiennika

16 Rura CATS Dn20 L=10200 mm - wężownica

17 Cyrkulacja 3/4"

18 Pokrywa górna                                 Podgrzewacz           A         B                  H D
19 Blenda mocowania anody

20 Anoda magnezowa                                SRK100MG            127       643                 906          595

21 Regulowane nóżki                               SRK150MG            130       640                 940          690

22 Mufa do montażu grzałki elektrycznej 6/4"

DANE TECHNICZNE

Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar                  Maksymalna temp. robocza: 90°C     Stopień ochrony: IP X5D (system B23,      Homologacja: B33, B23, B23P, C(10)3, C(12)3, C13,
Kondensacja                               Max. ciśnienie robocze: 3 bar     B23p, B33 redukuje do IP20)          C33, C93, C53
Śr. temperatura robocza:                         Termostat zabezpieczający: 110°C    Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C                          Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A Klasa NOx: 6

Model                                             AMC 15/SRK100MG          25/SRK100MG    25/SRK150MG      35/SRK100MG    35/SRK150MG

Znamionowa moc cieplna kotła Pn przy 50/30°C                            kW        3,4-15,8      5,6-25,5     5,6-25,5        7,9-35,6     7,9-35,6
Pojemność podgrzewacza c.w.u.                                     l         100         100        150          100        150
Moc wymiany c.w.u.                                                    14,5         24        24           25        25
Powierzchnia wymiany                                        kW          0,82        0,82        1,1          0,82        1,1
Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy ∆t = 30 K                         m2          200         200        250          240        290
Wydajność godzinowa przy ∆t = 35 K                              l/10 min          355         590        590          615        615
Strata postojowa przy ∆t=45K                                    l/h         33,3        33,3       38,3          33,3       38,3
Ciężar wysyłkowy                                           W          116         121        133          121        133
                                                   kg

CENA NETTO                                      AMC                   15                 25                    35
 SRK100MG                                    Indeks             7689095100K            7689096100K               7689098100K

 SRK150MG                                    PLN                19 450               19 720                  20 430
                                         Indeks                              7689096150K               7689098150K

                                         PLN                                  21 050                  21 760

100 www.dedietrich.pl
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105