Page 79 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 79

od 6,1              Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u.
do 35,7 kW
                MCR3 evo
podłączenie do komina
lub systemu pow-spal.      15T/SRK100MG, 24T/SRK(100, 150)MG, 35T/SRK(100,150)MG

                       — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulo­     odporny na osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną
                         wany fabrycznie, w pakiecie z emaliowanym podgrzewaczem     8-letnią gwarancją
                         c.w.u. o pojemności 100 lub 150 litrów umieszczonym pod ko­  — Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modulujący
                         tłem, chroniony antykorozyjnie anodą magnezową, pogrze­     od 24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy z systemami od­
                         wacz wyposażony w mufę do montażu grzałki elektrycznej      prowadzania spalin pod ciśnieniem, z modułem
                                                         pow.-gazowym, tłumikiem zasysania powietrza
                       — Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji:  — Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl. A,
                         368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg            zawór przełączający c.o./c.w.u., zawór bezp. c.o. 3 bar, ogra­
                                                         nicznik przepływu
                       — Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z możli­   — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zam. w ramie nośnej
                         wością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu    — Konsola sterownicza z czytelnym i podświetlanym wyświetla­
                         do przezbrojenia                         czem LCD jest zdejmowana, może być umieszczona pod ko­
                                                         tłem lub powieszona na ścianie, połączona z jednostką cen­
                       — Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszką wodoru       tralną kablem BUS. Zawiera 4 przyciski do ustawiania podsta­
                       — Możliwość podłączenia do przew. pow-spal. poziomego        wowych parametrów oraz umożliwia dostęp do menu serwiso­
                                                         wego.
                         lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)          — Mozliwość podłączenia termostatu SMART TC° i sterowania
                       — Możliwość podłączenia do komina (B23p i C93), systemu roz­    pracą urządzenia przez Wi-Fi za pomocą smartfona lub tabletu
                                                        — W dostawie osłona połączeń hydraulicznych, czujnik c.w.u.
                         dzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin
                         (C43p)                             oraz zestaw podłącZzenaiowley kotcaioł-ppodgrrzoewdaczuktu
                       — Sprawność przy 30% obciążenia do 110,7%
                       — Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<50 mg/kWh
                       — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawno­
                         ści, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, wyjątkowo
STANDARD                                                                                     2

                                              Naścienne gazowe kotły kondensacyjneCE 0063CS3718Duży komfort c.w.u.

WYMIARY

1 Zasilanie c.o. 3/4"

2 Zasilanie wężownicy podgrzewacza 3/4"

2' Zasilanie wężownicy podgrzewacza 1/2"

3 Zasilanie gazem 1/2"

4 Powrót z zasilania wężownicy podgrz. 3/4"

4' Powrót z zasilania wężownicy podgrz. 1/2"

5 Powrót z c.o. 3/4"

6 Przewód zaworu bezpieczeństwa Ø15

6' Odprowadzenie kondensatu Ø25

7 Odprowadzenie spalin i przewód doprowa­
  dzenia powietrza Ø 60/100 mm

8 Wylot ciepłej wody użytkowej 3/4"

9 Wlot zimnej wody użytkowej 3/4"

10 Spust wody 1/2"

11 Tuleja pod czujnik temperatury kotła

12 Termometr

13 Płaszcz wymiennika Dn500

14 Izolacja termiczna wymiennika Dn500

15 Obudowa wymiennika              Podgrzewacz           A        B                H             D
                                                                             595
16 Rura CATS Dn20 L=10200 mm - wężownica     SRK100MG           127       643              906            690

17 Cyrkulacja 3/4"                SRK150MG           130       640              940            35T/SRK150
                                                                                  MG
18 Pokrywa górna                                                                          35
                                                                                  150
19 Blenda mocowania anody                                                                     1,10
                                                                                  2,5
20 Anoda magnezowa                                                                         290
                                                                                  615
21 Regulowane nóżki                                                                        0,88

22 Mufa do montażu grzałki elektrycznej 6/4"                                                           35T
                                                                           7716671100K
 DANE TECHNICZNE            Max. ciśnienie robocze: 3 bar     B23p, B33 redukuje do IP20)         C53, C43p, C C63,  (10)3
                     Termostat zabezpieczający: 110°C   Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P                        13 974
Kondensacja               Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz  Klasa NOx: 6                              7716671150K
Śr. temperatura robocza:         Stopień ochrony: IP X4D (system B23, Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, C93,
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C                                                                   15 105
Max. temperatura robocza: 90°C

Model                             MCR3 evo      15T/SRK100   24T/SRK100   24T/SRK150     35T/SRK100
                                             MG       MG       MG         MG
Znamionowa moc kotła                          kW
Pojemnośc podgrzewacza                          l     15 24 24 35
Powierzchnia wymiany
Znamionowy przepływ w obiegu pierwotnym                m2      100 100 150 100
Wydajnośc początkowa w ciągu 10 min. dla ∆t=30K           m3/h
Wydajność godzinowa dla ∆t=35K                  l/10min       0,82 0,82 1,10 0,82
Strata postojowa                         l/godz
                                kWh/24h        2,5 2,5 2,5 2,5

                                          125 200 250 240

                                          375 532 575 568

                                          0,80 0,80 0,88 0,80

CENA NETTO                    MCR3 EVO                 15T               24T
 SRK100MG                     Indeks           7716669100K           7716670100K
                           PLN
 SRK150MG                     Indeks             12 784             12 500
                           PLN                            7716670150K

                                                          12 900

                                                                  www.dedietrich.pl               79
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84