Page 138 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 138

od 10,6 do             Kompaktowe kotły kondensacyjne ze zintegrowanym modulującym palnikiem
                30 kW
                              Modulens O
                do podłączenia do
               komina lub przewodu      AFC-S… 18, 24, 30

                  pow-spal.

               KOMFORT                        — Stojący kompaktowy olejowy kocioł kondensacyjny    sterowanie palnika, efektywne zarządzanie wieloma ob­

                                          z palnikiem modulującym                 wodami, jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest ze­

                                          — Kocioł zajmujący niewielką powierzchnię podłogi: szero­ staw "zawór mieszający"

                                          kość 600 mm x głębokość 680 mm             — Modułowa obudowa zewnętrzna o wzornictwie identycz­

                                          - AFC-S: podłączenie do przewodu pow.-spal. poziomego nym jak obudowy podgrzewaczy c.w.u., szeregu Modu­

                                          lub pionowego (homologacje C13, C33) lub do przewodu lens G® AGC…

                                          (homologacja C93)                    — Ułatwione przygotowanie i konserwacja: otwory dla

                                          — Roczna sprawność eksploatacyjna do 105%        drążków transportowych, wysięgnik dla położenia kon­

                                          — Wymiennik monoblok ze stali nierdzewnej o grubych   serwacyjnego palnika, otwór w dnie komory spalania dla

                                          ściankach dla uzyskania dużej odporności na korozję,  płukania, szczotki do czyszczenia w zakresie dostawy, re­

                                          z trzyciągowym pionowym obiegiem spalin i szeroką ko­ gulowane nóżki

                                           morą spalania                     Jednostka dostawy: 2 pakiety
                                          — Drzwiczki komory spalania aluminiowe z wziernikiem
4 płomienia
                                    — Palnik olejowy EcoNOx (NOx < 80mg/kWh), modulujący
                                          od 59 do 100% mocy, umieszczony pionowo

                                          — Zbiornik rekuperacji kondensatu z materiału kompozy­

Olejowe kotły kondensacyjne                            towego z termostatem spalin i dużym syfonem

                      CE 1312CN5691             — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution: programo­

                                          walna pogodowa regulacja elektroniczna umożliwiającą         Zaleta produktu

               WYMIARY                                                           Olejowy kocioł kondensacyjny
                                                                                 Palnik modulujący
               1 Zasilanie obiegu bezpośredniego G 1
                                                                             Wyposażony w pompę klasy A

               2 Powrót z obiegu bezpośredniego G 1

                  Zasilanie/powrót ob. pierwotnego niezależ­
                  nego podgrzewacza c.w.u. G 3/4
               3/4 (z pakietem MV33: Zestaw wewn. przewodów
                  połącz. niezależnego podgrzewacza c.w.u.
                  włącznie z pompą ładującą - opcja)

                  Zasilanie/powrót c.o. obieg mieszaczowy G1
                  (z pakietem MV 5: Zestaw wewn. przewodów
               5/6 z zaworem 3-drogowym z siłownikiem, lub
                  z pakietem MV6: tylko zestaw przewodów
                  wewn. – opcje)

               16 Zasilanie olejem G 3/8

               17    Odprowadzenie kondensatu, przewód Ø
                   zewn. 25 mm

               18 Króciec spalin (Ø 80 mm)

               19    Przyłącze powietrzno-spalinowe (Ø 80/125
                   mm)

               (1) Zakres regulacji nóżek 0 do 20 mm.                       18              24              30
               (2) W przypadku montażu filtra oleju z odpowietrzni­  A (mm)          1130             1130             1200
               kiem wewnątrz obudowy                  B (mm)          1175             1175             1245

                DANE TECHNICZNE           Max ciśnienie robocze: 3 bar       Homologacja:
                                  Zakres regulacji termostatu 30 do 85°C  B23, B23P, C13, C33, C93
               Śr. temperatura robocza:        Termostat zabezpieczający: 95°C
               Tmax: 90°C, Tmin: 20°C
               Max temperatura robocza: 90°C

               Model                                  AFC-S             18            24            30
                                                               10,6-18,0        14,1-24,0        17,6-30,0
               Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max                kW           10,0-17,1        13,4-22,8        16,7-28,6

               Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max                kW              97,2           97,1           97,4

               Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.          %              102,1           102          101,6
               pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C
                                                                                               
               Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.          %               90            90            90
               pełnego i temp. powrotu 30⁰C                                     0,109          0,109          0,128
                                                                 0,162          0,165          0,189
               Efektywność energ. wg Rozp. KE nr 813/2013:                             0,9-1,5         1,2-2,0         1,5-2,5
                                                                   58            63            59
               Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ɳs            %            47 / 117        47 / 117         58 / 135
                                                                  IP21           IP21          IP21
               Straty ciepła w trybie czuwania Pstby                  kW
                                                             18              24              30
               Max zużycie energii elektr. na potrzeby własne elmax           kW       MV50             MV51             MV52
                                                          7742333            7742334            7742335
               Zużycie oleju                              kg/h     33 630            34 010            34 300

               Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa               dB

               Pojemność wodna / Masa netto                       l / kg

               Indeks ochrony elektrycznej                       IP

               Wartość mocy znamionowej (maks. moc zakresu) i CO2 = 13% przy oleju opałowym

               CENA NETTO                        AFC-S
                                           Pakiet
                                           Indeks

                                           PLN

138 www.dedietrich.pl
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143