Page 30 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 30

od 34,7                  Naścienne gazowe kotły kondensacyjne dużych mocy
                  do 161,6 kW
                                       Evodens Pro

                                       AMC 135, AMC 160

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne1                        — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny przystosowany      metalowych, modulujący od 21 do 100% mocy
                                            do spalania gazu z 20% domieszką wodoru           — Ciśnienie zasilania gazem E: 20 mbar
    PROJEKT                         CE 0063CQ3781                                    — Wewnętrzne oświetlenie kotła
                                           — Wyposażony do pracy z gazami ziemnymi z możliwością     — Niska emisja zanieczyszczeń
                        WYMIARY                 przestawienia na propan                   — Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza, wyposażo­

                                           — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo­       ny w zawór zwrotny klapowy dla pracy z systemami od­
                                            walną elektroniczną regulacją pogodową, przystoso­       prowadzania spalin pod ciśnieniem, jako zabezpieczenie
                                            waną do konfiguracji układów kaskadowych oraz do łą­      przed brakiem ciągu i do pracy kaskadowej ze wspólnym
                                            czenia z termostatem modulującym Smart TC umożli­       odprowadzaniem spalin
                                            wiającemu łączenie z siecią Wi-Fi dla zdalnej kontroli    — Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfo­
                                            pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smart­  nem odprowadzającym kondensat
                                            fonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie Andro­    — Czujnik temp. zewnętrznej AF60 dostępny jako wyposa­
                                            id lub iOS                           żenie dodatkowe
                                                                          — Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomocą
                                           — Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja sterowania     bramki GTW08 – bramka dostępna jako wyposażenie do­
                                            łączonymi systemami ogrzewania                 datkowe
                                                                          — Model AMC 135 dostępny od 3Q 2023
                                           — Korpus kotła: monoblok ze stopu alum.-krzem.
                                            z unikalną 7-letnią gwarancją                         Zaleta produktu

                                           — Sprawność przy częściowym obciążeniu do 108,8%
                                           — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
                                           — Palnik gazowy ze wstępnym zmieszaniem, wykonany ze

                                            stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych włókien

                                                                                Najlżejszy w wadze superciężkiej

                  1 Powrót z c.o. R 1 1/4

                  2 Zasilanie c.o. R 1 1/4

                  3 Zasilanie gazem R 1

                  4   Odprowadzenie kondensatu (syfon w dosta­
                      wie)

                  5   Przewód doprowadzenia powietrza Ø 150
                      mm

                  6 Odprowadzenie spalin Ø 150 mm

                  DANE TECHNICZNE

                  Kondensacja                Trob_min: 25°C         Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz          Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P
                  Średnia temperatura robocza:       Max. temperatura robocza: 90°C Stopień ochrony: IPX1B              Homologacja: B23P, B33, C13, C33, C43P, C93, C53
                  Trob_max: 85°C              Max. ciśnienie robocze: 4 bar  Klasa NOx: 6
                                                                                                       160
                  Model                           AMC                            135                     34,7 - 161,6
                                                                        34,7-136,1                     31,5 - 152,1
                  Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max         kW                       31,5-128,1
                  Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max         kW                                                     97,5
                                                                            97,8
                  Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.    %                                                    108,5
                  pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C                                        108,8
                  Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.    %                                                        
                  częściowego i temp. powrotu 30⁰C                                             
                  Efektywność energ. wg. Rozporządzenia KE nr                                                                87,8
                  813/2013:                                                      88,1
                  Efektywność energ. dla 100% znamionowej mocy         %                                                     97,8
                  cieplnej ɳ₄                                                     98,0                        0,191
                  Efektywność energ. dla 30% znam. mocy cieplnej ɳ₁       %                          0,191                       3,4-16,5
                  Strata postojowa dla Δt=30K                 kW                         3,4-13,9                       1,4-6,3
                  Zużycie gazu ziemnego E                  m3/h                          1,4-5,3                     68,0/59,5
                  Zużycie gazu plynnego P                  m3/h                        68,0/59,5
                                                dBA                                                       17
                  Moc akustyczna Lwa/Ciśnienie akustyczne w odl. 1m                                   17                         170
                  Pojemność wodna                        l                           126                         200
                  Opór hydrauliczny przy Δt=20K               mbar                            200                         147
                  Spręż wentylatora                                                   147
                  Masa netto                          Pa                                                     160
                                                 kg                      135                          7745368
                                                                     7845583
                  CENA NETTO                      AMC                                                      nz
                   DIEMATIC Evolution               Indeks                         nz

                                           PLN

30 www.dedietrich.pl
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35