Page 242 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 242

Konsole sterownicze

                                            DIEMATIC ISYSTEM

      DIEMATIC ISYSTEM

               — Bezpośredni dostęp do wszystkich nastaw w sposób in­   programów i parametrów nastawm uzupełnione o pro­
                tuicyjny                         sty przycisk-pokrętło do regulacjim lub potwierdzenia
                                            nastawionych wartości oraz rozwijania menu.
               — Duży ekran LCD z wielowierszowym wyświetlaniem tek­
                stu (np. jasne objaśnienie nastawianych parametrów),
                z wyświetleniem charakterystyki grzewczej w postaci
                graficznej, pomoc w diagnostyce dzięki wyświetleniu
                krzywych temperatur oraz historii ostatnich usterek
                wraz z ich kontekstem

               — Przyciski wyboru trybów pracy, temperatur, dostępu do

                                            DIEMATIC 3

     DIEMATIC 3/M3   — 2 poziomy dostępu do nastaw: klapka zamknięta i klap­  — Klapka otwarta: przyciski wyboru programu standardo­
                ka otwarta.                        wego lub osobistego, wyboru obiegu i rozwijania menu
8                                             dla uzyskania dostępu do nastaw.
               — Podświetlany ekran LCD z wyświetleniem niekodowa­
                nym tekstem daty, godziny i aktywnego programu; z wy­
                świetleniem aktualnych trybów pracy przy pomocy wy­
                raźnych symboli.

               — Klapka zamknięta: przyciski wyboru trybu pracy i nasta­
                wy temperatur uzupełnione o 2 przyciski nastawy "+"
                i "-".

Regulacje                                        DIEMATIC - ACCESSORIES FOR CONSOLES DIEMATIC 3 AND M3

      WYPOSAŻENIE DODATKOWE KONSOLI STEROWNICZYCH DIEMATIC M3

      dla wszystkich konfiguracji instalacji                                                 Pakiet  Indeks   PLN

                                Czujnik c.w.u.                                   AD212P 100000030P   201
                               Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej    FM48  85757743   1 160
                               wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym
                                                                          AD285 100018924    810
                                Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego                  AD284 100018923   1 140
                               Pozwala sterować zawór mieszający z siłownikiem elektromechanicznym lub elektro­
                               termicznym siłownika zaworu mieszającego. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC    AD252 100013307    540
                               m3 i podłącza przy pomocy niezamienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC m3 może
                               być wyposażona w 1 lub 2 opcjonalne zestawy "płytka + czujnik", umożliwiające stero­
                               wania jednego lub dwóch zaworów mieszających.

                                CDI-D Programowalny czujnik pokojowy
                               Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w którym jest zainstalo­
                               wane, pozwala odstąpić od wszystkich rozkazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do­
                               datkowo dopasowuje samoadaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
                               (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

                                CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy
                               Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstąpić od wszystkich roz­
                               kazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w którym jest zainstalowane.
                               Dodatkowo dopasowuje samo-adaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
                               (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane są transmitowane drogą ra­
                               diową z miejsca zainstalowania do urządzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
                               umieszczonego w pobliżu urządzenia grzewczego.

                                Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik
                               Umożliwia transmitowanie danych drogą radiową z miejsca zainstalowania CDR
                               D.iSystem do urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w pobliżu urządzenia
                               grzewczego.

               Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy                                           AD251  100013306  540
               Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do                    FM47  85757742  430
               współpracy z  kotłami wyposażonymi w konsolę Diematic iSystem. Stosowany w miej­                   AD134  88017851  640
               sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotła wymagany jest
               dodatkowo moduł radiowy AD252.

               Czujnik temperatury spalin
               Pozwala odczytać na wyświetlaczu konsoli sterowniczej temperaturę spalin i dzięki te­
               mu nadzorować czystość powierzchni wymiany korpusu kotła. W instalacji kaskado­
               wej istnieje możliwość podłączenia czujnika spalin dla każdego kotła.

               Kabel BUS L=12 m
               Kabel BUS pozwala połączyć urządzenie wyposażone w konsolę DIEMATIC Evolution
               z urządzeniem z konsolą DIEMATIC iSystem, 2 urządzenia wyposażone w konsolę DIE­
               MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak też podłączyć regulator naścienny VM
               DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

242 www.dedietrich.pl
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247