Page 241 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 241

Konsole sterownicze

 INFORMACJE OGÓLNE

Sterowana mikroprocesorowo konsola DIEMATIC System ® posiada zintegrowaną fabrycznie programowaną regulację po­
godową z oddziaływaniem na palnik. Zaprogramowana wstępnie w fabryce, daje szeroką możliwość regulacji ustawień,
w zależności od instalacji. Prosta w obsłudze i przyjazna dzięki swojemu wyświetlaczowi, komunikuje się z użytkownikiem
interfejsem w języku polskim. Konsola sterownicza, która może obsługiwać każdego rodzaju instalacje grzewcze, od naj­
prostszych do najbardziej skomplikowanych.

Dzięki szczególnie dobrze dobranemu wzornictwu, konsole sterownicze DIEMATIC System® nadają kotłom estetyczny
wygląd.

Główne funkcje regulacji DIEMATIC 3/-m3 oraz DIEMATIC iSystem                                    8

Dostarczana konsola DIEMATIC 3 lub DIEMATIC iSystem steruje obiegiem kotłowym oraz oddziaływuje na palnik jednostopniowy      Regulacje
lub modulujący. Po podłączeniu opcjonalnego czujnika c.w.u., jest również gotowa do zaprogramowania priorytetu i sterowania wy­
twarzaniem c.w.u. (w kotłach ze zintegrowanym przygotowaniem c.w.u., czujnik c.w.u. wchodzi w zakres dostawy).
- Dzięki rozbudowie o jedną lub dwie opcjonalne płytki elektroniczne dla DIEMATIC 3 (lub 1 czujnik zasilania i 1 opcjonalną płytkę
elektr. dla DIEMATIC iSystem) można sterować dodatkowo jednym lub dwoma obiegami mieszaczowymi.
- Po uzupełnieniu jednym lub kilkoma czujnikami pokojowymi lub zdalnym sterowaniem dialogowym, konsole DIEMATIC 3 i DIEMA­
TIC iSystem stają się samouczące, tzn. bez jakiegokolwiek wstępnego nastawiania same dopasowują krzywą grzania każdego obiegu
grzewczego do warunków pracy instalacji i do rzeczywistego zapotrzebowania na ogrzewanie.
Konsole sterownicze DIEMATIC 3 /DIEMATIC iSystem mogą być wyposażone opcjonalnie w zdalne sterowanie dialogowe CDI (lub
zdalne sterowanie bezprzewodowe CDR), lub zdalne sterowanie uproszczone z czujnikiem pokojowym na obieg. Możliwa jest rów­
nież praca w kaskadzie od 2 do 10 kotłów: Każdy kocioł podrzędny może sterować do 2 obiegów mieszaczowych.

Tak jak DIEMATIC 3, konsola DIEMATIC-m3 lub DIEMATIC iSystem przystosowana do kotłowni średniej i dużej mocy, może sterować
obiegiem kotłowym (oddziaływanie na palnik 1–, 2-stopniowy lub modulujący). Konsola DIEMATIC-m3 ustawiona fabrycznie pozwala
sterować 1 obieg bezpośredni lub 1 obieg mieszaczowy (czujnik zasilania jako wyposażenie dodatkowe). Po uzupełnieniu 1 lub 2
elektronicznymi płytkami rozszerzeń, może również sterować do 3 obiegów mieszaczowych.
Po podłączeniu opcjonalnego czujnika c.w.u., można również regulować (z priorytetem) i programować wytwarzanie c.w.u.. Ustawio­
na fabrycznie konsola DIEMATIC-m3 jest w stanie sterować instalacją kaskadową do 9 kotłów wyposażonych w konsolę sterowniczą
K3. Każdy kocioł z konsolą sterowniczą K3 może również sterować do 3 obiegów mieszaczowych (płytki rozszerzeń jako wyposażenie
dodatkowe). Konsola DIEMATIC iSystem może również sterować kaskadę do 9 kotłów wyposażonych w konsolę iniControl lub iSy­
stem zależnie od ilości obiegów do podłączenia. Dzięki uzupełnieniu jednym lub kilkoma czujnikami pokojowymi, konsola
DIEMATIC-m3/iSystem staje się samoucząca, tzn. dopasowuje samoadaptacyjnie krzywą grzania każdego obiegu grzewczego do wa­
runków pracy instalacji i do rzeczywistego zapotrzebowania.
Konsola DIEMATIC-m3/iSystem w wersji podstawowej może komunikować się z jednym lub wieloma regulatorami naściennymi VM
DIEMATIC, z których każdy może sterować 2 dodatkowymi obiegami hydraulicznymi, i/lub przy pomocy kompatybilnych systemów
zdalnej transmisji.

Specyfika DIEMATIC iSystem oraz DIEMATIC Evolution

DIEMATIC iSystem posiada specyficzne funkcje, takie jak: szacunek zużycia energii z wyświetleniem na kotle i/lub na podłączonym
zdalnym sterowaniu. Konsola DIEMATIC iSystem jest wyposażona również w wejście 0-10V, umożliwiające sterowanie kotła przez
układ zewnętrzny. Ponadto posiada kilka "dodatkowych argumentów" pozwalających uprościć życie użytkownikowi, takich jak na
przykład personalizacja nazw obiegów lub parametryzacja danych serwisu posprzedażnego. Dodatkowo, DIEMATIC Evolution pozwa­
la zdefiniować do 6 różnych programów działania i 6 poziomów temperatury, aby dostosować komfort w dowolnym momencie
i zgodnie z nawykami użytkownika.

                                       DIEMATIC EVOLUTION

DIEMATIC EVOLUTION

          — DIEMATIC Evolution pozwala zdefiniować do 6 różnych  — Wyjaśnienie dla każdego parametru
           programów działania i 6 poziomów temperatury, aby do­ — Dynamiczna prezentacja krzywej grzewczej
           stosować komfort w dowolnym momencie i zgodnie     — Wsparcie dla diagnostyki w postaci jasnych komuni­
           z nawykami użytkownika
                                        katów alarmowych
          — Intuicyjny dostęp do wszystkich ustawień za pomocą   — Możliwość sterowania do 3 zaworów mieszających
           jednego pokrętła wyboru i potwierdzania        — Możliwość regulacji pogodowej za pomocą opcjonalne­

          — Ekran główny umożliwia natychmiastową zmianę usta­    go czujnika temperatury zewnętrznej (FM46)
           wień instalacji

          — Kolorowy wyświetlacz tekstowy

                                                 www.dedietrich.pl 241
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246