Page 67 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 67

Pakiety Modena

Pakiety Modena + Assure + BTW

                  — Zestawy pakietowe powietrznej pompy ciepła Modena z podgrze­     lub innych płynów dopuszczonych do kontaktu ze stalą, uzyska­   1
                   waczem c.w.u. Assure ASHP o pojemności 210, 250 lub 300 litrów   nych z różnych źródeł ciepła: kotłów c.o., kolektorów słonecz­
                   oraz zasobnikiem buforowym BTW o pojemności 80, 120 lub 150     nych, pomp ciepła, itp.                      Oferta pakietowa
                   litrów                              — Stanowią zabezpieczenie instalacji c.o., przejmując różnicę po­
                                                     między mocą cieplną urządzenia i mocą oddawaną do układu
                  — W zestawie znajduje się również panel zdalnego sterowania      grzewczego
                   pompy ciepła oraz czujnik temp. zasilania            — Przeznaczone do montażu w formie wiszącej na ścianie
                                                    — Izolację termiczną zasobników buforowych tworzy warstwa pian­
                  — Ciśnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest ze stali nie­    ki poliuretanowej o grubości 25 mm
                   rdzewnej Duplex, która chroni go przed korozją i zapewnia dobrą — Jako dodatkowe wsparcie podgrzewania wody, do zasobnika bu­
                   jakość podgrzewanej wody użytkowej                 forowego dostarczana jest grzałka elektryczna (400V) o mocy 6
                                                     kW (modele 6 MR i 8 MR) lub 9 kW (modele 10 MR, 12 TR i 16 TR)
                  — W zestawie z podgrzewaczem dostarczane są akcesoria: naczynie   — Cyklicznym automatycznym załączaniem i wyłączaniem zasilania
                   wyrównawcze z wieszakiem, zawór przełączający c.o./c.w.u.,     grzałki w miarę stygnięcia lub poboru ciepłej wody steruje termo­
                   reduktor ciśnienia z zaworem bezp. 6 bar i zaworem zwrot­      regulator współpracujący z czujnikiem kapilarnym, umieszczo­
                   nym, lejek, zawór bezp. temp.-ciśnieniowy 90°C/10 bar        nym w specjalnej rurce osłonowej zanurzonej w wodzie. Przekrę­
                                                     cając pokrętłem termoregulatora można w sposób bezstopniowy
                  — Podgrzewacz c.w.u. standardowo wyposażony jest w dwie wspo­     nastawić żądaną temperaturę wody w zbiorniku w zakresie od
                   magające grzałki elektryczne o mocy 3 kW każda, zamontowane     5°C (symbol płatka śniegu) do 75°C (symbol •••)
                   w specjalnych mufach

                  — Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej objęty 10-letnią gwa­
                   rancją

                  — Zasobniki buforowe przeznaczone są do gromadzenia, przecho­
                   wywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wody grzewczej

Modena 6 MR Modena 8 MR Modena 10 MR Modena 12 TR Modena 16 TR Assure ASHP Assure ASHP Assure ASHP   BTW80    BTW120    BTW150   Nr ref. pakietu
                                                   Zasobnik   Zasobnik   Zasobnik    PLN
                                                   buforowy   buforowy   buforowy
Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła    210   250   300     wiszący 80 wiszący 120 wiszący 150

powietrze/wo powietrze/wo powietrze/wo powietrze/wo powietrze/wo Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz   litrów   litrów    litrów

da typu da typu da typu da typu da typu c.w.u do pomp c.w.u do pomp c.w.u do pomp          Indeks    Indeks    Indeks
                                                    29046    29047    29048
monoblok, monoblok, monoblok, monoblok, monoblok,           ciepła  ciepła  ciepła

zasilanie 1-f zasilanie 1-f zasilanie 1-f zasilanie 3-f zasilanie 3-f Indeks  Indeks  Indeks

Indeks  Indeks  Indeks  Indeks  Indeks               7736225 7736226 7736227

7794583A 7794584A 7794585A 7794589A 7794592A

ü üü                                                                    7794583ASHP210BTW80
                                                                          30 500
ü üü
                                                                      7794583ASHP250BTW80
     ü üü                                                                    31 000

     ü üü                                                                7794584ASHP210BTW80
                                                                          33 000
     ü üü
                                                                      7794584ASHP250BTW80
         üü                                                                33 680

         üü                                                            7794584ASHP300BTW80
                                                                          34 000
              üü
                                                         ü 7794585ASHP250BTW120
              üü                                                            35 000

                  üü                                      ü 7794585ASHP300BTW120
                                                                          35 500
                                                             ü 7794589ASHP250BTW150
                                                                          41 500
                                                             ü 7794589ASHP300BTW150
                                                                          42 000
                                                             ü 7794592ASHP300BTW150
                                                                          43 000

                                                                www.dedietrich.pl               67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72