Page 68 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 68

Pakiety Modena

         Pakiety Modena + Assure + BTW

Oferta pakietowa1 Modena            — Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok dla ogrzewania,              i regulacja c.w.u.
                          chłodzenia i wytwarzania c.w.u.                         — Komunikacja via Modbus zapewnia połączenie z systemami BMS
                    Keymark                                           — W zestawie standardowo dostarczany jest czujnik c.w.u.
                        — Szeroki zakres pracy: temperatura zewn. w trybie grzania do -25         — Pełne sterowanie c.w.u.: wytwarzanie c.w.u. do 65 °C, regulacja
                          °C, w trybie chłodzenia do +43°C
                                                                   temp. wody w podgrzewaczu, sterowanie pompą cyrkulacyjną
                        — Maksymalna efektywność energetyczna                         c.w.u. oraz integracja z instalacją solarną
                        — Podwójna sprężarka rotacyjna z inwerterem prądu stałego z wewn.         — Nadaje się do instalacji ogrzew. podłogowego oraz ogrzew.
                                                                   za pomocą klimakonwektorów
                          zabezpieczeniem termicznym i wytrzymałym korpusem, zam. na           — Inteligentne odszranianie dzięki monitorowaniu temp.
                          amortyzatorach antywibracyjnych i izolowana, aby zmniejszyć            otoczenia, czynnika chłodniczego i wytwarzanej c.w.u. w danym
                          przenoszenie hałasu i wibracji podczas pracy                    trybie pracy
                        — Panel zdalnego sterowania w zakresie dostawy, służy do              — Sprężarka inwerterowa DC o szerokim zakresie pracy
                          zarządzania rożnymi konfiguracjami instalacji bezp. z jednostki:        — Czynnik chłodniczy o niskim GWP (R32)
                          • ogrzewaniem i chłodzeniem za pomocą 32 krzywych pogodowych          — Standardowo wyposażona w pompę obiegową o wysokiej mocy,
                          • zasobnikiem c.w.u., integracja z instalacją solarną               czujnik przepływu, naczynie przeponowe o poj. 8 litrów, zawór
                          i zarządzanie pompą cyrkulacyjną c.w.u.                      bezp., manometr i filtr skośny
                          • zintegrowanym kotłem i wspomagającą grzałką elektryczną (wyp.         — Dzięki nowym logikom funkcjonowania oraz modułowości
                          dodatkowe)                                     daje możliwość pracy w kaskadzie do 6 pomp ciepła, spełniając
                          • funkcja dezynfekcji termicznej                          wymagania wielu komercyjnych instalacji
                          • tryb eco z podwójną nastawą wartości zadanej; tryb cichy z 2 usta­
                          wianymi poziomami; tryb urlopowy: zabezp. antyzamrożeniowe

         Panel zdalnego sterowania do pompy ciepła Modena

                                   — Panel zdalnego sterowania do zarządzania rożnymi
                                     konfiguracjami instalacji bezpośrednio z jednostki:
                                     • zarządzanie ogrzewaniem i chłodzeniem za pomocą 16
                                     krzywych pogodowych
                                     • zarządzanie zasobnikiem c.w.u., integracja
                                     z instalacją solarną i zarządzanie pompą cyrkulacyjną
                                     c.w.u.
                                     • zarządzanie zintegrowanym kotłem
                                     i wspomagającą grzałką elektryczną (wyp. dodatkowe)
                                     • funkcja dezynfekcji termicznej
                                     • tryb eco z podwójną nastawą wartości zadanej; tryb ci­
                                     chy z 2 ustawianymi poziomami ciszy; tryb wakacyjny:
                                     zabezpieczenie przeciw zamarznięciu i regulacja c.w.u.
                                     za pomocą dedykowanych wartości zadanych

         Assure ASHP

                        — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone są do podgrzewania                ani ich wymiany, co minimalizuje koszty wieloletniej
                         i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby                eksploatacji urządzenia
                         mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych               — Izolację termiczną zbiornika tworzy 6 cm warstwa bez­
                         obiektów wyposażonych w pompy ciepła                        freonowej pianki poliuretanowej osłoniętej płaszczem
                                                                   z PCV w kolorze białym oraz dolna i górna pokrywa wy­
                        — Ciepło potrzebne do nagrzania wody użytkowej dostar­                konane z tworzywa sztucznego
                         czane jest przez wodę grzewczą pompy ciepła przepły­               — Wyposażenie w grzałki elektryczne daje możliwość wy­
                         wającą przez spiralną wężownicę o dużej powierzchni                korzystania urządzenia jako samodzielnego elektrycz­
                         grzewczej, znajdującą się wewnątrz zbiornika podgrze­               nego podgrzewacza c.w.u., co w połączeniu z przydo­
                         wacza                                       mową instalacją fotowoltaiczną może przynosić wy­
                                                                   mierne oszczędności dla domowego budżetu
                        — Lepsza izolacja cieplna o grubości 60 mm z bezfreono­              — W zestawie z podgrzewaczem dostarczane są akcesoria:
                         wej pianki poliuretanowej zmniejsza straty postojowe                naczynie wyrównawcze z wieszakiem, zawór przełą­
                                                                   czający c.o./c.w.u., reduktor ciśnienia z zaworem
                        — Podgrzewacz c.w.u. standardowo wyposażony jest                   bezp. 6 bar i zaworem zwrotnym, lejek, zawór bezp.
                         w dwie wspomagające grzałki elektryczne o mocy 3 kW                temp.-ciśnieniowy 90°C/10 bar
                         każda, zamontowane w specjalnych mufach                     — Dodatkowy, nakręcany uchwyt umożlwiający przeno­
                                                                   szenie podgrzewacza
                        — Ciśnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest ze                — 10-letnia gwarancja na korpus podgrzewacza
                         stali nierdzewnej Duplex, która chroni go przed korozją
                         i zapewnia dobrą jakość podgrzewanej wody użytkowej

                        — Wykonanie ze stali nierdzewnej nie wymaga montażu
                         dodatkowych anod zabezpieczających przed korozją

68 www.dedietrich.pl
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73