Page 65 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 65

Pakiety Modena

Pakiety Modena + BTW

                 — Zestawy pakietowe powietrznej pompy ciepła Modena            lub 9 kW (modele 10 MR, 12 TR i 16 TR)              1
                  z zasobnikiem buforowym BTW o pojemności 80, 120            — Cyklicznym automatycznym załączaniem i wyłącza­
                  lub 150 litrów                                                              Oferta pakietowa
                                                       niem zasilania grzałki w miarę stygnięcia lub poboru
                 — W zestawie znajduje się również panel zdalnego stero­          ciepłej wody steruje termoregulator współpracujący
                  wania pompy ciepła, zawór przełączający c.o./c.w.u.           z czujnikiem kapilarnym, umieszczonym w specjalnej
                  oraz czujnik temp. zasilania                       rurce osłonowej zanurzonej w wodzie. Przekręcając
                                                       pokrętłem termoregulatora można w sposób bezstop­
                 — Zasobniki buforowe przeznaczone są do gromadzenia,            niowy nastawić żądaną temperaturę wody w zbiorniku
                  przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wo­           w zakresie od 5°C (symbol płatka śniegu) do 75°C (sym­
                  dy grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do             bol •••)
                  kontaktu ze stalą, uzyskanych z różnych źródeł ciepła:
                  kotłów c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp.

                 — Stanowią zabezpieczenie instalacji c.o., przejmując róż­
                  nicę pomiędzy mocą cieplną urządzenia i mocą odda­
                  waną do układu grzewczego

                 — Przeznaczone do montażu w formie wiszącej na ścianie
                 — Izolację termiczną zasobników buforowych tworzy war­

                  stwa pianki poliuretanowej o grubości 25 mm
                 — Jako dodatkowe wsparcie podgrzewania wody, do za­

                  sobnika buforowego dostarczana jest grzałka
                  elektryczna (400V) o mocy 6 kW (modele 6 MR i 8 MR)

 Modena 6 MR   Modena 8 MR   Modena 10 MR   Modena 12 TR   Modena 16 TR  BTW80 Zasobnik    BTW120 Zasobnik  BTW150 Zasobnik   Nr ref. pakietu
 Pompa ciepła   Pompa ciepła   Pompa ciepła   Pompa ciepła   Pompa ciepła  buforowy wiszący   buforowy wiszący buforowy wiszący     PLN
powietrze/woda  powietrze/woda  powietrze/woda  powietrze/woda  powietrze/woda
typu monoblok,  typu monoblok,  typu monoblok,  typu monoblok,  typu monoblok,    80 litrów       120 litrów    150 litrów  7794583BTW80
 zasilanie 1-f  zasilanie 1-f  zasilanie 1-f  zasilanie 3-f  zasilanie 3-f                                 25 600
                                              Indeks        Indeks      Indeks
   Indeks      Indeks      Indeks      Indeks      Indeks      29046         29047       29048   7794584BTW80
  7794583A     7794584A     7794585A     7794589A     7794592A                                  27 200

üü                                                                       7794585BTW120
      üü                                                                    28 800
            üü
                  üü                                                     7794589BTW150
                        üü                                                  36 000

                                                                        7794592BTW150
                                                                          37 000

Modena              — Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok dla ogrzewania,         i regulacja c.w.u.
      Keymark         chłodzenia i wytwarzania c.w.u.                    — Komunikacja via Modbus zapewnia połączenie z systemami BMS
                                                      — W zestawie standardowo dostarczany jest czujnik c.w.u.
                 — Szeroki zakres pracy: temperatura zewn. w trybie grzania do -25    — Pełne sterowanie c.w.u.: wytwarzanie c.w.u. do 65 °C, regulacja
                   °C, w trybie chłodzenia do +43°C
                                                       temp. wody w podgrzewaczu, sterowanie pompą cyrkulacyjną
                 — Maksymalna efektywność energetyczna                    c.w.u. oraz integracja z instalacją solarną
                 — Podwójna sprężarka rotacyjna z inwerterem prądu stałego z wewn.    — Nadaje się do instalacji ogrzew. podłogowego oraz ogrzew.
                                                       za pomocą klimakonwektorów
                   zabezpieczeniem termicznym i wytrzymałym korpusem, zam. na      — Inteligentne odszranianie dzięki monitorowaniu temp.
                   amortyzatorach antywibracyjnych i izolowana, aby zmniejszyć       otoczenia, czynnika chłodniczego i wytwarzanej c.w.u. w danym
                   przenoszenie hałasu i wibracji podczas pracy               trybie pracy
                 — Panel zdalnego sterowania w zakresie dostawy, służy do         — Sprężarka inwerterowa DC o szerokim zakresie pracy
                   zarządzania rożnymi konfiguracjami instalacji bezp. z jednostki:   — Czynnik chłodniczy o niskim GWP (R32)
                   • ogrzewaniem i chłodzeniem za pomocą 32 krzywych pogodowych     — Standardowo wyposażona w pompę obiegową o wysokiej mocy,
                   • zasobnikiem c.w.u., integracja z instalacją solarną          czujnik przepływu, naczynie przeponowe o poj. 8 litrów, zawór
                   i zarządzanie pompą cyrkulacyjną c.w.u.                 bezp., manometr i filtr skośny
                   • zintegrowanym kotłem i wspomagającą grzałką elektryczną (wyp.    — Dzięki nowym logikom funkcjonowania oraz modułowości
                   dodatkowe)                                daje możliwość pracy w kaskadzie do 6 pomp ciepła, spełniając
                   • funkcja dezynfekcji termicznej                     wymagania wielu komercyjnych instalacji
                   • tryb eco z podwójną nastawą wartości zadanej; tryb cichy z 2 usta­
                   wianymi poziomami; tryb urlopowy: zabezp. antyzamrożeniowe

                                                               www.dedietrich.pl                65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70