Page 62 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 62

Pakiety Alezio S

         Pakiety Alezio S + Alezio S R32 + Assure ASHP

Oferta pakietowa1 Alezio S           — Pompa ciepła powietrze/woda "Split Inverter" składa się      prądu rozruchowego, płytę mocy i filtrującą
                          z jednostki zewnętrznej AWHP i modułu wewnętrznego MIV-S    — Moduł hydrauliczny wewnętrzny MIV-S wspomagany przez
              Alezio S R32
                        — Praca do -20°C (-15°C dla 4,5 i 6 MR) powietrza zewn.       kocioł lub przez zintegrowaną grzałkę elektryczną o mocy 2, 4
                    Keymark — Standardowo dostępna możliwość chłodzenia przy pomocy       lub 6 kW zasilanej prądem 1-f albo o mocy 3, 6 lub 9 kW zasila­
              Assure ASHP                                        nej prądem 3-f, zawiera:
                          instalacji ogrzew. podłogowego (wersja /E lub /H) lub za po­   - konsolę sterowniczą DIEMATIC Evolution prostą w obsłudze
                          średnictwem klimakonwektorów (wersja /EI lub /HI) w mode­     z regulacją pogodową,
                          lach dostarczanych z ramą montażową i izolacją          - skraplacz stanowiący płytowy wymiennik ciepła wykonany
                        — Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-f w TR        ze stali nierdz., rozdzielacz hydr., pompę obiegową c.o.
                        — Ograniczenie prądu rozruch. dzięki techn. INVERTER         (EEI<0,23), naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów, manometr,
                        — Jednostka zewnętrzna zawiera:                   zawór bezp., odpowietrznik automatyczny, czujnik przepływu
                          - wysokowydajną sprężarkę modul. typu Twin Rotary       — Dostępne są 2 modele dla następujących przypadków:
                          lub Scroll (techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11 przy      - Model dla ogrzew. i chłodzenia przy pomocy ogrzew. podłog.
                          +7/+35°C,                             (wersja../EM lub /H z zasilaniem 1-f i ../ET lub ../H z 3-f).
                          - parownik powietrzny stanowiący zespół miedzianych rurek     - Model wyposażony fabrycznie do ogrzew. i chłodzenia przy
                          i aluminiowych lameli,                      pomocy klimakonwektorów (wersja ../EMI lub /HI zasilana
                          - 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. prędkości obr.,     prądem 1-f i wersja ../ETI lub /HI 3-f) dostarczany z ramą mon­
                          - separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5 MR),    tażową
                          - 2 elektr. zawory rozprężne (poza 4,5 MR), filtr, presostaty — Pompa ciepła objęta 5-letnią gwarancją
                          zab. wysokiego i niskiego ciśnienia, zawór rewersyjny, ogr.

                        — Pompa ciepła powietrze/woda "Split Inverter" składa        nany ze stali nierdz., rozdzielacz hydr., pompę obie­
                         się z jednostki zewnętrznej AWHPR i modułu wewnętrz­       gową c.o. (EEI<0,23), naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów,
                         nego MIV-S R32                          manometr (dostępny jako wyp. dodatk.), zawór bezp.,
                                                          odpowietrznik automatyczny, czujnik
                        — Alezio S R32 jest idealnym produktem spełniającym wy­       przepływu, czujnik ciśnienia w obiegu czynnika chłodni­
                         magania WT2021 oraz Programu "Czyste Powietrze"          czego
                                                         — Płytka trybu cichego w standardzie
                        — Wskaźnik tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla       — Dostępne są 2 modele dla następujących przypadków:
                         czynnika R32 jest prawie trzy razy niższy niż dla R410A      - wspomaganie za pomocą grzałki elektrycznej (EM)
                                                          - wspomaganie hydrauliczne (H)
                        — Standardowo dostępna możliwość chłodzenia podłogo­       — Mozliwość podłączenia termostatu SMART TC° i stero­
                         wego lub za pośrednictwem klimakonwektorów            wania pracą urządzenia przez Wi-Fi za pomocą smartfo­
                                                          na lub tabletu
                        — Praca do -20°C                         — Pompa ciepła objęta 5-letnią gwarancją
                        — Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR
                        — Ograniczenie prądu rozruch. dzięki techn. INVERTER
                        — Moduł hydrauliczny wewnętrzny MIV-S R32 wspomaga­

                         ny przez kocioł lub przez zintegrowaną grzałkę elek­
                         tryczną o mocy 3 lub 6 kW zasilanej prądem 1-f albo o
                         mocy 6 kW zasilanej prądem 3-f, zawiera:
                         - konsolę sterowniczą DIEMATIC Evolution prostą
                         w obsłudze z regulacją pogodową,
                         - skraplacz stanowiący płytowy wymiennik ciepła wyko­

                        — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone są do podgrzewania        ani ich wymiany, co minimalizuje koszty wieloletniej
                         i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby        eksploatacji urządzenia
                         mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych      — Izolację termiczną zbiornika tworzy 6 cm warstwa bez­
                         obiektów wyposażonych w pompy ciepła               freonowej pianki poliuretanowej osłoniętej płaszczem
                                                          z PCV w kolorze białym oraz dolna i górna pokrywa wy­
                        — Ciepło potrzebne do nagrzania wody użytkowej dostar­       konane z tworzywa sztucznego
                         czane jest przez wodę grzewczą pompy ciepła przepły­      — Wyposażenie w grzałki elektryczne daje możliwość wy­
                         wającą przez spiralną wężownicę o dużej powierzchni        korzystania urządzenia jako samodzielnego elektrycz­
                         grzewczej, znajdującą się wewnątrz zbiornika podgrze­       nego podgrzewacza c.w.u., co w połączeniu z przydo­
                         wacza                               mową instalacją fotowoltaiczną może przynosić wy­
                                                          mierne oszczędności dla domowego budżetu
                        — Lepsza izolacja cieplna o grubości 60 mm z bezfreono­      — W zestawie z podgrzewaczem dostarczane są akcesoria:
                         wej pianki poliuretanowej zmniejsza straty postojowe       naczynie wyrównawcze z wieszakiem, zawór przełą­
                                                          czający c.o./c.w.u., reduktor ciśnienia z zaworem
                        — Podgrzewacz c.w.u. standardowo wyposażony jest          bezp. 6 bar i zaworem zwrotnym, lejek, zawór bezp.
                         w dwie wspomagające grzałki elektryczne o mocy 3 kW        temp.-ciśnieniowy 90°C/10 bar
                         każda, zamontowane w specjalnych mufach             — Dodatkowy, nakręcany uchwyt umożlwiający przeno­
                                                          szenie podgrzewacza
                        — Ciśnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest ze       — 10-letnia gwarancja na korpus podgrzewacza
                         stali nierdzewnej Duplex, która chroni go przed korozją
                         i zapewnia dobrą jakość podgrzewanej wody użytkowej

                        — Wykonanie ze stali nierdzewnej nie wymaga montażu
                         dodatkowych anod zabezpieczających przed korozją

62 www.dedietrich.pl
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67