Page 66 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 66

Oferta pakietowa  Pakiety Modena

           Pakiety Modena + BTW

        1 Panel zdalnego sterowania do pompy ciepła Modena
                                         — Panel zdalnego sterowania do zarządzania rożnymi
                                           konfiguracjami instalacji bezpośrednio z jednostki:
                                           • zarządzanie ogrzewaniem i chłodzeniem za pomocą 16
                                           krzywych pogodowych
                                           • zarządzanie zasobnikiem c.w.u., integracja
                                           z instalacją solarną i zarządzanie pompą cyrkulacyjną
                                           c.w.u.
                                           • zarządzanie zintegrowanym kotłem
                                           i wspomagającą grzałką elektryczną (wyp. dodatkowe)
                                           • funkcja dezynfekcji termicznej
                                           • tryb eco z podwójną nastawą wartości zadanej; tryb ci­
                                           chy z 2 ustawianymi poziomami ciszy; tryb wakacyjny:
                                           zabezpieczenie przeciw zamarznięciu i regulacja c.w.u.
                                           za pomocą dedykowanych wartości zadanych

         BTW Zasobnik buforowy wody grzewczej                                              krywę wykonaną z tworzywa sztucznego ABS
                                                                        — Dodatkowe wsparcie do podgrzewacza BTW
                                   — Zasobniki buforowe przeznaczone są do gromadzenia,
                                     przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wo­           za pomocą dołączonej do zestawu grzałki elektrycznej o
                                     dy grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kon­          mocy 4,5 lub 6,0 kW
                                     taktu ze stalą, uzyskanych z różnych źródeł ciepła:
                                     kotłów c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp.

                                   — Stanowią zabezpieczenie instalacji c.o., przejmując róż­
                                     nicę pomiędzy mocą cieplną urządzenia i mocą odda­
                                     waną do układu grzewczego

                                   — Przeznaczone do montażu w formie wiszącej na ścianie
                                   — Opcjonalnie dostępna grzałka elekryczna o mocy 2,0 kW
                                   — Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa
                                   — Zasobniki buforowe wykonane są z blachy stalowej

                                     czarnej
                                   — Izolację termiczną zasobników buforowych tworzy war­

                                     stwa pianki poliuretanowej o grubości 25 mm
                                   — Osłonę izolacji termicznej stanowi płaszcz wykonany

                                     z cienkiej blachy stalowej, pokrytej farbą proszkową
                                   — Wszystkie zasobniki buforowe przystosowane są do

                                     pracy w pozycji pionowej i posiadają dolną i górną po­

         Grzałki elektryczne do zasobników buforowych                                          wiązek zamontowania zaworu bezpieczeństwa o ciśnie­
                                                                         niu otwarcia nie większym niż podano w parametrach
                                    — Grzałki elektryczne służą do wsparcia podgrzewania wo­         pracy wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji
                                     dy w zasobnikach buforowych                     — Cyklicznym automatycznym załączaniem i wyłączaniem
                                                                         zasilania grzałki w miarę stygnięcia lub poboru ciepłej
                                    — Zbudowane są z rurkowych elementów grzejnych zawie­           wody steruje termoregulator współpracujący z czujni­
                                     rających wewnątrz drut oporowy, elementów oprawy            kiem kapilarnym, umieszczonym w specjalnej rurce osło­
                                     izolującej grzałkę, głowicy metalowej oraz z obudowy          nowej zanurzonej w wodzie. Przekręcając pokrętłem
                                     mieszczącej zespół zasilania prądu trójfazowego: termo­        termoregulatora można w sposób bezstopniowy nasta­
                                     regulator z płynną nastawą temperatury i wyłącznik STB         wić żądaną temperaturę wody w zbiorniku w zakresie od
                                                                         5°C (symbol płatka śniegu) do 75°C (symbol •••)
                                    — Grzałki elektryczne dostępne w modelach o mocy 4,5 kW         — Przed przegrzaniem grzałkę chroni niesamoczynny ogra­
                                     i 9,0 kW przystosowane są do zasilania prądem 3-fazo­         nicznik temperatury tzw. STB, który odcina dopływ prą­
                                     wym (400V). Wyposażone fabrycznie w czterożyłowe            du do zespołu grzejnego w przypadku uszkodzenia ter­
                                     przewody zasilające o długości ok.1,5 m bez wtyczki          moregulatora i wzrostu temp. wody powyżej 93°C
                                                                        — Termoregulator zastosowany w grzałce posiada funkcję
                                    — Przystosowane do zabudowy w zbiornikach ciśnienio­           ochrony przed zamarzaniem dla utrzymania temp. wody
                                     wych o ciśnieniu dopuszczalnym nie większym niż 10 bar         w zbiorniku na poziomie +5°C

                                    — Pokrętło termoregulatora grzałki oraz dioda LED osadzo­
                                     ne są w pokrywie zamykającej korpus obudowy od góry

                                    — Dolna część korpusu obudowy zakończona jest radełko­
                                     waną głowicą metalową z gwintem 1½”, która umożliwia
                                     wkręcenie grzałki do mufy zbiornika

                                    — Podczas montażu należy zachować bezwzględny obo­

66 www.dedietrich.pl
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71