Page 69 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 69

Pakiety Modena

Pakiety Modena + Assure + BTW

BTW Zasobnik buforowy wody grzewczej                                        krywę wykonaną z tworzywa sztucznego ABS         1
                                                         — Dodatkowe wsparcie do podgrzewacza BTW
                          — Zasobniki buforowe przeznaczone są do gromadzenia,                                  Oferta pakietowa
                            przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wo­     za pomocą dołączonej do zestawu grzałki elektrycznej o
                            dy grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kon­    mocy 4,5 lub 6,0 kW
                            taktu ze stalą, uzyskanych z różnych źródeł ciepła:
                            kotłów c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp.

                          — Stanowią zabezpieczenie instalacji c.o., przejmując róż­
                            nicę pomiędzy mocą cieplną urządzenia i mocą odda­
                            waną do układu grzewczego

                          — Przeznaczone do montażu w formie wiszącej na ścianie
                          — Opcjonalnie dostępna grzałka elekryczna o mocy 2,0 kW
                          — Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa
                          — Zasobniki buforowe wykonane są z blachy stalowej

                            czarnej
                          — Izolację termiczną zasobników buforowych tworzy war­

                            stwa pianki poliuretanowej o grubości 25 mm
                          — Osłonę izolacji termicznej stanowi płaszcz wykonany

                            z cienkiej blachy stalowej, pokrytej farbą proszkową
                          — Wszystkie zasobniki buforowe przystosowane są do

                            pracy w pozycji pionowej i posiadają dolną i górną po­

Grzałki elektryczne do zasobników buforowych                                    wiązek zamontowania zaworu bezpieczeństwa o ciśnie­
                                                          niu otwarcia nie większym niż podano w parametrach
                           — Grzałki elektryczne służą do wsparcia podgrzewania wo­   pracy wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji
                            dy w zasobnikach buforowych               — Cyklicznym automatycznym załączaniem i wyłączaniem
                                                          zasilania grzałki w miarę stygnięcia lub poboru ciepłej
                           — Zbudowane są z rurkowych elementów grzejnych zawie­     wody steruje termoregulator współpracujący z czujni­
                            rających wewnątrz drut oporowy, elementów oprawy      kiem kapilarnym, umieszczonym w specjalnej rurce osło­
                            izolującej grzałkę, głowicy metalowej oraz z obudowy    nowej zanurzonej w wodzie. Przekręcając pokrętłem
                            mieszczącej zespół zasilania prądu trójfazowego: termo­  termoregulatora można w sposób bezstopniowy nasta­
                            regulator z płynną nastawą temperatury i wyłącznik STB   wić żądaną temperaturę wody w zbiorniku w zakresie od
                                                          5°C (symbol płatka śniegu) do 75°C (symbol •••)
                           — Grzałki elektryczne dostępne w modelach o mocy 4,5 kW   — Przed przegrzaniem grzałkę chroni niesamoczynny ogra­
                            i 9,0 kW przystosowane są do zasilania prądem 3-fazo­   nicznik temperatury tzw. STB, który odcina dopływ prą­
                            wym (400V). Wyposażone fabrycznie w czterożyłowe      du do zespołu grzejnego w przypadku uszkodzenia ter­
                            przewody zasilające o długości ok.1,5 m bez wtyczki    moregulatora i wzrostu temp. wody powyżej 93°C
                                                         — Termoregulator zastosowany w grzałce posiada funkcję
                           — Przystosowane do zabudowy w zbiornikach ciśnienio­     ochrony przed zamarzaniem dla utrzymania temp. wody
                            wych o ciśnieniu dopuszczalnym nie większym niż 10 bar   w zbiorniku na poziomie +5°C

                           — Pokrętło termoregulatora grzałki oraz dioda LED osadzo­
                            ne są w pokrywie zamykającej korpus obudowy od góry

                           — Dolna część korpusu obudowy zakończona jest radełko­
                            waną głowicą metalową z gwintem 1½”, która umożliwia
                            wkręcenie grzałki do mufy zbiornika

                           — Podczas montażu należy zachować bezwzględny obo­

                                                         www.dedietrich.pl                     69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74