Page 39 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 39

Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SR..MG + iSense/SMART TC°

MCR3 evo 15T, 24T lub 35T — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyre­                   lujący od 24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy      1
     CE 0063CS3718    gulowany fabrycznie                                   z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, z mo­
                                                           dułem pow.-gazowym, tłumikiem zasysania powietrza      Oferta pakietowa
              — Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk­               — Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl.
               cji: 368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg                     A, zawór przełączający c.o./c.w.u., zawór bezp. c.o. 3 bar,
                                                           ogranicznik przepływu
              — Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,                   — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zam. w ramie nośnej
               z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowe­                 — Konsola sterownicza z czytelnym i podświetlanym wy­
               go zestawu do przezbrojenia                               świetlaczem LCD jest zdejmowana, może być umieszczo­
                                                           na pod kotłem lub powieszona na ścianie, połączona
              — Możliwość podłączenia do przew. pow-spal. poziomego                   z jednostką centralną kablem BUS. Zawiera 4 przyciski do
               lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)                       ustawiania podstawowych parametrów oraz umożliwia
                                                           dostęp do menu serwisowego.
              — Możliwość podłączenia do komina (B23p i C93), systemu                 — Mozliwość podłączenia termostatu SMART TC° i sterowa­
               rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadza­                 nia pracą urządzenia przez Wi-Fi za pomocą smartfona
               nia spalin (C43p)                                    lub tabletu
                                                          — W dostawie osłona połączeń hydraulicznych, czujnik
              — Sprawność przy 30% obciążenia do 110,7%                         c.w.u. oraz zestaw podłączeniowy kocioł-podgrzewacz
              — Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<50 mg/kWh
              — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw­

               ności, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego,
               wyjątkowo odporny na osadzanie się kamienia kotłowe­
               go, z unikalną 8-letnią gwarancją
              — Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modu­

SR..MG Podgrzewacz c.w.u.

              — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone są do podgrzewania                   wym
               i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby                  — Dostęp do anody magnezowej oraz rurki termometrycz­
               mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych
               obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe kotły                    nej zapewnia zdejmowany panel obsługowy
               wodne                                         — Podgrzewacz c.w.u. wyposażony w specjalną mufę

              — Ciepło potrzebne do nagrzania wody użytkowej dostar­                  przeznaczoną do montażu wspomagającej grzałki elek­
               czane jest przez wodę grzewczą kotła centralnego                    trycznej 6/4"
               ogrzewania przepływającą przez spiralną wężownicę o                  — Izolację termiczną zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez­
               dużej powierzchni grzewczej, znajdującą się wewnątrz                  freonowej pianki poliuretanowej, osłoniętej płaszczem
               zbiornika podgrzewacza                                 obudowy wykonanym z cienkiej blachy stalowej pokry­
                                                           tej farbą proszkową oraz dolną i górną pokrywą wyko­
              — Ciśnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest                     naną z tworzywa sztucznego
               z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej                — Wszystkie przyłącza podgrzewacza skierowane są do
               emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę                   góry
               chroni go przed korozją i zapewnia dobrą jakość pod­                 — Opcjonalnie dostępne grzałki 230V o mocach 1,5 kW, 2,0
               grzewanej wody użytkowej                                kW oraz 3,0 kW

              — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika
               stanowi anoda magnezowa, działanie której opiera się
               na wykorzystaniu różnicy potencjałów elektrochemicz­
               nych materiału zbiornika i anody z kablem pomiaro­

SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy

                          — Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
                            i c.w.u.

                          — Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z do­
                            mową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
                            udziale smartfonu lub tabletu

                          — Możliwość ustawiania programów ogrzewania i wytwa­
                            rzania c.w.u.

                          — Pomoc ułatwiająca programowanie
                          — Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych in­

                            stalatora
                          — Zawiera wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewa­

                            nie
                          — Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla instalatora

                                                          www.dedietrich.pl                        39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44