Page 34 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 34

Pakiety MCR3 evo

         Pakiety MCR3 evo/SRK..MG + iSense/SMART TC°

Oferta pakietowa1 MCR3 evo 15T, 24T lub 35T     — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyre­               lujący od 24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy
                            gulowany fabrycznie                               z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, z mo­
                   CE 0063CS3718                                           dułem pow.-gazowym, tłumikiem zasysania powietrza
                           — Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk­           — Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl.
                            cji: 368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg                 A, zawór przełączający c.o./c.w.u., zawór bezp. c.o. 3 bar,
                                                                    ogranicznik przepływu
                           — Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,               — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zam. w ramie nośnej
                            z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowe­             — Konsola sterownicza z czytelnym i podświetlanym wy­
                            go zestawu do przezbrojenia                           świetlaczem LCD jest zdejmowana, może być umieszczo­
                                                                    na pod kotłem lub powieszona na ścianie, połączona
                           — Możliwość podłączenia do przew. pow-spal. poziomego               z jednostką centralną kablem BUS. Zawiera 4 przyciski do
                            lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)                   ustawiania podstawowych parametrów oraz umożliwia
                                                                    dostęp do menu serwisowego.
                           — Możliwość podłączenia do komina (B23p i C93), systemu             — Mozliwość podłączenia termostatu SMART TC° i sterowa­
                            rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadza­             nia pracą urządzenia przez Wi-Fi za pomocą smartfona
                            nia spalin (C43p)                                lub tabletu
                                                                   — W dostawie osłona połączeń hydraulicznych, czujnik
                           — Sprawność przy 30% obciążenia do 110,7%                     c.w.u. oraz zestaw podłączeniowy kocioł-podgrzewacz
                           — Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<50 mg/kWh
                           — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw­

                            ności, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego,
                            wyjątkowo odporny na osadzanie się kamienia kotłowe­
                            go, z unikalną 8-letnią gwarancją
                           — Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modu­

         SRK..MG Podgrzewacz c.w.u.

                           — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone są do podgrzewania               stanowi anoda magnezowa, działanie której opiera się
                            i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby               na wykorzystaniu różnicy potencjałów elektrochemicz­
                            mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych              nych materiału zbiornika i anody z kablem pomiaro­
                            obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe kotły                wym
                            wodne                                     — Dostęp do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
                                                                    blenda zaślepiająca
                           — Ciepło potrzebne do nagrzania wody użytkowej dostar­             — Izolację termiczną zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez­
                            czane jest przez wodę grzewczą kotła centralnego                freonowej pianki poliuretanowej osłoniętej płaszczem
                            ogrzewania przepływającą przez spiralną wężownicę o               z PCV w kolorze białym oraz dolna i górna pokrywa wy­
                            dużej powierzchni grzewczej, znajdującą się wewnątrz              konane z tworzywa sztucznego
                            zbiornika podgrzewacza                            — Wszystkie przyłącza podgrzewacza skierowane są do
                                                                    góry
                           — Podgrzewacz c.w.u. wyposażony w specjalną mufę                — Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"
                            przeznaczoną do montażu wspomagającej grzałki elek­               oraz zaworem bezpieczeństwa 6 bar 1/2"
                            trycznej 6/4"

                           — Ciśnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
                            z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej
                            emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę
                            chroni go przed korozją i zapewnia dobrą jakość pod­
                            grzewanej wody użytkowej

                           — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

         SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy

                                   — Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
                                     i c.w.u.

                                   — Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z do­
                                     mową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
                                     udziale smartfonu lub tabletu

                                   — Możliwość ustawiania programów ogrzewania i wytwa­
                                     rzania c.w.u.

                                   — Pomoc ułatwiająca programowanie
                                   — Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych in­

                                     stalatora
                                   — Zawiera wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewa­

                                     nie
                                   — Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla instalatora

34 www.dedietrich.pl
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39