Page 42 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 42

Pakiety MCR3 evo

         Pakiety MCR3 evo/AQUAvie + iSense/SMART TC°

Oferta pakietowa1 MCR3 evo 15T, 24T lub 35T     — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyre­             lujący od 24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy
                            gulowany fabrycznie                             z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, z mo­
                   CE 0063CS3718                                         dułem pow.-gazowym, tłumikiem zasysania powietrza
                           — Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk­         — Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl.
                            cji: 368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg               A, zawór przełączający c.o./c.w.u., zawór bezp. c.o. 3 bar,
                                                                   ogranicznik przepływu
                           — Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,             — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zam. w ramie nośnej
                            z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowe­           — Konsola sterownicza z czytelnym i podświetlanym wy­
                            go zestawu do przezbrojenia                         świetlaczem LCD jest zdejmowana, może być umieszczo­
                                                                   na pod kotłem lub powieszona na ścianie, połączona
                           — Możliwość podłączenia do przew. pow-spal. poziomego              z jednostką centralną kablem BUS. Zawiera 4 przyciski do
                            lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)                  ustawiania podstawowych parametrów oraz umożliwia
                                                                   dostęp do menu serwisowego.
                           — Możliwość podłączenia do komina (B23p i C93), systemu           — Mozliwość podłączenia termostatu SMART TC° i sterowa­
                            rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadza­            nia pracą urządzenia przez Wi-Fi za pomocą smartfona
                            nia spalin (C43p)                              lub tabletu
                                                                 — W dostawie osłona połączeń hydraulicznych, czujnik
                           — Sprawność przy 30% obciążenia do 110,7%                    c.w.u. oraz zestaw podłączeniowy kocioł-podgrzewacz
                           — Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<50 mg/kWh
                           — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw­

                            ności, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego,
                            wyjątkowo odporny na osadzanie się kamienia kotłowe­
                            go, z unikalną 8-letnią gwarancją
                           — Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modu­

         AQUAvie

                           — Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej przeznaczone           — Wężownica grzewcza wykonana jest z gładkiej rury ze
                            są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody               stali nierdzewnej
                            użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wie­
                            lorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w ni­            — Obudowa podgrzewacza z ocynkowanej blachy stalo­
                            skotemperaturowe kotły gazowe                        wej, pokryta farbą proszkową koloru białego

                           — Ciepło potrzebne do nagrzania wody użytkowej dostar­            — Optymalnie zmniejszona grubość blachy zasobnika
                            czane jest przez wodę grzewczą kotła centralnego               c.w.u., ze stali nierdzewnej najwyższej jakości, gwaran­
                            ogrzewania przepływającą przez spiralną wężownicę o             tującą znakomitą odporność antykorozyjną względem
                            dużej powierzchni grzewczej, znajdującą się wewnątrz             zasilającej wody sieciowej i równocześnie zapewniają
                            zbiornika podgrzewacza                            jego minimalny ciężar, przy zachowaniu wysokich para­
                                                                  metrów wytrzymałościowych próby ciśnieniowej, bez
                           — Podgrzewacz ciepłej wody wykonany z wysokogatunko­              obniżenia jego jakości i żywotności
                            wej stali nierdzewnej DUPLEX typ 2304
                                                                 — Podgrzewacze standardowo wyposażone są
                           — Wykonane ze stali nierdzewnej zasobniki nie są wyposa­            w grzałkę elektryczną o mocy 2,7 kW / 230V
                            żane w ochronne anody magnezowe, które są niezbęd­
                            ne w przypadku zasobników stalowych pokrytych gla­             — Zawór bezpieczeństwa 6 bar 1/2" w zakresie dostawy
                            zurą, stąd redukcja kosztów związana z serwisowaniem,           — Montaż ścienny podgrzewacza Aquavie 100
                            ponieważ nie jest konieczna ich kontrola ani wymiana
                                                                  za pomocą dostarczanych wsporników
                           — Zredukowany do 50% ciężar w stosunku do podgrzewa­             — Przyłącza podgrzewacza AQUAvie skierowane są do gó­
                            czy emaliowanych
                                                                  ry (125, 150) lub w dół (100) w zależności od modelu
                                                                 — 10-letnia gwarancja na korpus podgrzewacza

         iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy                           dzić daty początku i końca urlopu, jak również tempera­
                                                                  turę podtrzymania.
                                   — Termostat z protokołem komunikacyjnym OpenTherm      — Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może
                                     zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wy­    być zamontowany czujnik zewnętrzny (pakiet FM 46).
                                     twarzania ciepłej wody użytkowej

                                   — Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego za­
                                     potrzebowania

                                   — Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych
                                     kotłów: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe­
                                     ratura kotła, prędkość wentylatora wersja 288 i 289
                                     również posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin
                                     pracy pompy, c.w.u., ogółem...)

                                   — Możliwe są 3 tryby pracy: automatyczny, stały, urlopo­
                                     wy

                                   — Tryb AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowe­
                                     go: dla każdego zaprogramowanego przedziału czasu
                                     można wskazać zadaną temperaturę

                                   — Tryb STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wy­
                                     braną dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrożeniową

                                   — Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania
                                     w przypadku dłuższej nieobecności. Pozwala wprowa­

42 www.dedietrich.pl
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47