Page 109 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 109

od 9,1 do            Naścienne gazowe kotły kondensacyjne
 42,4 kW
               Evodens Pro
podłączenie do komina
lub systemu pow-spal.     AMC 45

                         — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny przystosowany      metalowych, modulujący od 21 do 100% mocy
                          do spalania gazu z 20% domieszką wodoru           — Ciśnienie zasilania gazem E: 20 mbar
                                                        — Wewnętrzne oświetlenie kotła
                         — Wyposażony do pracy z gazami ziemnymi z możliwością     — Niska emisja zanieczyszczeń
                          przestawienia na propan                   — Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza, wyposażo­

                         — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo­       ny w zawór zwrotny klapowy dla pracy z systemami od­
                          walną elektroniczną regulacją pogodową, przystoso­       prowadzania spalin pod ciśnieniem, jako zabezpieczenie
                          waną do konfiguracji układów kaskadowych oraz do łą­      przed brakiem ciągu i do pracy kaskadowej ze wspólnym
                          czenia z termostatem modulującym Smart TC umożli­       odprowadzaniem spalin
                          wiającemu łączenie z siecią Wi-Fi dla zdalnej kontroli    — Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfo­
                          pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smart­  nem odprowadzającym kondensat
                          fonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie Andro­    — Czujnik temp. zewnętrznej AF60 dostępny jako wyposa­
                          id lub iOS                           żenie dodatkowe
                                                        — Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomocą
                         — Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja sterowania     bramki GTW08 – bramka dostępna jako wyposażenie do­
                          łączonymi systemami ogrzewania                 datkowe

                         — Korpus kotła: monoblok ze stopu alum.-krzem.         Jednostka dostawy: 2 pakiety
                          z unikalną 7-letnią gwarancją
                                                                 Zaleta produktu
                         — Roczna sprawność eksploatacyjna do 110 %
                         — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
                         — Palnik gazowy ze wstępnym zmieszaniem, wykonany ze

                          stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych włókien
PROJEKT                                                                                  2

                                              Naścienne gazowe kotły kondensacyjneCE 0063CS3928

WYMIARY                                                        Duża moc w kompaktowych
                                                                 rozmiarach
2 Zasilanie c.o. R 1 1/4
4 Zasilanie gazem R 3/4
6 Powrót z c.o. R 1 1/4

   Odprowadzenie kondensatu (syfon i wąż od­
8 prowadzający pierścieniowaty Ø  25 mm

   zewn. w dostawie)
   Odprowadzenie spalin i przewód doprowa­
9 dzający powietrze
   Ø 80/125 mm dla AMC 45

DANE TECHNICZNE

Kondensacja          Maksymalna temp robocza: 90°C        45-90)                    C63, C93
Średnia temperatura robocza: Max. ciśnienie robocze: 4 bar        Stopień ochrony: IPX4D (B23, B23p, B33    Klasa NOx: 6
Trob_max: 85°C        Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz       redukuje do IP20)
Trob_min: 25°C        Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P (Ls tylko AMC Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, C53,

Model                        AMC                                              45
                                                                           A
Klasa efektywności energetycznej              
                           kW                                           9,1-42,4
Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max      kW                                            8-40,8

Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max       %                                            99,1

Sprawność c.o. przy pełnym obciążeniu (Pn) (Hi)     %                                            108,4
(80°C/60°C)
                                                                             
Sprawność c.o. przy obciążeniu częściowym (Pn)     %                                             94
(Hi) (temperatura powrotu 30°C)
Efektywność energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:      %                                             96
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ɳS
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń     %                                            89,3
(Diematic Evolution + cz. zewn.) ɳS
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej    %                                            99,6
i w reżimie wysokotemperaturowym ɳ₄
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej   kW                                            0,101
na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym ɳ₁ m3/h                                       0,9-4,4/1,0-5,1
                          m3/h
Strata postojowa dla Δt=30K             dBA                                           0,4-1,7
                                                                       53/45,1
Zużycie gazu ziemnego E/Lw                l
                          mbar                                              4,3
Zużycie gazu płynnego PB                                                             114
                            Pa                                             150
Moc akust. Lwa/ Ciśnienie akustyczne w odl. 1m     kg                                              53

Pojemność wodna

Opór hydrauliczny przy Δt=20K

Spręż wentylatora

Masa netto

                                                                   www.dedietrich.pl 109
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114