Page 8 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 8

TECHNOLOGIE WODOROWE

                      RO EMISSI                 TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA
                                ON
                                          Dla przyszłości o zerowej emisji dwutlenku węgla
                      Environm
                                                Uwarunkowania legislacyjne na
                                                szczeblu centralnym i lokalnym
                      ZE               2050

Redukcja śladu węglowego          ental Social        vernance Go

Zarządzanie odpadami i wykorzystanie                                                                              EZaangażowanie grup interesów
            surowców wtórnych

Zaangażowanie w wartości i dobro społeczne                   Uzyskanie wsparcia społecznego

BDR Thermea zapewnia zrównoważoną przyszłość dzięki inteligentnym rozwiązaniom urządzeń grzewczych        PIERWSZY

KOCIOŁ GAZOWY NA 100% WODÓR

Kocioł gazowy, wykorzystujący jako                                                                  NA ŚWIECI
paliwo 100% wodór charakteryzuje
się zerową emisją CO/CO2                              Posiada certyfikat CE oraz liczne aprobaty

Taka sama efektywność                                Wykorzystanie wodoru nie ma żadnego wpływu
energetyczna w porównaniu do                            na komfort pracy i wytrzymałość urządzenia
zwykłego gazu ziemnego

Podobna instalacja i regulacja tak jak                       Kompaktowe wymiary jak również waga
w przypadku zwyczajnych kotłów gazowych                       porównywalna ze zwykłymi kotłami gazowymi

WYKORZYSTANIE KOTŁÓW WODOROWYCH BDR THERMEA

      Rozenburg              Uithoorn               Hy4Heat                Hydrogen House
      Holandia, 2019            Holandia, 2020
                                           Northumberland            Gateshead
Pierwszy projekt na świecie, pod-  W pilotażowym projekcie w mieście
czas którego wykorzystano zostały  Uithoorn 14 budynków mieszkanio-         Wielka Brytania, 2020         Wielka Brytania, 2021
kotły BDR Thermea na 100% wodór,   wych zostało przystosowanych do
został wykonany w Holandii w 2019  testowania domowych systemów     Projekt Hy4Heat przeprowadzony    Hydrogen House w Gateshead, to
roku. Był to efekt współpracy po-  grzewczych zasilanych paliwem    przez agencję rządową w Wielkiej   projekt pokazowy, który powstał,
między operatorem energetycznym   wodorowym o zerowej emisji. Ma    Brytanii miał na celu ustalenie, czy aby zaprezentować zainteresowa-
Stedin, administracją lokalną oraz  on na celu zebranie doświadczenia  dla społeczeństwa jest technicznie  nym stronom w Wielkiej Brytanii
właścicielem obiektu, na którym   w przekształcaniu istniejących sie- możliwe, bezpieczne i wygodne za-   i opinii publicznej, jak wygląda bu-
utworzono instalację badawczą.    ci gazowych i testowaniu wodoru   stąpienie gazu ziemnego wodorem    dynek mieszkalny, gdzie urządzenie
Wykorzystując energię odnawialną,  w ogrzewaniu domów, bez zakłóca-   w urządzeniach grzewczych w bu-    grzewcze zasilane jest 100% wodo-
wodór był produkowany na miejscu,  nia spokoju lokalnych mieszkańców  dynkach mieszkalnych i komercyj-   rem. Jest to współpraca z Departa-
a następnie trafiał do kotła, który i środowiska naturalnego.      nych.                 mentem Rządu ds. Biznesu, Energii
ogrzewał budynek mieszkalny.                                          i Strategii Przemysłowej (BEIS) oraz
                                                        spółką sieci dystrybucji gazu Cadent.

8 www.dedietrich.pl
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13