Page 12 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 12

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 CZYSTE POWIETRZE

  RZĄDOWY PROGRAM DOFINANSOWANIA

        C ZYM JEST PROJEKT
        „CZYSTE POWIETRZE”?

      Program „Czyste Powietrze” to rządowy projekt mający na celu
      poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów
      oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Obejmuje istniejące oraz
      nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne. Realizowany
      będzie w latach 2018-2029.
      Budżet projektu obejmuje 103 mld złotych, z czego dofinansowania
      stanowią 63,3 mld zł. Pozostała część w kwocie 39,7 mld zł dostępna
      będzie w formie pożyczek.

        KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

                                      Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub
                                      będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz do
                                      osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku
                                      mieszkalnego.
                                      Zakres wsparcia:
                                      Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe
                                      na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia
                                      niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
                                      Kwota dofinansowania:
                                      Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
                                      i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
                                      Zakres przedsięwzięcia może obejmować również termomodernizację i zastoso-
                                      wanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecz-
                                      nych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.
                                      Szczegółowe informacje na: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

        J AK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

      Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
      ska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miej-
      sca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.
      Wniosek składa się w wersji elektronicznej, wykorzystując do tego
      celu aplikację internetową: tj. Portal Beneficjenta dostępny na stro-
      nie WFOŚiGW lub poprzez serwis https://www.gov.pl/. Przy składaniu
      wniosku online konieczne jest użycie kwalifikowanego podpisu elek-
      tronicznego, lub użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym
      ePUAP. W tym przypadku konieczne jest dodanie załączników do wnio-
      sku w formie elektronicznej.
      Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania profilu zaufane-
      go ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, konieczne jest wydrukowanie
      wniosku oraz wysłanie podpisanej wersji papierowej wraz z dołączony-
      mi, wymaganymi załącznikami drogą pocztową lub osobiście w siedzi-
      bie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale.

12 www.dedietrich.pl
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17