Page 4 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 4

BDR THERMEA

 ZAKŁADY PRODUKCYJNE                        Silna platforma badawczo-rozwojowa oraz siła finansowa
 PRZEDSTAWICIELSTWA                       BDR Thermea stwarza okazję do ugruntowania i zbudowa-
 RYNKI DYSTRYBUCJI                       nia pozycji dominującej na tworzącym się rynku mikrokoge-
                                neracji. Oprócz wytwarzania kotłów o wysokiej sprawności,
  BDR Thermea jest wiodącym producentem i dystrybuto-     BDR Thermea zaangażowała się dodatkowo w  nowe tech-
rem nowatorskich systemów ogrzewania i wytwarzania cie-     nologie grzewcze, które mogą grać główną rolę w  zahamo-
płej wody. BDR Thermea jest również dostawcą szeregu usług   waniu zmian klimatycznych. Oferowane grupy produktów
i działa na rynku o wartości rocznej sprzedaży ponad 16 mld €. obejmują kotły na biomasę, kolektory słoneczne i  pompy
                                ciepła, jak również rozwijają się w  dziedzinie mikrokogene-
  Grupa zajmuje najwyższą pozycję rynkowq w  sześciu klu-   racji, która będzie w  najbliższej przyszłości preferowanym
czowych państwach: w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech,   rozwiązaniem w dziedzinie ogrzewania.
Hiszpanii, Holandii i we Włoszech, oraz silną pozycję na szyb-
ko rozwijających się rynkach Europy Wschodniej, w Polsce,     BDR Thermea jest uznanym liderem w  dziedzinie mikro-
Turcji, USA i Chinach. Ogółem BDR Thermea działa w ponad    kogeneracji. Od ponad 20 lat dostarcza rozwiązania mikro-
100 krajach na całym świecie, zatrudniając ponad 6000 osób   kogeneracyjne, aby zaspokoić potrzeby gospodarstw domo-
i osiągając przy tym obrót ponad 1,8 mld €.           wych i przedsiębiorstw w Europie. Mikrokogeneracja ulepsza
                                sposób wykorzystania przez nas ograniczonych zasobów
  Strategia grupy opiera się na wielu lokalnych markach,    paliwa, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej w miejscu,
z  silnymi filiami krajowymi w  dużych europejskich gospo-   gdzie jest ona zużywana, obniżając tym samym straty energii
darkach, umożliwiających szybkie reagowanie na zmiany      i emisję dwutlenku węgla. W roku 2010 BDR Thermea wpro-
zapotrzebowania na rynkach lokalnych. BDR Thermea        wadziła naścienne systemy mikrokogeneracyjne dla jedno-
posiada i zapewnia zbyt produktów kilku wiodących marek     rodzinnych gospodarstw domowych, a za pomocą szeregu
na europejskim rynku techniki grzewczej. Nalezą do nich     innowacyjnych produktów zaspokaja potrzeby wymagają-
De Dietrich, Baxi, Remeha, Heatrae Sadia, Brőtje, Potterton,  cych klientów dziś i jutro.
Chappée, BaxiRoca i Baymak.

  BDR Thermea uważa za bardzo ważne reagowanie na
potrzeby zgłaszane z rynków lokalnych, dlatego inwestuje
w swoich pracowników i utrzymuje otwarte i trwałe relacje
z udziałowcami z zewnątrz. BDR Thermea kładzie nacisk na
potrzeby klientów w  zakresie nowatorskich rozwiązań kli-
matycznych, wytwarzania ciepłej wody, oraz usług, oferując
zintegrowane systemy zamiast pojedynczych produktów.

4 www.dedietrich.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9