Page 6 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 6

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG

   MARKI GŁÓWNE I MARKI LOKALNE

      MARKI GLOBALNE

      MARKI LOKALNE

   ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - ISO 9001

                                       Jakość jest pojęciem, które już od wielu lat w świecie gospodarczym nabrało
                                       elementarnego znaczenia. Jakość uważa się za bazę dla produkcji gospo-
                                       darczo uzasadnionych wyrobów – jest więc najważniejszym czynnikiem
                                       łączącym producenta i użytkownika. Określony standard jakości zapewniają
                                       poszczególne procesy produkcyjne podporządkowane – w idealnym przypad-
                                       ku – surowym wytycznym. Certyfikacja według DIN EN ISO 9001 i 9002 zapew-
                                       nia użytkownikowi założony poziom jakości, jeśli w zakładzie produkcyjnym
                                       stosowane jest zarządzanie jakością według norm ISO. Wymaga to jednak
                                       wysokiego poziomu kwalifikacji. Pod tym względem certyfikaty ISO, bazowa-
                                       ne na życzeniach klientów, stanowią z jednej strony podstawę dla budowy
                                       zaufania pomiędzy użytkownikiem i producentem, z drugiej zaś są miarą
                                       funkcjonowania zarządzania jakością w obrębie przedsiębiorstwa. Firma De
                                       Dietrich uzyskała certyfikat ISO 9002 dla zakładów Mertzwiller i Niederbronn
                                       w roku 1994 i 1995.

             Całe przedsiębiorstwo De Dietrich uzyskało certyfikat ISO 9001 w roku 1997.
             Konkretnie oznacza to dla De Dietrich między innymi:
             •  Opracowanie i produkcję nowych wyrobów z uwzględnieniem oczekiwań klientów
             •  Bezbłędne procesy produkcyjne lub bezpośrednie wykrywanie i usuwanie ewentualnych wad
             •  Niezmienny standard jakości
             •  Wyższą ocenę w obszarze zarządzania jakością oddziałów wspierających produkcję i sprzedaż wyrobów
             względnie mogących ją dodatkowo zwiększyć
             •  Priorytet dla działań ku zadowoleniu klienta we wszystkich działach handlowych i w dziale sprzedaży
             Tym samym oczywiste są korzyści dla klientów De Dietrich:
             •  Zostaje silnie wzmocnione zaufanie do marki De Dietrich
             •  Bezpośrednia współpraca z przedsiębiorstwem De Dietrich staje się jeszcze bardziej efektywna
             •  Długoterminowy rozwój i innowacje od pierwszego do ostatniego etapu produkcji podlegają certyfikacji

6 www.dedietrich.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11