Page 247 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 247

Regulatory naścienne VM DIEMATIC

                                                     DIEMATIC VM ISYSTEM

 VM DIEMATIC ISYSTEM — Regulator elektroniczny VM DIEMATIC iSystem, monto­   MATIC iSystem) w przypadku kotłów wyposażonych

CENA NETTO       wany w obudowie naściennej, pozwala sterować i regu­ w bus Open therm, lub jako "ZAL/WYL" za pośrednic­

            lować 2 obiegi c.o. i obieg c.w.u.. Każdy z tych obiegów twem ze-styku dodatkowego w przypadku wszystkich in­

            grzewczych może być obiegiem bezpośrednim lub       nych generatorów (palnik, pompa ciepła, kocioł opalany

            z 3-drogowym zaworem mieszającym z siłownikiem.      drewnem...).

            — Można łączyć szeregowo do 20 regulatorów VM DIEMATIC — Regulator może sterować również kaskadę kotłów:

            iSystem oraz stosować wiele konfiguracji, zależnie od ro­ - wyposażonych w konsolę sterowniczą DIEMATIC

            dzaju instalacji:                     - wyposażonych w BUS Opentherm poprzez kartę inter­

            - Regulator VM DIEMATIC iSystem może być używany     fejsu (1 karta na generator)

            w powiązaniu z istniejącym generatorem, aby sterować — VM DIEMATIC iSystem jest wyposażony w wyjście dodat­

            dodatkowe obiegi c.o. i c.w.u. W takim przypadku regu­ kowe pozwalające oprócz ewentualnego sterowania

            lator będzie komunikować się z generatorem przy pomo­ ZAL/WYŁ generatora, sterować pompę obiegową, pompę

            cy kabla BUS (np. kocioł De Dietrich wyposażony w kon­ obiegu pierwotnego, obiegu wtórnego c.w.u., sygnał

            solę sterowniczą DIEMATIC)                alarmu itd. Posiada również wejście 0-10V, które może

            - Regulator VM DIEMATIC iSystem może być również wy­ być skonfigurowane do sterowania telefonicznego w ca­

            korzystany dla regulacji pogodowej obiegów c.o. i c.w.u. łości lub częściowo.

            (czujnik zewnętrzny zamawiać osobno - pakiet FM 46) — Wymiary: długość: 320 mm, wysokość: 260 mm, głębo­

            niezależnie od generatora.                kość: 130 mm

            — Ponadto VM DIEMATIC iSystem będzie mógł sterować ko­ — Stopień ochrony: IP 65 - Drzwiczki na zawiasach za­

            cioł poprzez Open Therm (wyjście istniejące w VM DIE­   miennych, blokowane i plombowane

            Pakiet                                                     DIEMATIC VM ISYSTEM     8
            Indeks                                                                AD281

            PLN                                                              100018254
                                                                               nz

                                         DIEMATIC VM - ACCESSORIES DIEMATIC VM ISYSTEM                   Regulacje

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DLA REGULATORA NAŚCIENNEGO VM DIEMATIC ISYSTEM

                                                                Pakiet Indeks   PLN

            AF60 Czujnik zewnętrzny                                         FM46  85757741    201

            Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami
            pokojowymi

            Czujnik c.w.u.                                             AD212P 100000030P 201
            Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej            AD199p 88017017P  201
            wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

            Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m
            Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
            cym.

            Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                           AD250P 100013305P  201
                                                                AD285  100018924   810
            Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy            AD284  100018923  1 140
            urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.
                                                                AD251  100013306   540
            CDI-D Programowalny czujnik pokojowy                                      100013307   540

            Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w którym jest zainstalo­
            wane, pozwala odstąpić od wszystkich rozkazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do­
            datkowo dopasowuje samoadaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
            (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

            CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy

            Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstąpić od wszystkich roz­
            kazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w którym jest zainstalowane.
            Dodatkowo dopasowuje samo-adaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
            (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane są transmitowane drogą ra­
            diową z miejsca zainstalowania do urządzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
            umieszczonego w pobliżu urządzenia grzewczego.

            Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy

            Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do
            współpracy z  kotłami wyposażonymi w konsolę Diematic iSystem. Stosowany w miej­
            sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotła wymagany jest
            dodatkowo moduł radiowy AD252.

            Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik                                 AD252

            Umożliwia transmitowanie danych drogą radiową z miejsca zainstalowania CDR
            D.iSystem do urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w pobliżu urządzenia
            grzewczego.

                                                                    www.dedietrich.pl 247
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252