Page 250 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 250

Regulatory naścienne VM DIEMATIC

                                                     DIEMATIC VM EVOLUTION

      VM DIEMATIC EVOLUTION

                 — Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, monto­    - Może być zintegrowany z DIEMATIC iSystem poprzez
                  wany w obudowie naściennej, pozwala sterować i regu­     Modbus jako "SLAVE" (system wtórny)
                  lować 3 obiegi c.o. oraz 2 obiegi c.w.u. Każdy z tych    - Regulator może pracować samodzielnie aby regulować
                  obiegów grzewczych może być obiegiem bezpośrednim      obiegi c.o. i c.w.u. w zależności od temperatury
                  lub z 3-drogowym zaworem mieszającym z siłownikiem.     zewnętrznej (czujnik FM46 zamawiany oddzielnie)
                                                — Regulator może sterować kaskadą kotłów wyposażo­
                 — Można łączyć szeregowo do 8 regulatorów VM DIEMATIC     nych w konsolę DIEMATIC EVOLUTION
                  Evolution oraz stosować wiele konfiguracji, zależnie od  — VM DIEMATIC Evolution posiada również wejście 0-10V,
                  rodzaju instalacji:                     które może być skonfigurowane jako łącze telefoniczne
                  - Regulator VM DIEMATIC Evolution może być używany      ON/OFF
                  w powiązaniu z Evodens AMC, Evodens Pro AMC, Alezio    — Wymiary: długość: 320 mm, wysokość: 260 mm, głębo­
                  S, HPI S, Elidens C140, C 240, C 340, C 640  aby sterować  kość: 130 mm
                  dodatkowymi obiegami c.o. i c.w.u.             — Stopień ochrony: IP 65 - Drzwiczki na zawiasach za­
                  - Może być wykorzystany przy połączeniu z jednym       miennych, blokowane i plombowane
                  lub większą ilością źródeł ciepła wyposażonych w kon­
                  solę DIEMATIC Evolution lub IniControl 2

      CENA NETTO

                 Pakiet                                                           AD315
                 Indeks                                                          7676561

                  PLN                                                              nz

8

Regulacje                                           DIEMATIC VM - ACCESORIES DIEMATIC VM EVOLUTION

      WYPOSAŻENIE DODATKOWE DLA REGULATORA NAŚCIENNEGO VM DIEMATIC EVOLUTION

                                                                 Pakiet    Indeks   PLN

            AF60 Czujnik zewnętrzny                                          FM46     85757741    201

            Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami
            pokojowymi

            Czujnik c.w.u.                                              AD212P    100000030P 201
            Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej             AD199p    88017017P  201
            wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

            Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m
            Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
            cym.

            Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                            AD250P    100013305P  201
                                                                 AD249     100013304   690
            Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy             AD324      7691375  1 380
            urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.
                                                                 AD289      S103293   950
            Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego

            Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­
            trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­
            mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową
            „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

            SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy

            Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli
            pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie
            Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­
            wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
            gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
            wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
            stalatora.

            iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy

            Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej
            wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­
            nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­
            cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
            posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). Możli­
            we są 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego
            zaprogramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. STAŁY: po­
            zwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
            lub przeciw-zamrożeniową. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
            dłuższej nieobecności. Pozwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również
            temperaturę podtrzymania. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być
            zamontowany czujnik zewnętrzny.

250 www.dedietrich.pl
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255