Page 23 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 23

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
SERWISU GWARANCYJNEGO I AUTORYZOWANEGO INSTALATORA

B. REALIZACJA USŁUGI

  1.  Realizuje swoje usługi instalacyjne na podstawie celów i potrzeb
  ustalonych z Klientem.
  2.  Potrzeby inwestora/użytkownika ustalane są na podstawie rzetelnych
  informacji uzyskanych samodzielnie przez firmę lub przez inwestora/
  użytkownika.
  3.  Usługi są przygotowywane i realizowane w oparciu o wiedze
  merytoryczną, doświadczenie oraz wskazania dostawcy urządzeń.
  4.  Aby zapewnić osiągnięcie najwyższej jakości firma zapewnia kadrę do
  przygotowania, realizacji i ewaluacji wykonanych usług odpowiednią pod
  względem kompetencji i doświadczenia.
  5.  W trakcie realizacji usługi monitoruje jego przebieg na postawie
  indywidualnie dobranego planu robót do wykonania.
  6.  Po zrealizowaniu uzgodnionych usług tworzy wspólnie z klientem
  protokół zdawczo-odbiorczy i weryfikuje zgodność rezultatów z ustalonymi
  wcześniej celami, następnie tworzy bazę obiektów i prac referencyjnych.
  7.  Wspiera utrzymanie jakości i efektywności wykonanych prac
  instalacyjnych poprzez planowanie cyklicznych przeglądów technicznych
  i działania uzgodnione z Klientem.
  8.  Reaguje na wszystkie nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia Klientów
  szukając obopólnie korzystnego rozwiązania.
  9.  Przestrzega spełniania niezbędnych wymagań i standardów (w tym uprawnień i certyfikatów) potrzebnych do realizacji usług
  instalacyjnych.
  10.  Stosuje zasady uczciwej konkurencji i zasady, zwłaszcza w zakresie informacji i reklamy, wyceny i zakresu usług, prowadzenia
  biznesu, a ponadto terminowo reguluje zobowiązania wobec: dostawców, pracowników, odbiorców, partnerów oraz inne zobowiązania
  wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.
  11.  Przeciwdziała praktykom korupcyjnym oraz konfliktom interesów.
  12.  Nie wprowadza w błąd Klientów poprzez umieszczanie na produktach, materiałach informacyjnych, ekspozycjach, etykietach
  energetycznych, niezgodnych z prawdą informacji.
  13.  Informuje o cenie brutto oraz całkowitej cenie oraz warunkach dostawy (cena oraz termin). Informacja ta w całości jest podawana
  najpóźniej przed momentem złożenia zamówienia. Niedopuszczalne jest ukrywanie dodatkowych opłat i podwyższanie ceny po
  złożeniu zamówienia, o ile dokonujący zakupu nie zmieni warunków zamówienia.
  14.  Informuje dokonującego zakupu o dostępnych sposobach płatności oraz ich ewentualnych kosztach, a także o momencie
  pobierania opłaty. Najpóźniej informacje te podawane są przed złożeniem zamówienia.
  15.  Informuje w sposób jednoznaczny o cechach prezentowanych produktów. Dane techniczne produktów są zgodne z danymi
  udostępnianymi przez producenta. Opis produktu zawiera między innymi: nazwę produktu i oznaczenie producenta lub importera,
  znak zgodności i ewentualne inne dane wymagane przez odrębne przepisy, dobrej jakości zdjęcie produktu – tam gdzie to możliwe
  i uzasadnione.
  16.  Wskazuje jednoznacznie procedurę, precyzującą warunki, sposoby i terminy realizowania przez niego reklamacji i zwrotów, w tym
  także procedury odwoławcze w wypadku nieuwzględnienia reklamacji lub zwrotu.

C. ETYKA, NORMY I ZASADY UCZCIWEJ KONKURENCJI

  1.  Firma podaje informacje o sobie i swojej działalności zgodnie ze stanem faktycznym. Przy sprzedaży usług i ich realizacji posługuje
  się ogólnie przyjętą i zrozumiałą terminologią, ustalając cele i zakres usług oraz wzajemne zobowiązania rzetelnie, nie wprowadzając
  Klienta w błąd.
  2.  Zawiera umowy na zasadach partnerskich (win-win).
  3.  Dba o dostarczanie usług wyłącznie wysokiej jakości, jednocześnie upowszechniając podejście projakościowe w usługach
  instalacyjnych.
  4.  Przestrzega ustalonych reguł współpracy z interesariuszami realizowanej usługi.
  5.  Przestrzega praw autorskich i wykorzystuje tylko takie know-how, do którego ma prawo.
  6.  Zapewnia poufność informacji uzyskanych na wszystkich etapach współpracy z Klientem.
  7.  Posługuje się danymi dotyczącymi Klientów i innych interesariuszy usługi (np. umieszczenie na liście referencyjnej) wyłącznie po
  uzyskaniu ich zgody.
  8.  Nie stosuje tzw. „czarnego PR-u” podczas własnych działań marketingowych i sprzedażowych.
  9.  W przypadku prowadzenia sprzedaży internetowej – przestrzega obowiązujące prawa na równi z innymi sprzedającymi.
  10.  Nie wpływania na niezależne instytucje i inne podmioty prowadzące badania rynku, w celu zmiany uzyskiwanych wyników badań
  lub wpływanie na te wyniki w inny nielegalny sposób.

Ten Kodeks jest efektem pracy i dyskusji w ramach BDRTP, a decyzją Zarządu staje się obowiązującym dla wszystkich SG i AI.

                                                        www.dedietrich.pl 23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28