Page 9 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 9

TECHNOLOGIE WODOROWE

Misją BDR Thermea jest dostarczanie inteligentnych rozwiązań zapewniających komfort cieplny o niemal zerowym śladzie węglowym
dla właścicieli i użytkowników budynków. „Inteligentny” oznacza posiadający dostęp online, a także doskonałą obsługę klienta, co jest
ważne w świecie, który staje się coraz bardziej zdigitalizowany. Niemal zerowy ślad węglowy odzwierciedla naszą odpowiedzialność
w dobie globalnych działań na rzecz klimatu.

                                   We Włoszech, w naszej fabryce w Bassano del Grappa znajduje się bardzo waż-
                                   ne centrum badawczo-rozwojowe, w którym między innymi produkowane
                              i testowane są kotły gazowe. Na dachu hal produkcyjnych w 2018 roku zamontowano
                              panele fotowoltaiczne o łącznej powierzchni aż 6,000 metrów kwadratowych! W 2020
                              roku na terenie fabryki wybudowano również stację elektrolizy, która zasilana energią
                              z tych paneli, produkuje zielony wodór na potrzeby instalacji testowej kotłów wodo-
                              rowych. Dzięki temu nasze centrum badawczo-rozwojowe może przeprowadzać testy
                              i ulepszać technologie wytwarzania urządzeń grzewczych bez jakiegokolwiek obciąże-
                              nia dla środowiska, ponieważ ani w procesie produkcji wodoru, ani podczas jego spala-
                              nia na cele grzewcze nie wytwarzane są CO ani CO2.

     M ETODY PRODUKCJI WODORU

Oczekuje się, że wodór będzie odgrywał istotną rolę w transformacji energetycznej przemysłu. Już dzisiaj to paliwo produkuje się
w dużych ilościach (około 500 mld m3 na całym świecie), ale jego rola będzie szybko rosła. Wodór może być wytwarzany na różne sposo-
by. Przedstawiamy najpopularniejsze procesy produkcji wodoru i te, do których może należeć przyszłość.
Obecnie najbardziej wydajnymi źródłami pozyskiwania wodoru są procesy chemiczne, które opierają się na energii pochodzącej
od surowców kopalnych. Wraz z coraz większym popytem na to paliwo można oczekiwać, że udoskonalane będą też inne metody pozy-
skiwania czy wytwarzania wodoru.

        Produkcja wodoru poprzez reforming parowy
        Reforming parowy jest szeroko stosowanym procesem przemysłowym do produkcji wodoru. W tym procesie węglowodory,
        głównie gaz ziemny, reagują z parą wodną w temperaturze ok. 850°C i pod ciśnieniem 20–50 barów, tworząc wodór i dwu-
        tlenek węgla. Obie substancje są następnie rozdzielane za pomocą separacji adsorpcyjnej.
        Produkcja wodoru z biomasy
        Wodór może być produkowany także z biomasy. Zgazowaniu poddawane są materiały takie, jak trawa, słoma lub odpady
        biologiczne. Powstała w ten sposób mieszanina gazów można przekształcić w wodór także w procesie reformingu parowe-
        go. W procesie tym powstają również gazy resztkowe. Można je stosować np. w turbinie gazowej do wytwarzania energii
        elektrycznej.
        Produkcja wodoru za pomocą elektrolizy
        Proces ten mógłby zastąpić reforming parowy w produkcji wodoru. W procesie elektrolizy wody prąd elektryczny jest wy-
        korzystywany do rozdzielenia wody na wodór i tlen. Wodór przemieszcza się do bieguna naładowanego ujemnie, a tlen do
        bieguna naładowanego dodatnio. W procesie elektrolizy anoda jest naładowana dodatnio, a katoda ujemnie. Jeśli energia
        elektryczna dla elektrolizerów pochodzi ze źródeł odnawialnych, wówczas produkowany wodór można sklasyfikować jako
        ekologiczny.

     R ODZAJE PRODUKOWANEGO WODORU

W produkcji wodoru kolor odgrywa ważną rolę. Sam gaz jest bezbarwny, ale różne metody produkcji są oznaczone różnymi kolorami.

     Zielony wodór              Szary wodór          Niebieski wodór
Zielony wodór jest produkowany wy-   Wodór szary jest produkowany z paliw
łącznie z energii odnawialnej. Zielona kopalnych. Jednym z powszechnie     O niebieskim wodorze mówimy wte-
energia elektryczna jest wykorzysty-  stosowanych procesów jest reforming   dy, gdy podczas produkcji emitowa-
wana np. do zasilania elektrolizerów.  parowy. Jeśli do elektrolizy wyko-    nmyagjeasztyCnOow2 (ajneystluobn jednak następnie
Oprócz elektrolizy można również sto-  rzystywana jest zwykła energia elek-                    wykorzystywany).
sować procesy, takie jak gazyfikacja  tryczna, a nie energia zielona, jest to Dwutlenek węgla może być składowa-
lub fermentacja biomasy lub reforma-  również określane mianem szarego     ny np. pod ziemią. Do niektórych za-
cja biogazu.              wodoru.                 stosowań w przemyśle potrzebny jest
                                         statykwżeanCyOd2,owteięgco mógłby być wykorzy-
                                                       celu.

                                                       www.dedietrich.pl 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14