Page 11 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 11

EKOPROJEKT, OZNAKOWANIE ENERGETYCZNE

      DYREKTYWA ErP
                                      ETYKIETY ENERGETYCZNE

     J AK MOGĘ SKORZYSTAĆ DZIĘKI ETYKIETOM
     ENERGETYCZNYM?

Etykietowanie energetyczne umożliwia klientom dokonywanie świadomych wyborów urządzeń na podstawie ich zużycia energii.
Informacje na temat efektywnych i zrównoważonych produktów związanych z energią znacząco przyczyniają się do oszczędności
energii i obniżania rachunków za energię, a jednocześnie propagują innowacje i inwestycje w wytwarzanie produktów coraz bard-
ziej efektywnych energetycznie. Zwiększenie efektywności produktów związanych z energią, osiągana poprzez świadome wybory
klientów i zharmonizowanie ustawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej, przynosi korzyści nie tylko konsumentom, ale też pro-
ducentom, przemysłowi i całej gospodarce.

     C ZY PRODUCENCI
     MUSZĄ PODAWAĆ
     KLASY EFEKTYWNOŚCI
     ENERGETYCZNEJ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia
4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego dokonu-
je uchylenia dotychczasowej Dyrektywy 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie etykietowania produktów związanych z energią. Nowe rozporządze-
nie, które weszło w życie w dniu 1 sierpnia 2017 roku zawiera szereg obowiąz-
ków i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Artykuł 6(a) Rozporządzenia wprowadza obowiązek wykazywania zakresu klas
efektywności we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych wpro-
wadzanych na rynek po 1 sierpnia 2017 r.

 J AKIE SĄ KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
URZĄDZEŃ DE DIETRICH?

Ogrzewacze pomieszczeń                   Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej
i ogrzewacze wielofunkcyjne                 (zakres rozporządzenia 812/2013)
(zakres rozporządzenia 811/2013)              c.w.u. od A+ do G
ogrzewanie od A+++ do D                   •  Podgrzewacze c.w.u.:
•  Kotły gazowe kondensacyjne:                 BEPC, BPB,
  Evodens AMC, Lumea MPX, MCR3 evo,               SR..MG, SRK..MG
  Inidens, MCX PLUS, Modulens G AGC,            •  Podgrzewacze termodynamiczne:
  MPX Compact                          Elensio
•  Kotły olejowe:                      •  Podgrzewacze solarne:
  Modulens O AFC, CFU C Condens, CFU EcoNox           Inisol BSL..N, Inisol Uno BSL
•  Pompy ciepła:
  Alezio M, Alezio M V200, Strateo, GSHP, HPI S, Alezio S,
  Alezio S V200, Modena

•  Urządzenia hybrydowe:
  HPI G Hybrid

                                                 www.dedietrich.pl 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16