Page 12 - eKATALOG BAXI
P. 12

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 CZYSTE POWIETRZE

   RZĄDOWY PROGRAM DOFINANSOWANIA

        C ZYM JEST PROJEKT
        „CZYSTE POWIETRZE”?

      Program „Czyste Powietrze” to rządowy projekt mający na celu
      poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów
      oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Obejmuje istniejące jed-
      norodzinne budynki mieszkalne. Realizowany będzie w latach
      2018-2029.
      Budżet projektu obejmuje 103 mld złotych, z czego dofinansowania
      stanowią 63,3 mld zł. Pozostała część w kwocie 39,7 mld zł dostępna
      będzie w formie pożyczek.

        K TO MOŻE SKORZYSTAĆ?

                                      Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami/współwła-
                                      ścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w bu-
                                      dynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,
                                      o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
                                      Zakres wsparcia:
                                      Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe
                                      na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia
                                      niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
                                      Kwota dofinansowania:
                                      Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
                                      i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
                                      Zakres przedsięwzięcia może obejmować również termomodernizację i zastoso-
                                      wanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecz-
                                      nych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.
                                      Szczegółowe informacje na: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

        J AK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

      Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
      ska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miej-
      sca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.
      Wniosek składa się w wersji elektronicznej, wykorzystując do tego
      celu aplikację internetową: tj. Portal Beneficjenta dostępny na stro-
      nie WFOŚiGW lub poprzez serwis https://www.gov.pl/. Przy składaniu
      wniosku online konieczne jest użycie kwalifikowanego podpisu elek-
      tronicznego, lub użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym
      ePUAP. W tym przypadku konieczne jest dodanie załączników do wnio-
      sku w formie elektronicznej.
      Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania profilu zaufane-
      go ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, konieczne jest wydrukowanie
      wniosku oraz wysłanie podpisanej wersji papierowej wraz z dołączony-
      mi, wymaganymi załącznikami drogą pocztową lub osobiście w siedzi-
      bie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale.

12 www.baxi.com.pl
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17