Page 10 - eKATALOG BAXI
P. 10

EKOPROJEKT, OZNAKOWANIE ENERGETYCZNE

DYREKTYWA ErP

ETYKIETY ENERGETYCZNE

      J AK MOGĘ SKORZYSTAĆ DZIĘKI ETYKIETOM
      ENERGETYCZNYM?

  Etykietowanie energetyczne umożliwia klientom dokonywanie świadomych wyborów urządzeń na podstawie ich zużycia energii.
  Informacje na temat efektywnych i zrównoważonych produktów związanych z energią znacząco przyczyniają się do oszczędności
  energii i obniżania rachunków za energię, a jednocześnie propagują innowacje i inwestycje w wytwarzanie produktów coraz bard-
  ziej efektywnych energetycznie. Zwiększenie efektywności produktów związanych z energią, osiągana poprzez świadome wybory
  klientów i zharmonizowanie ustawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej, przynosi korzyści nie tylko konsumentom, ale też pro-
  ducentom, przemysłowi i całej gospodarce.

     C ZY PRODUCENCI
     MUSZĄ PODAWAĆ
     KLASY EFEKTYWNOŚCI
     ENERGETYCZNEJ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia
4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego dokonu-
je uchylenia dotychczasowej Dyrektywy 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie etykietowania produktów związanych z energią. Nowe rozporządze-
nie, które weszło w życie w dniu 1 sierpnia 2017 roku zawiera szereg obowiąz-
ków i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Artykuł 6(a) Rozporządzenia wprowadza obowiązek wykazywania zakresu klas
efektywności we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych wpro-
wadzanych na rynek po 1 sierpnia 2017 r.

  JAKIE SĄ KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
     URZĄDZEŃ BAXI?
                    Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej
Ogrzewacze pomieszczeń         (zakres rozporządzenia 812/2013)
i ogrzewacze wielofunkcyjne      c.w.u. od A+ do G
(zakres rozporządzenia 811/2013)    •  Podgrzewacze c.w.u.:
ogrzewanie od A+++ do D          BAXI PremierPlus, Assure

•  Kotły gazowe kondensacyjne:     •  Pompy ciepła: Auriga
  Duo-tec Compact E, Luna Duo-tec MP+

10 www.baxi.com.pl
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15