Page 91 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 91

od 4,6 do        Pompy ciepła powietrze/woda "Split Inverter"
   24,4 kW
            HPI S

            HPI S

                            — Pompa ciepła powietrze/woda "Split Inverter" składa się     wietrzniki automatyczne, czujnik przepływu
                             z jednostki zewn. AWHP i modułu wewn. MIT-S           - filtr magnetyczny
                                                            — Jednostka zewnętrzna zawiera:
                            — Praca do -20°C (-15°C dla 4,5 i 6 MR)              - wysokowydajną sprężarkę modul. typu Twin Rotary
                            — Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-f w TR       lub Scroll (techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11 przy
                            — Ograniczenie prądu rozruch. dzięki techn. INVERTER        +7/+35°C,
                            — Standardowo możliwość chłodzenia z wykorzystaniem in­      - parownik powietrzny stanowiący zespół miedzianych rurek
                                                             i aluminiowych lameli,
                             stalacji ogrzew. podłogowego (możliwe chłodzenie przy po­    - 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. prędkości obr.,
                             mocy klimakonwektorów z wyp. dodatk. "Zestaw izolacji      - separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5 MR),
                             trybu klimatyzacji" (oprócz inst. kaskadowej)          - 2 elektr. zawory rozprężne (poza 4,5 MR), filtr, presostaty
                            — Większa oszczędność przy zastosowaniu z dodatkowym źró­     zab. wysokiego i niskiego ciśnienia, zawór rewersyjny, ogr.
                             dłem ciepła dzięki zintegrowanej funkcji hybrydowej       prądu rozruchowego, płytę mocy i filtrującą
                            — Moduł hydrauliczny wewnętrzny zawiera:            — Moduł ten jest dostepny w 2 wersjach:
                             - konsolę sterowniczą DIEMATIC Evolution z programo­      - MIT-S/E: dla wspomagania przez zintegrowaną grzałkę
                             walną regulacją pogodową, skomumikowaną z jednostką       elektryczną, o mocy 2, 4 lub 6 kW zasilanej prądem 1-f albo o
                             zewn.                              mocy 4, 8 lub 12 kW zasilanej prądem 3-f
                             - skraplacz stanowiący płytowy wym. ciepła ze stali nierdz.   - MIT-S/H: dla wspomagania hydr. przez kocioł
                             - sprzęgło hydrauliczne 40 litrów              — Możliwość pracy w kaskadzie do 8 urządzeń
                             - pompę obiegową c.o. o wskaźniku energochłonności
                             EEI<0,23, naczynie wzbiorcze o poj. 10 litrów        — Pompa ciepła objZętaa5-lleetntiąagwapranrcoją duktu
                             - manometr elektroniczny, zawór bezpieczeństwa, odpo­
KOMFORT                                                                                         3

                                              Pompy ciepła
WYMIARY                                                        Możliwa kaskada 8 pomp ciepła
                                                            Sterowanie wieloma obiegami

  Obieg zasilania/powrotu z zaworem mieszają­

  cym Ø G1

12 (z pakietem HK 21: zestaw przewodów wewn.
  z zaworem 3-drog., lub z pakietem HK 22: ze­

  staw tylko przewodów wewnętrznych - wypo­

  sażenie dodatkowe)

3 Powrót z obiegu bezpośredniego Ø G1

4 Zasilanie obiegu bezpośredniego Ø G 1

   Przyłącza układu chłodniczego - gaz:
   AWHP 4,5 i 6 MR: 1/2" stożkowe (złączka 1/2"
   na 5/8" do podłączenia na MIT-IN-2 w dosta­
   wie – pakiet EH 146) AWHP 8 do 16 MR/TR:
5 5/8" stożkowe AWHP 22 i 27 TR: 3/4" stożko­
   we + złączka 3/4" na 1" do lut. MIT-IN-2 6-8 kW
   i 11-16 kW: 5/8" stożkowe MIT-IN-2 22-27 kW:
   Podłączenie gazu chłodniczego 3/4" stożko­
   we + złączka 3/4" na 1" do lutowania

   Przyłącza układu chłodniczego - ciecz:
   AWHP 4,5 i 6 MR-2: 1/4"stożkowe (złączka
   1/4" na 3/8" do podłączenia na MIT-IN-2 w do­
6 stawie – pakiet EH 146) AWHP 8 do 16 MR/TR:
   3/8" stożkowe AWHP 22 TR: 3/8" stożkowe
   (złączka 3/8" na 1/2" do podłączenia na
   MIT-IN-2 w dostawie - pakiet HK 26)

7  Podłączenie zasilania kotła Ø G 1 (tylko
  MIT-S/H)

8  Podłączenie powrotu kotła Ø G 1 (tylko
  MIT-S/H)

9  Otwór spustowy Ø 34 mm zewn. (dla przew.
  PVC Ø 40 mm)

                                                            www.dedietrich.pl                         91
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96