Page 174 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 174

Systemy spalinowe dla

          Elidens C140

                                                                  Klasyfikacja

                                                                 1 Konfiguracja C13x: Podłączenie doprowadzenia
                                                                            powietrza/odprowadzenia spalin za pośrednictwem od­
                                                                            dzielnych przewodów powietrznych i spalinowych do kon­
                                                                            centrycznego wylotu poziomego. Uwaga: ta konfiguracja
                                                                            jest zabroniona w obiektach użyteczności publicznej.

                                                                 2 Konfiguracja C33x: Podłączenie doprowadzenia
                                                                            powietrza/odprowadzenia spalin za pośrednictwem od­
                                                                            dzielnych przewodów powietrznych i spalinowych do kon­
                                                                            centrycznego wylotu pionowego (wyjście dachowe).

                                                                 3 Konfiguracja C93: Podłączenie doprowadzenia powietrza/
                                                                            odprowadzenia spalin przewodem koncentrycznym w ko­
                                                                            tłowni i pojedynczym w kominie (powietrze do spalania
                                                                            jako ciąg zwrotny w kominie).

                                                                 4 Konfiguracja C93: Podłączenie doprowadzenia
                                                                            powietrza/odprowadzenia spalin przewodami koncen­
                                                                            trycznymi w kotłowni i pojedynczymi „elastycznymi”
                                                                            w kominie (powietrze do spalania w ciągu zwrotnym w ko­
                                                                            minie).

7 6 Konfiguracja B23P/B33: Podłączenie przewodu spalinowe­
                                                                            go pod ciśnieniem, powietrze do spalania pobierane z ko­
                                                                            tłowni. Ten typ konfiguracji wymaga aprobaty technicz­
                                                                            nej.
Systemy spalinowe
          TABELA MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH DŁUGOŚCI PRZEWODÓW POWIETRZNO-SPALINOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD TYPU KOTŁA

          Typ podłącze­  Konfiguracja Rozmiar        Lmax : Długość maksymalna równoważna przewodów podłączeniowych w m
             nia                                            Elidens C140

          pow./spaliny                  45 65 90 115

          Przewody kon­  C13      Ø 80/125 mm   12,5  -    -  -
          centryczne           Ø 100/150 mm   -  9   8,5  7
          podłączone do         Ø 100/150 mm
          wylotu pozio­                  -  8,5   6  5
          mego

          Przewody kon­ C33       Ø 80/125 mm   15  -    -   -
                                           7
          centryczne           Ø 100/150 mm  -   12,5 10
          podłączone do                           5
                         Ø 110/150 mm
          wylotu piono­                 -   8 5,5
          wego

          Przewody kon­  C93      Ø 80/125 mm -  21,5  -    --
          centryczne           Ø 80 mm     25  -    --
          w kotłowni, po­                 40  20   16 12,5
          jedyncze w ko­         Ø 80/125 mm -
          minie (powie­         Ø 100 mm
          trze do spala­
          nia w ciągu          Ø 110/150 mm
          zwrotnym)           - Ø 100 mm

          Przewody kon­ C93       Ø 80/125 mm -  15  -    -   -
          centryczne           Ø 80 mm

          w kotłowni,          Ø 110/150 mm
          elastyczne           - Ø 100 mm
          w kominie (po­
          wietrze do spa­                -   20 17 14

          lania w ciągu

          zwrotnym)

          Przewody     B23P     Ø 80 mm     32    -   -  -
          sztywne            (sztywne)    24    -   -  -
          lub elastyczne                 40   34   28,5 22
          w kominie, po­         Ø 80 mm (ela­  -  32 (1)  30  28
          wietrze do spa­        styczne)
          lania pobiera­
          ne z pomiesz­         Ø 100 mm
          czenia             (sztywne)

                         Ø 100 mm (ela­
                         styczne)

          (1) Maksymalna wysokość przewodu spalinowego (konfiguracja C93 i B23P/C33) od łuku podparcia do wylotu wynosi dla przewodu PPS elastycznego 25 m. Jeżeli przewidziano większe długości, należy co
          25 m zamontować obejmy mocujące.
          W konfiguracjach typu B23 i B23P zabroniona jest rożnorodność materiałów.

          Uwaga: Nasze kotły są wstępnie nastawione, przetestowane i homologowane z przewodami spalinowymi proponowanymi w naszym katalogu, spełniającymi wymagania obowiazują­
          cych norm. Gwarantujemy bezpieczeństwo i prawidłową pracę naszych kotłów pod warunkiem zainstalowania ich z homologowanymi systemami opdprowadzania spalin i w warunkach
          przewidzianych w naszych dokumentacjach technicznych.

174 www.dedietrich.pl
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179