Page 170 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 170

Systemy spalinowe dla 

          Evodens Pro AMC 135, 160

                                   Klasyfikacja

                                  1 Konfiguracja C13x: Podłączenie doprowadzenia
                                    powietrza/odprowadzenia spalin za pośrednictwem od­
                                    dzielnych przewodów powietrznych i spalinowych do kon­
                                    centrycznego wylotu poziomego. Uwaga: ta konfiguracja
                                    jest zabroniona w obiektach użyteczności publicznej.

                                  2 Konfiguracja C33x: Podłączenie doprowadzenia
                                    powietrza/odprowadzenia spalin za pośrednictwem od­
                                    dzielnych przewodów powietrznych i spalinowych do kon­
                                    centrycznego wylotu pionowego (wyjście dachowe).

                                  6 Konfiguracja B23P/B33: Podłączenie przewodu spalinowe­
                                    go pod ciśnieniem, powietrze do spalania pobierane z ko­
                                    tłowni. Ten typ konfiguracji wymaga aprobaty technicz­
                                    nej.

                                  7 Konfiguracja B23P: Dla tego typu konfiguracji należy obo­
                                    wiązkowo stosować system spalinowy posiadający apro­
                                    batę techniczną.

7 TABELA MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH DŁUGOŚCI PRZEWODÓW POWIETRZNO-SPALINOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD TYPU KOTŁA

Systemy spalinowe RODZAJ PODŁĄCZENIA POWIETRZE/SPALINY  LMAX: MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ RÓWNOWAŻNA PRZEWODÓW PODŁĄCZENIOWYCH

                             AMC 135                                         AMC 160

          Przewody kon­  C13X Ø 100/150 mm
          centryczne
          podłączane do             6                                            6
          koncentr. wy­
          lotu poziome­                                                         20
          go                                                               20

          Przewody od­   C13  Ø 150 mm (Stal 20                                           6
          dzielne podłą­     nrdz.)     20
          czane do kon­                                                         20
          centr. wylotu     Ø 160 mm                                                20
          poziomego       (PPs)                                                  40
                                                                         50
          Przewody kon­  C33x Ø 100/150 mm
          centryczne
          podłączane do             6
          koncentr. wy­
          lotu pionowe­
          go

          Przewody od­   C33  Ø 150 mm (Stal 20
          dzielne podłą­     nrdz.)     20
          czane do kon­
          centr. wylotu     Ø 160 mm
          pionowego       (PPs)

          W kominie (po­  B23P Ø 150 mm (Stal 40
          wietrze do spa­    nrdz.)     50
          lania pobiera­
          ne w pomiesz­     Ø 160 mm
          czeniu)        (PPs)

          UWAGA: mierzy się dodając długości przewodów powietrznych/spalinowych prostych i równoważniki długości pozostałych elementów:
          - Ø 100/150 mm (PPs) : 1 kolano 87° = 3,7 m, kolano 45° = 1 m, 1 trójnik z rewizją = 2,5 m, 1 przewód z rewizją prosty = 1 m
          - Ø 150 mm (PPs) : 1 kolano 87° = 6,4 m, 1 kolano 45° = 1,7 m, 1 trójnik z rewizją = 6,4 m, 1 przewód z rewizją = 0,5 m
          - Ø 160 mm (PPs) : 1 kolano 87° = 5 m, 1 kolano 45° = 1,4 m, 1 kolano z rewizją = 5 m, 1 przewód z rewizją = 0,9 m

170 www.dedietrich.pl
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175