Page 19 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 19

BDR ASSISTANCE

                                         AT GWARANC

                                     BDR ASSISTANCE

                                         LAT GWARAN
                                               JI
                                     5
        CZYM JEST                         5L
       BDR ASSISTANCE ?                                CJI

                 BDR Assistance to program dodatkowej, przedłużonej gwa-
                 rancji na wybrane urządzenia grzewcze marki De Dietrich oraz
                 BAXI. Oferowany jest w Polsce przez BDR Thermea Poland Sp.
                 z o.o. dla tych użytkowników którym nie wystarcza podsta-
                 wowy okres gwarancji (np. 2 lata) bezawaryjnego działania
                 urządzeń, przewidziany przez Producenta. Założenia i wymo-
                 gi programu BDR Assistance zawarte są w pisemnej Umowie
                 którą użytkownik zawiera z BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
                 Zawarcie umowy i wykupienie BDR Assistance pozwala wy-
                 dłużyć okres bezpiecznego i komfortowego użytkowania
                 produktów opatrzonych marką De Dietrich oraz BAXI. Umo-
                 wa gwarantuje, po upływie okresu podstawowej gwaran-
                 cji urządzenia, dalszą opiekę nad właściwym funkcjonowa-
                 niem urządzenia ze strony Producenta. W ramach Umowy,
                 w przypadku awarii nie z winy użytkownika, Producent zapew-
                 nia diagnostykę urządzenia, usunięcie usterek, wymianę okre-
                 ślonych części zamiennych i przywrócenie urządzenia do pracy.

LISTA URZĄDZEŃ, OKRESY GWARANCJI I OPŁATY ROCZNE ZA KORZYSTANIE Z PROGRAMU BDR ASSISTANCE

  GRUPA   URZĄDZENIE      ELEMENTY      STANDARDOWY OKRES    OPCJA
PRODUKTÓW   MCR3 evo     PODLEGAJĄCE         GWARANCJI  PRZEDŁUŻENIA
                 GWARANCJI          ILOŚĆ LAT
                                  2   GWARANCJI
                    kocioł            8    ILOŚĆ LAT
                  wymiennik                   3

                                          -

       Duo-tec Compact E  kocioł       2          3
                 wymiennik      5          -

         Inidens     kocioł       2          3
        Lumea MPX     wymiennik
       MPX Compact               5          -

          MCX                2          3
                           7          -
Kotły

       Modulens G AGC   kocioł

       Evodens AMC    wymiennik

        CFU EcoNox        kocioł    2          3
       CFU C Condens              5          -
                  wymiennik kotła
                     kocioł    2          3

                   wymiennik    5          -
                 kondensacyjny kotła

                  wymiennik kotła

Pompy ciepła Elensio      całe urządzenie   2          3

Urządzenia  HPI G Hybrid      kocioł     23
hybrydowe             pompa ciepła    7-
                 wymiennik kotła
                                    www.dedietrich.pl 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24