Page 269 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 269

do 412 m3/h             Systemy rekuperacji powietrza w instalacjach wentylacyjnych oraz
                                        klimatyzacyjnych
                       dla mieszkań i domów
                        jednorodzinnych      Recovens

                                      V400+

                                              — System mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z funkcją odzysku    wego wymiennika ciepła, kontrolę bypassu (freecooling), co pozwala na
                                               ciepła, której integralnym komponentem jest rekuperator Recovens     możliwie energooszczędną pracę systemu wentylacji mechanicznej. Urzą­
                                               V400+ jest najnowocześniejszym i najbardziej zaawansowanym sposo­     dzenia są standardowo wyposażone w duży wyświetlacz monochroma­
                                               bem wentylacji budynków zapewniającym ciągłą oraz kontrolowaną wy­    tyczny oraz intuicyjne, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie
                                               mianę powietrza                            — Moduł utrzymania stałej wydajności Constant Flow (dostępny jako wypo­
                                                                                    sażenie dodatkowe) utrzymuje zadany strumień powietrza nawiewanego
                                              — Poprzez zastosowanie technologii odzysku ciepła o wysokiej sprawności,   i wywiewanego niezależnie od stopnia zużycia filtrów powietrza i zmien­
                                               Recovens V400+ redukuje koszty ogrzewania budynków nawet do 50%      nych warunków atmosferycznych
                                               w porównaniu do standardowych obiektów wyposażonych w wentylację    — Izolacja o grubości 30 mm z wełny mineralnej o wysokiej gęstości minima­
                                               grawitacyjną                               lizuje straty ciepła przez obudowę oraz zapewnia wysoki poziom tłumie­
                                                                                    nia hałasu
                                              — Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temp. do 95% dzię­  — Wentylatory z innowacyjnymi wirnikami z tworzywa sztucznego o zopty­
                                               ki zastosowaniu opatentowanego wymiennika ciepła o powierzchni wy­    malizowanej geometrii zapewniają wysoką sprawność i cichą pracę urzą­
                                               miany blisko 30m2 skutkuje znacznymi oszczędnościami energii na po­    dzenia
                                               trzeby c.o.                              — Energooszczędne silniki EC umożliwiają płynną regulację wydajności
                                                                                    rekuperatora w zależności od potrzeb systemu wentylacyjnego oraz kom­
                                              — Poprzez ciągłą filtrację powietrza zapobiega niebezpiecznym reakcjom    fortu użytkownika
                                               alergicznym, spowodowanym wnikaniem pyłów i alergenów         — Zakres dostawy: rekuperator ze zintegrowanym układem sterowania, pa­
                                                                                    nel sterowania,  przewód zasilający, syfon do instalacji odprowadzenia
                                              — Redukuje poziom dwutlenku węgla i zapewnia właściwy poziom wilgot­
                                               ności względnej, uniemożliwiając rozwój pleśni, grzybów oraz choro­   Zaletaskroplin, instrukcja obsługi i serwisu produktu
                                               botwórczych bakterii

                                              — Sterownik Recovens V400+ umożliwia m.in. konfigurację kilku trybów
                                               użytkownika, harmonogramu czasowego, regulację przepustnicy grunto­
                      KOMFORT
                      WYMIARY                                                         Komfort świeżego powietrza
                                                                    Systemy rekuperacyjne        w pomieszczeniach

                      1 Przeciwprądowy układ odzysku ciepła

                      2 Automatyczny układ obejścia

                      3 Filtr powietrza świeżego

                      4 Filtr powietrza usuwanego z pomieszczeń

                      5 Wentylatory nawiewny

                      6 Wentylator wywiewny

                      7 Układ automatyki wraz z wyłącznikiem głów­
                        nym i gniazdem zasilania

                      8 Regulowane elementy mocujące klapy rewi­
                        zyjne

                      9 Króćce przyłączeniowe przewodów wentyla­
                        cyjnych o przekroju kołowym

 CHARAKTERYSTYKA PRACY                                                                                 12

 DANE TECHNICZNE                                                                                      Recovens V400+
                                                     m3/h                                                A
 Model
 Klasa energetyczna urządzenia                                        W                                               412
 Maksymalny strumień powietrza (100 Pa)                                   W                                               193
 Maksymalny pobór mocy wentylatorów                                  V AC/Hz                                               1000
 Moc nagrzewnicy wstępnej                                                                                        230/50
 Znamionowe napięcie zasilania                                                                     nadprądowy, wył. instalacyjny C10
 Typ bezpiecznika                                             mm                                         590 x 965 x 650
 Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x dł.)                                 mm                                                160
 Wymiary przyłączy wentylacyjnych (średnica)                                                                                 64
 Waga                                                    kg                                                G4
 Klasa zastosowanych filtrów                                                                                   400 x 180 x 25
 Wymiary filtra (szer. x wys.)                                                                                     IP 40 / I
 Stopień ochrony / Klasa izolacji urządzenia                               mm
                                                                                                     V400+
CENA NETTO                                                                                             7738039P
                                              RECOVENS
                                               Indeks                                               14 240
                                                PLN

                                                                                   www.dedietrich.pl 269
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274