Page 26 - eKATALOG BAXI
P. 26

1                                                     1.24          1.24/SR(100,      20, 24 i 28
                                                                    150)MG
         Duo-tec
         Compact E      Moc znamionowa   Do podłącz.     Konsola ste­ Wyposaż. dla Produkcja ciepłej wody użytkowej
                   przy 80/60°C (kW)  do komina      rownicza  podłączenia
       1-funkcyjne                lub przewo­            podgrzewa­  w podgrze­  w podgrze­   mikroakumu­ Wydajność  Strony
       Duo-tec Compact E 1.24 c.o. c.w.u.              do sterowa­         waczu 100 l   waczu      lacja  początkowa   27
       2-funkcyjne                   du         nia      cza   na podłodze                (l/min) wg
       Duo-tec Compact E              pow.-spal.            niezależne­  pod kotłem   warstwo­          EN 13203
       1.24/SR100MG                           1 obieg                wym 100 l
       Duo-tec Compact E 20             (układ       bezpośr.     go          na podłodze
       Duo-tec Compact E 24            szczelny)       + c.w.u.                pod kotłem
       Duo-tec Compact E 28
       SYSTEMY SPALINOWE    24,7 24,7     x          x          x                               

                   24,7 24,7     x          x               x                  20          28

                   19,9 19,9     x          x                 x x 25                        29

                   20,6 24,7     x          x               x                x 24          29

                   24,7 28,9     x          x                 x x 29                        29

                                                                                 Zob. katalog
                                                                                Technika Domo­
                                                                                wa De Dietrich

                                                      1.24            24, 28   Pakiety Luna Classic
                                                                            + BAXI MAGO

                            Do podłącz. do ko­ Konsola sterowni­   Produkcja ciepłej wody użytkowej
                            mina lub przewo­  cza do sterowania
Luna Classic             Zakres mocy                                            Termostat BAXI     Strony
                              du pow.-spal.  1 obieg bezpośr. +                        MAGO
                             (układ szczelny)      c.w.u.                                    31
                                                  na bieżąco wg za­ mikroakumulacja              32
                                                  potrzebowania                        32
                                                                                 35
TYLKO OGRZEWANIE

Luna Classic 1.24             6,3 - 26,1  xx      

OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA            xxxx  
                            xxxx  
Luna Classic 24              5,2 - 21,8

Luna Classic 28              6,3 - 26,1

PAKIETY LUNA CLASSIC

Luna Classic                5,2 - 26,1  xxxxx
1.24, 24, 28

26 www.baxi.com.pl
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31