Page 56 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 56

Pakiety Evodens AMC

         Pakiety Evodens AMC/AQUAvie + SMART TC°

1 AQUAvie       — Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej przeznaczone                            — Wężownica grzewcza wykonana jest z gładkiej rury ze
            są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody                                stali nierdzewnej
Oferta pakietowa    użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wie­
            lorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w ni­                             — Obudowa podgrzewacza z ocynkowanej blachy stalo­
            skotemperaturowe kotły gazowe                                         wej, pokryta farbą proszkową koloru białego

           — Ciepło potrzebne do nagrzania wody użytkowej dostar­                             — Optymalnie zmniejszona grubość blachy zasobnika
            czane jest przez wodę grzewczą kotła centralnego                                c.w.u., ze stali nierdzewnej najwyższej jakości, gwaran­
            ogrzewania przepływającą przez spiralną wężownicę o                              tującą znakomitą odporność antykorozyjną względem
            dużej powierzchni grzewczej, znajdującą się wewnątrz                              zasilającej wody sieciowej i równocześnie zapewniają
            zbiornika podgrzewacza                                             jego minimalny ciężar, przy zachowaniu wysokich para­
                                                                    metrów wytrzymałościowych próby ciśnieniowej, bez
           — Podgrzewacz ciepłej wody wykonany z wysokogatunko­                               obniżenia jego jakości i żywotności
            wej stali nierdzewnej DUPLEX typ 2304
                                                                   — Podgrzewacze standardowo wyposażone są
           — Wykonane ze stali nierdzewnej zasobniki nie są wyposa­                             w grzałkę elektryczną o mocy 2,7 kW / 230V
            żane w ochronne anody magnezowe, które są niezbęd­
            ne w przypadku zasobników stalowych pokrytych gla­                              — Zawór bezpieczeństwa 6 bar 1/2" w zakresie dostawy
            zurą, stąd redukcja kosztów związana z serwisowaniem,                            — Montaż ścienny podgrzewacza Aquavie 100
            ponieważ nie jest konieczna ich kontrola ani wymiana
                                                                    za pomocą dostarczanych wsporników
           — Zredukowany do 50% ciężar w stosunku do podgrzewa­                              — Przyłącza podgrzewacza AQUAvie skierowane są do gó­
            czy emaliowanych
                                                                    ry (125, 150) lub w dół (100) w zależności od modelu
                                                                   — 10-letnia gwarancja na korpus podgrzewacza

         SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy

                                   — Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
                                     i c.w.u.

                                   — Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z do­
                                     mową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
                                     udziale smartfonu lub tabletu

                                   — Możliwość ustawiania programów ogrzewania i wytwa­
                                     rzania c.w.u.

                                   — Pomoc ułatwiająca programowanie
                                   — Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych in­

                                     stalatora
                                   — Zawiera wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewa­

                                     nie
                                   — Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla instalatora

56 www.dedietrich.pl
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61