Page 50 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 50

Pakiety Evodens AMC

   Pakiety Evodens AMC/BS60 + SMART TC°

                                    — Zestawy pakietowe gazowego kotła kondensacyjnego
                                     Evodens AMC 15, 25 lub 35 kW z wiszącym podgrzewa­

1 czem c.w.u. o pojemności 60 litrów oraz regulatorem
                                     SMART TC

Oferta pakietowa

          Evodens AMC 15/BS60 Kocioł gazowy Evodens AMC 25/BS60 Kocioł gazowy Evodens AMC 35/BS60 Kocioł gazowy     SMART TC Termostat pokojowy Nr ref. pakietu
         kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u.   modulujący przewodowy     PLN

           Indeks         Indeks   Indeks                                         Indeks
         7689095060       7689096060 7689098060                                        7691375

              ü                               ü 7689095060TC
                                                                             21 240
         Evodens AMC../BS60
                     ü ü 7689096060TC
              CE 0063CR3604                                                         21 470
                                 ü ü 7689098060TC
                                                                             22 260

                     — Kocioł gazowy kondensacyjny z emaliowanym podgrze­                  — Wentylator wyposażony w klapowy zawór zwrotny do
                      waczem c.w.u. o pojemności 60 litrów, umieszczany                    pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin
                      z lewej lub z prawej strony kotła, chroniony antykoro­                 pod ciśnieniem (LAS)
                      zyjnie przez „Titan Active System” (anoda niezużywają­
                      ca się)                                        — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
                                                                 — Wyposażenie kotła: rama montażowa z zamontowa­
                     — Nowy wymiennik wykonany ze stopu
                      aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na                      nym fabrycznie zespołem zaworów wodnych i gazo­
                      osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią                  wych, pompa modulująca o wskaźniku energochłonno­
                      gwarancją                                        ści pomp EEI < 0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u., na­
                                                                  czynie wzbiorcze 12l (w kotle AMC 35 brak naczynia) od­
                     — Przewody połączeniowe kocioł/podgrzewacz w dosta­                    powietrznik automatyczny
                      wie                                          — Wewnętrzne oświetlenie kotła
                                                                 — Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalne­
                     — Czujnik c.w.u. w dostawie                                go, automatycznego napełniania instalacji
                     — Przystosowany do pracy z gazem ziemnym E, możli­                   — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
                                                                  zewnętrznym w dostawie
                      wość dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu
                     — Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%                        Jednostka dostawy: 3 pakiety
                     — Niska emisja zanieczyszczeń
                     — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp­

                      nym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do
                      100% mocy

50 www.dedietrich.pl
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55