Page 45 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 45

Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo + Elensio 250 H + iSense/SMART TC°

ELENSIO 250 H Podgrzewacz termodynamiczny c.w.u.                                   modyfikowanie parametrów pracy, różne tryby działa­   1
                                                           nia, sterowanie wspomaganiem, funkcja ochrony prze­
                          — Termodynamiczny akumulacyjny podgrzewacz wody         ciw bakteriom Legionella, tryb ochrony przed zamarz­   Oferta pakietowa
                            do ustawienia na podłodze                   nięciem, automatyczne odszranianie.
                                                          — Bardzo łatwe przenoszenie pompy ciepła dzięki zamon­
                          — Pompa ciepła do c.w.u. typu "monoblok", do jej monta­     towanym uchwytom
                            żu nie są wymagane uprawnienia F-gazowe

                          — Możliwe wykorzystanie powietrza z pomieszczenia lub
                            z zewnątrz do temperatury –7°C

                          — Wspomagająca grzałka elektryczna 1,8 kW w wyposaże­
                            niu standardowym

                          — Modele 200 H oraz 250 H z wężownicą do podłączenia
                            wspomagania hydraulicznego solarnego lub przez ko­
                            cioł

                          — Podgrzewanie c.w.u. do 65°C przez pompę ciepła
                          — Zasobnik emaliowany, chroniony niezużywającą się

                            anodą tytanową
                          — Sprężarka rotacyjna
                          — Parownik wykonany z miedzianych rurek z aluminiowy­

                            mi lamelami
                          — Skraplacz typu Roll Bond
                          — Regulator sterujący pracą urządzenia umożliwiający

iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy                            dzić daty początku i końca urlopu, jak również tempera­
                                                           turę podtrzymania.
                          — Termostat z protokołem komunikacyjnym OpenTherm       — Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może
                            zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wy­      być zamontowany czujnik zewnętrzny (pakiet FM 46).
                            twarzania ciepłej wody użytkowej

                          — Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego za­
                            potrzebowania

                          — Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych
                            kotłów: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe­
                            ratura kotła, prędkość wentylatora wersja 288 i 289
                            również posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin
                            pracy pompy, c.w.u., ogółem...)

                          — Możliwe są 3 tryby pracy: automatyczny, stały, urlopo­
                            wy

                          — Tryb AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowe­
                            go: dla każdego zaprogramowanego przedziału czasu
                            można wskazać zadaną temperaturę

                          — Tryb STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wy­
                            braną dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrożeniową

                          — Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania
                            w przypadku dłuższej nieobecności. Pozwala wprowa­

SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy

                          — Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
                            i c.w.u.

                          — Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z do­
                            mową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
                            udziale smartfonu lub tabletu

                          — Możliwość ustawiania programów ogrzewania i wytwa­
                            rzania c.w.u.

                          — Pomoc ułatwiająca programowanie
                          — Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych in­

                            stalatora
                          — Zawiera wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewa­

                            nie
                          — Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla instalatora

                                                          www.dedietrich.pl                     45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50