Page 342 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 342

Termostaty pokojowe

                                        AD247P

      AD247P TERMOSTAT POKOJOWY PRZEWODOWY

            — Przewodowy regulator temperatury służący do sterowa­ a następnie na weekend

            nia urządzeniami grzewczymi               • PROGRAM 7÷9 – osobno dla każdego dnia tygodnia

            — Duży podświetlany wyświetlacz z dotykowymi przyciska­ — Tryb RĘCZNY: temperatura zadana ustawiana jest ręcz­

            mi nie bezpośrednio z poziomu ekranu głównego za po­

            — Możliwe są 3 tryby pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny mocą przycisków "+" lub "-"

            — Tryb DZIEŃ/NOC: temperatura zadana jest zależna od — Posiada funkcję OPTIMUM START, która pozwala na inte­

            pory dnia – ustala się temperaturę zadaną dla dnia i nocy ligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektyw­

            (temperatura komfortowa i ekonomiczna) oraz godziny, ność i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regula­

            w których sterownik będzie rozpoczynał porę dzienną   tora dobiera optymalny czas załączenia kotła z wyprze­

            oraz nocną                       dzeniem czasowym potrzebnym do osiągnięcia zadanej

            — Tryb TYGODNIOWY: użytkownik ma możliwość ustalenia, temperatury

            w których godzinach ma obowiązywać temperatura za­ — Możliwość podłączenia czujnika temperatury podłogo­

            dana komfortowa, a w których zadana ekonomiczna. Re­ wej, dzięki czemu regulator pokojowy będzie sterował

            gulator posiada możliwość zaprogramowania dziewięciu temperaturą pomieszczenia uwzględniając przy tym

            różnych programów dobowych ustawień, które podzie­ temperaturę podłogi

            lone są na trzy zasadnicze grupy:            — Styk beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC / 0,5A (AC1),

            • PROGRAM 1÷3 – dla wszystkich dni tygodnia       24V DC / 0,5A (DC1))

            • PROGRAM 4÷6 – najpierw dla dni roboczych (pon.-pt.),

      CENA NETTO                                               AD247P
                                                          AD247P
            Pakiet                                         100012645P
            Indeks
                                                           440
            PLN

Regulacje                                   AD248P

      AD248P TERMOSTAT POKOJOWY BEZPRZEWODOWY

            — Bezprzewodowy regulator temperatury służący do stero­ a następnie na weekend

            wania urządzeniami grzewczymi              • PROGRAM 7÷9 – osobno dla każdego dnia tygodnia

            — Duży podświetlany wyświetlacz z dotykowymi przyciska­ — Tryb RĘCZNY: temperatura zadana ustawiana jest ręcz­

            mi nie bezpośrednio z poziomu ekranu głównego za po­

            — Możliwe są 3 tryby pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny mocą przycisków "+" lub "-"

            — Tryb DZIEŃ/NOC: temperatura zadana jest zależna od — Posiada funkcję OPTIMUM START, która pozwala na inte­

            pory dnia – ustala się temperaturę zadaną dla dnia i nocy ligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektyw­

            (temperatura komfortowa i ekonomiczna) oraz godziny, ność i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regula­

            w których sterownik będzie rozpoczynał porę dzienną   tora dobiera optymalny czas załączenia kotła z wyprze­

            oraz nocną                       dzeniem czasowym potrzebnym do osiągnięcia zadanej

            — Tryb TYGODNIOWY: użytkownik ma możliwość ustalenia, temperatury

            w których godzinach ma obowiązywać temperatura za­ — Możliwość podłączenia czujnika temperatury podłogo­

            dana komfortowa, a w których zadana ekonomiczna. Re­ wej, dzięki czemu regulator pokojowy będzie sterował

            gulator posiada możliwość zaprogramowania dziewięciu temperaturą pomieszczenia uwzględniając przy tym

            różnych programów dobowych ustawień, które podzie­ temperaturę podłogi

            lone są na trzy zasadnicze grupy:            — Styk beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC / 0,5A (AC1),

            • PROGRAM 1÷3 – dla wszystkich dni tygodnia       24V DC / 0,5A (DC1))

15           • PROGRAM 4÷6 – najpierw dla dni roboczych (pon.-pt.),

      CENA NETTO                                               AD248P
                                                          AD248P
            Pakiet                                         100013138P
            Indeks
                                                           790
            PLN

342 www.dedietrich.pl
   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347